Bratislava

Náhradné nájomné bývanie

Vážení nájomcovia a vlastníci reštituovaných bytov,
problematiku náhradného nájomného bývania vnímam veľmi citlivo a je pre mňa skutočne jednou z priorít a tém, ktorej sa venujem od nástupu do svojho vedenia. Napriek tomu, že túto povinnosť zabezpečenia bytových náhrad zdedilo hlavné mesto bez vízie riešenia bývalého vedenia, podarilo sa nám rozbehnúť procesy potrebné na ich zabezpečenie Aktuálne máme vydané právoplatné stavebné povolenie na výstavbu náhradných nájomných bytov v lokalite Pri kríži v mestskej časti Dúbravka, kde sa v najbližšom čase začne s výstavbou. Výstavba poskytne prvých 68 bytových náhrad. Takisto máme vytypované aj ďalšie lokality výstavby na mestských pozemkoch, kde ale narážame na nesúhlas občanov žijúcich v lokalitách dotknutých výstavbou voči ďalšiemu zahusťovaniu v týchto územiach.

Mesto sa ocitá medzi dvoma mlynskými kameňmi, na jednej strane sú občania, ktorí výstavbu vo vybraných lokalitách odmietajú, na druhej strane je zákonná povinnosť, ktorú si mesto jednoducho musí splniť a zabezpečiť občanom, ktorí na to majú nárok, bývanie. Hlavné mesto je v patovej situácii a neustále preto rokujem aj s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby sme našli spoločné riešenie tejto zložitej problematiky. Zákon, ktorý upravuje obstaranie bytových náhrad, je totiž nastavený pre Bratislavu nespravodlivo a nesprávne a nezohľadňuje reálne nástroje mesta – od jeho kompetencií po výšku dotácie na obstaranie bytových náhrad. O tejto skutočnosti som informoval aj samotné ministerstvo, ktoré hľadá riešenie aj v kúpe už postavených bytov z prostriedkov, ktoré má na tento účel rezort dopravy vyčlenené. O tejto forme rokujeme a pevne verím, že nájdeme spoločné riešenie čo najskôr a čo najprijateľnejšie pre všetky dotknuté strany.

Ivo Nesrovnal
zdroj : http://www.bratislava.sk/nahradne-najomne-byvanie/d-11050273/p1=11075243

Náhradné nájomné byty
Zoznamy žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z., ktoré vedie hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9 ods. 8 v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011 Z. z. aktualizované k 28.12.2017 resp .29.10.2018

UPOZORNENIE: V zozname sú zverejnené len tie rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť, nie tie ktoré boli vyhotovené. Zoznam sa priebežne aktualizuje raz mesačne v súlade právoplatnými a účinnými rozhodnutiami.
Ak sa v zozname nenachádzate, môžete podať žiadosť v akom štádiu konania sa nachádza Váš nárok na priznanie náhradného bytu.

Odkazy
Zoznam žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na nájomný byt s 1 obytnou miestnosťou [PDF, 41 kB] (13.3.2017)
Zoznam žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na nájomný byt s 2 obytnými miestnosťami [PDF, 49 kB] (13.3.2017)
Zoznam žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na nájomný byt s 3 obytnými miestnosťami [PDF, 34 kB] (13.3.2017)
Zoznam žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na nájomný byt so 4 obytnými miestnosťami [PDF, 17 kB] (14.10.2016)

Postup pri realizácií (8.2.2016)
Postup pri realizácií práv a povinností hlavného mesta SR Bratislavy vyplývajúcich zo zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom (ďalej len „zákon“) a základné podmienky potrebné na získanie nároku na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie nájomných bytov.

Náhradné nájomné bývanie (8.2.2016)
„Momentálne pracujeme na zabezpečení prvých 180 bytov. Musíme, ale zabezpečiť bývanie pre 580 rodín, pričom podmienky, ktoré vyplývajú zo zákona v rámci obstarania náhradného nájomného bývania dostatočne nepokrývajú trhovú kúpnu cenu za m2 obytnej plochy v Bratislave,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Odkazy
Reštituované byty
Legislatíva, postup, popis a zoznamy žiadateľov

Zápisnica z rokovania MDVRR SR 5.9.2014

Lokality náhradného nájomného bývania
Lokality náhradného nájomného bývania
Trocha sa scvrkli na zatiaľ nespomenutú lokalitu Kristy Bendovej vypadla, ostáva Pri kríži.

Na každom zastupiteľstve sa má prerokovávať informácia o postupe pri riešení problematiky pri obstaraní náhradných nájomných bytov. Zatiaľ sa informácie objavujú sporadicky, s meškaním a s odkazom, že materiál bude uverejnený v náhradnom termíne.

Informácie a uznesenia zastupiteľstva

Nové odkazy na stránke Bratislava.sk


Uznesenie č. 611/2016
Uznesenie č. 561/2016
Uznesenie č. 503/2016

Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti
Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z.z.
Uznesenie č. 444/2016
Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti
Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Uznesenie č. 296/2015
Uznesenie č. 145/2015
Uznesenie č. 116/2015
Uznesenie č. 115/2015
Uznesenie č. 36/2015

— 26.7.2016—

Posledné informácie od kompetentných z magistrátu prezentované na zastupiteľstve, médiách ako aj na schôdzi OZ neboli zrovna úplne pravdivé, ale možno aj trocha zavádzajúce.
Po búrlivom vývoji a dúfajme nateraz ustálenej situácii nastal čas na uverejnenie súvisiacich odkazov. Tam, kde by ste ich mali mať už dávno zverejnené sa vyskytli len tie, čo sme publikovali cez FB konto.
V krátkom čase príde aj na odkazy – printové médiá, ktoré ste mali možnosť už skoro všetky odsledovať tiež vďaka FB k tomu istému problému.

Stručný sumár slovom v TV Bratislava od mája do októbra 2016

p. Bajan : uskutočnilo sa 61 stretnutí a nepohlo sa ďalej …
p. Nesrovnal : predchádzajúce vedenie neurobilo nič a ešte sa tým chváli v novinách …
p. Maruška : prezentované vyjadrenia na schôdzi OZ …
Ministerstvo výstavby – spoločné stretnutie s primátormi bez účasti magistrátu, popri výstavbe bytov jednali aj o probléme náhradných bytov – porovnajte si k tomu vyjadrenie p. primátora …
Ako dobre viete za tie roky, čo sa spravilo a čo bolo prezentované, tak si môžete urobiť sami názor na to, že kto, či, ak áno, aj možno prečo trocha zavádza??
Záznam zo zastupiteľstva : Možno trocha chaosu od májového prerokovávania – Slovo pre verejnosť a bod o našom probléme. Nepochopiteľné, sústavné slová vďaky od … . Aj to treba, ale zas to netreba preháňať. Zatiaľ sa nič nedocielilo, ani nevieme, čo to za 41 otázok a aké návrhy zmeny zákona spracovala či vypracovala renomovaná advokátska kancelária pre magistrát. Aby to zas nebolo len o tom, ako z toho odísť s čistým štítom a problém znova presuniem na plecia dotknutej verejnosti, poprípade ho prehodiť späť na štát, ktorý celý problém svojím konaním v minulosti zavinil. Uvidíme.

13.5.2016 – S. Drozd, J. Káčer: Nájomné byty sú nočnou morou Bratislavy!

26.5.2016 – Zastupiteľstvo HM SR Bratislava 26.5.2016
Predseda návrhovej komisie stojí za vypočutie :
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2016-05-26/ba/17.mp4
17. bod Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2016-05-26/ba/17_2.mp4
17. bod Pokračovanie (hlasovanie)

31.5.2016 – Nájomné byty v Ružinove zatiaľ stopnuté!

8.6.2016 – Primátor odpovedá 6/2016

22.6.2016 Primátor odpovedá 7/2016

24.6.2016 – J. Buocik, M. Chren – Náhradné nájomné byty rozhádali mesto

7.7.2016 – Výstavba v lokalite Matadorky je nateraz stopnutá

19.6.2016 – Zastupiteľstvo HM SR Bratislava 29.6.2016 – pokracovanie z 26.5.2016

30.6.2016 – Zastupiteľstvo HM SR 30.6.2016

30.6.2016 – Zastupiteľstvo HMSR 30.6.2016

12.7.2016 – Definitívne rozhodnuté – nájomné byty v spornej lokalite na Ostredkoch nepostavia!

22. 08. 2016 09:43 Autor: Igor Daniš – Náhradné nájomné byty – prípad nemá stále riešenie

september 2016

21.9.2016 – Do konca roka náhradné byty pre žiadateľov mesto nezabezpečí

21.9.2016 – Bratislave hrozí, že na budúci rok príde o milióny eur.

13.9.2016 – Do konca roka 2016 stojí Bratislava pred viacerými výzvami

21.9.2016 Bratislava do konca roka náhradné byty nezabezpečí

22.9.2016 – Mesto pokračuje v riešení obstarania náhradných nájomných bytov

24.9.2016 – Hlavné mesto má problém: Príde Bratislava o 4 mil. eur pre náhradné byty?

30.9.2016 – Mesto zrejme príde o milióny

október 2016

12.10.2016 – Bratislava zatiaľ nechala ‚v štichu‘ 580 nájomníkov

3.10.2016 – Reštituované byty môžu riešiť súdy
3.10.2016 – restituovane-byty-mozu-riesit-sudy-2(pdf)

11.10.2016 – Karlova Ves nesúhlasí s vytypovanými lokalitami pre náhradné byty

11.10.2016 – Karlova Ves nesúhlasí s vytypovanými lokalitami pre náhradné byty

15.10.2016 – Koľko postavili v Bratislave bytov? Poznáme presné čísla

V Petržalke protestujú aj proti komerčnej výstavbe
Petícia proti výstavbe bytového domu na lúke v Petržalke – Ovsišti Petícia proti výstavbe bytového domu na lúke na ul. Gwerkovej v Petržalke – Ovsišti. Podpísaní občania žiadajú zamietnutie žiadosti o kladné záväzné stanovisko hlavného mesta k uvažovanej výstavbe, a začatie prípravy územnoplánovacej dokumentácie zóny, ktorá preverí možnosti doplnenia chýbajúcich funkcií na sídlisku. Dôvodom je neúmerné zahusťovanie dotknutej lokality Petržalka – Ovsište, vrátane problému dopravného napojenia, statickej dopravy a úbytku existujúcej zelene.
uznesenie 600 [PDF, 88 kB] (12.10.2016)

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 25. októbra 2016
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k aktuálnemu stavu zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z. v kompetencii hlavného mesta SR Bratislavy (66 KB)

Zo zastupiteľstva 27.10.2016
Slovo pre verejnosť
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2016-10-27/ba/30_slov.mp4
Slovo pre verejnosť
Dva príspevky obyvateľov Haanovej ulice, majiteľov 4.izbových bytov. Petícia s 1000 podpismi proti zámeru výstavby náhradných nájomných bytov.
18. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2016-10-27/ba/18.mp4
18. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

18. Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
Uznesenie
Čiastkové uznesenie – Zaťovičová Zdenka
Čiastkové uznesenie – Tvrdá Jarmila
Materiály

27.10.2016 o 16:52 TASR, SME Byty pre ľudí z reštituovaných domov budú asi kupovať
Ministerstvo hľadá riešenie ťažkostí s reštituovanými bytmi v Bratislave aj v kúpe už postavených bytov.

Bratislava 27. októbra 2016 – Črtá sa riešenie problému ľudí bývajúcich v reštituovaných bytoch

november 2016

3.11.2016 – Petržalčania spustili petíciu. Čo ich naštvalo?

Novembrové zastupiteľstvo, klasicky, materiál v náhradnom termíne – bol večer zverejnený
Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.
Samotný materiál 2016 MsZ NOVEMBER NNB_FINAL [91.41 kB]

Čiastkové uznesenie – Vetrák Milan
Zasadnutie 16.11.2016
Bod č. 19

Len ako poznámka k materiálu : protichodné vyjadrenia Petržalky, poslancov, magistrátu a hlavne pred mesiacom vystúpila skupina nespokojných vlastníkov štvorizbových bytov z Haanovej a okolia s vtedy 1000 podpisovou petíciou, ktorá : Petícia proti výstavbe náhradných bytov v Petržalke má vyše 1200 podpisov sa do dnešného dňa rozrástla. Aj lokalita pri trati je super – ochranné pásmo železníc, aby popred okná chodil vlak, o autách ani nehovorím 🙂 Obyvateľom priľahlých panelákov výstavba pomôže, ako protihluková bariéra.

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2016-11-16/9.mp4
9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21, pre Pedál, občianske združenie, so sídlom v Bratislave

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2016-11-16/19.mp4
19. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2016-11-16/po_26_slovo.mp4
Slovo pre verejnosť

Náhradné nájomné byty v Petržalke? Petrzalcan – 20.11.2016

Riešenie náhradného bývania už bude, tvrdí ministerstvo – 21. nov 2016 o 15:51 TASR

Sociálna situácia dotknutých obyvateľov nie je podľa primátora Bratislavy ohrozená a nie sú povinní vysťahovať sa z bytov.

Bratislavských reštituentov má vytiahnuť z núdze štát Pravda- 25.11.2016 12:00

december 2016

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy – Zasadnutie 07.12.2016 – 08.12.2016
35.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. – 2016 MsZ December NNB_Final [129.44 kB]

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2016-12-07/ba/po_2_slovo.mp4
Slovo pre verejnosť (streda 7.12.2016)

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2016-12-07/ba/po_koncerte_slovo.mp4
Slovo pre verejnosť (štvrtok 8.12.2016)

https://www.youtube.com/watch?v=2QILOmRbm1M
Hľadá sa priestor pre náhradné nájomné byty
16.12.2016 17:00| Komunálny duel

ROK 2017
január 2017

Žiadatelia (4.1.2017)
Žiadatelia, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktorí sú zapísaní v zozname žiadateľov majú zákonný nárok ostať v reštituovaných bytoch do doby, pokým im mesto poskytne bytové náhrady. Vlastníci bytov majú takisto zákonnú povinnosť akceptovať nájomcov bytov do doby poskytnutia bytovej náhrady a nemôžu ich bezdôvodne vysťahovať.
Reštituenti (21.4.2017 zmena 4.1.2017)
Hlavné mesto je od 1.1.2017 povinné zaplatiť prenajímateľovi každý mesiac sumu, rovnajúcu sa rozdielu trhového mesačného nájomného a regulovaného mesačného nájomného (t.j. kompenzáciu), a to až do poskytnutia bytovej náhrady.

Bratislava nezabezpečila náhradné nájomné bývanie
TASR, 10. januára 2017 13:22
Od začiatku januára tak má mesto zákonnú povinnosť doplácať im rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným.

Nesrovnal: Prehovoril o svojej mladosti v uliciach Bratislavy, ale aj o budúcnosti hlavného mesta (15.1.2017, 12:03)

https://www.youtube.com/watch?v=zl_NYzgWHpo
J. Káčer, R. Olekšák – Mestské lesy – aké ich chceme mať?
13.1.2017 17:00| Komunálny duel čas 18:30 o rozpočte a náhradných nájomných bytoch

Keď sa dvaja hádajú, nevyhrá ani jeden. Nad reštituovanými bytmi visí stále otáznik 17. január 2017, 06:30

Vo februári majú začať stavať náhradné byty v Dúbravke TASR 20.01.2017 o 10:27

Štát dá Bratislave dotácie na náhradné byty pre 600 rodín 25.01.2017 | SITA
Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytne Bratislave všetky dostupné dotácie a hlavné mesto je ochotné doplatiť chýbajúcu časť, aby mohlo pre Bratislavčanov v reštituovaných domoch nielen postaviť, ale aj kúpiť náhradné nájomné byty.
Hlavne by sme dali do pozornosti posledné vety : „Keďže priemerná kúpna cena nehnuteľností je v Bratislave ešte vyššia, rozhodlo sa hlavné mesto doplatiť chýbajúcu sumu, aby vedelo na trhu potrebné náhradné nájomné byty obstarať. Presný postup nasledujúcich krokov hlavného mesta bude možné spresniť až na základe stretnutí odborníkov z viacerých oblastí.“

VIDEO: Náhradné nájomné byty bude môcť Bratislava zabezpečiť aj kúpou TASR/Tablet.TV, 25. januára 2017 13:09, aktualizované 25. januára 16:21

Bratislava bude môcť zabezpečiť náhradné nájomné byty aj kúpou 25.1.2017 18:34 | zdroj: TA3 TASR

Hlavné mesto bude môcť obstarať náhradné nájomné byty pre 580 žiadateľov z reštituovaných bytov aj kúpou. Dohodli sa na tom primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy a výstavby Petrom Ďurčekom.

Z ostatného mimoriadneho zastupiteľstva 26. januára 2017, 14:30 h
Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3449/45 a parc. č. 3449/120 evidovaných v KN ako parcely registra „C“, zapísané na LV č. 847, podľa čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka

NÁVARH_UZNESENIA_zverenie_pozemkov_Pri_Krizi [64.78 kB]
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-01-26/1.mp4
0. bod Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3449/45 a parc. č. 3449/120 evidovaných v KN ako parcely registra C, zapísané na LV č. 847, podľa čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka

február 2017

Emócie neutíchajú. Dúbravka odmietla náhradné byty, mesto pokračuje v prípravných prácach
1.2.2017 18:00| METRO DNES
Emócie pri téme výstavby náhradných nájomných bytov neutíchajú. Najnovšie sa proti ich realizácii postavila aj Dúbravka. Vo svojom boji však narazila na mesto, ktoré má prípravné práce na výstavbu nájomných bytov v lokalite Pri kríži naplno rozbehnuté.

Reštituenti môžu na nové bývanie v Bratislave zatiaľ zabudnúť 2.2.2017 15:13 | zdroj: TA3

Stovky žiadateľov z reštituovaných bytov sa náhradného bývania v Bratislave zrejme tak skoro nedočkajú. Magistrát mesta mal pritom lokalitu pre ich výstavbu už vytipovanú, poslanci zastupiteľstva však projekt druhý krát stopli.

M. Chren, J. Káčer – Náhradné nájomné byty – ďalšia lokalita mimo hru?
3.2.2017 17:00| Komunálny duel
Po petíciách v Ružinove a Petržalke, odmieta výstavbu náhradných nájomných bytov aj Dúbravka. Konkrétne ide o parcely Pri kríži, kde chce mesto postaviť 68 bytov. Začiatok prác je avizovaný na február tohto roka. Vitajte, začína sa relácia Komunálny duel.
Hostia: Martin Chren – poslanec MsZ BA /Bratislava Inak/ a Juraj Káčer – predseda poslaneckého klubu MsZ BA /Otvorený klub/

Treba sa stretnúť s občanmi priamo na mieste a včas a aj so samosprávou. Pozývať si len malú skupinku na úrad, to potom nedopadne dobre. Dôležitá je vyjasniť si názory celého spektra dotknutej verejnosti. Potom to dopadne asi takto :

Primátor Ivo Nesrovnal sa stretol s Dúbravčanmi z lokality Pri kríži Bratislava 3. februára 2017 – Návrhy na zlepšenie života obyvateľov lokality Pri kríži v mestskej časti Dúbravka si dnes na stretnutí v Primaciálnom paláci vymenili zástupcovia Dúbravčanov a primátor Ivo Nesrovnal. V lokalite, kde bude mesto stavať nový bytový dom s nájomnými bytmi pre ľudí z reštituovaných domov, vybuduje na vlastné náklady aj park a parkovisko. Tento ideový zámer mesta Dúbravčania prijali ako vcelku dobré riešenie pričom predstavili aj svoje návrhy na zlepšenie života vo výstavbou zaťaženej lokalite. Primátor ich návrhy prijal a po odbornom posúdení si vie predstaviť, že obe strany spolu nájdu kompromis.

Primátor odpovedá 2/2017
6.2.2017 18:00| METRO DNES

https://youtu.be/NOLJALgi3L0
Náhradné nájomné bývanie vyvolalo spor medzi mestom a mestskou časťou Dúbravka. Poslanci mesta odporúčajú výstavbu v Dúbravke pozastaviť. Primátor to vníma ako protizákonné.

Primátor Nesrovnal neodsúhlasil stopnutie výstavby náhradných bytov TASR, 7. februára 2017 8:25

Primátor neodsúhlasil stopnutie výstavby náhradných bytov v Dúbravke 7. feb 2017 o 9:02 TASR

Bratislavský primátor Ivo Nesrovnal nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorým poslanci hlavného mesta opätovne zastavili výstavbu náhradných nájomných bytov v Dúbravke, v lokalite Pri kríži. „Toto uznesenie sa nedá podpísať, lebo je protizákonné,“ vysvetlil pre TASR primátor.

Výstavba náhradných bytov Dúbravke: Nesrovnal zastavenie nepodpíše, je protizákonné TOPKY 07.02.2017 09:05

Primátor neodsúhlasil stopnutie výstavby náhradných bytov Dúbravke BN (7.2.2017, 9:36)

V Dúbravke majú vyrásť náhradné byty. Obyvatelia s tým nesúhlasia
7.2.2017 12:51 | zdroj: TA3 | zdroj foto: TASR

Za prezentáciou súhlasu s výstavbou Pri kríži má byť manipulácia TASR, 7. februára 2017 21:13

Starosta Dúbravky píše Nesrovnalovi: Tvrdé slová na adresu primátora BN (11.2.2017, 14:30)

Nesrovnal o konflikte s Dúbravkou: Absurdné BN (12.2.2017, 9:21)

I.NESROVNAL: Je absurdné, ak mestskí poslanci bránia mestu realizovať jeho povinnosti

Nájomné byty nechcú ani Dúbravčania, ani noví nájomníci 13.02.2017
https://nn.geo.joj.sk/storage/media-new/vod/2017/02/13/958d8c53-1d16-42e5-a1d1-4f3555095d55-540p.mp4

Spor medzi Dúbravkou a mestom o náhradné byty pokračuje SITA | 13.02.2017 09:59

Pre výstavbu Pri kríži zakazujú vodičom parkovať, starosta je proti 13. feb 2017 o 11:28 TASR

13.2.2017 NOVINY O 17:00

Spor, ktorý trvá roky, sa vyostril: Začala sa vojna s Nesrovnalom! 13. februára 2017, 19:00

Nájomné byty nechcú ani Dúbravčania, ani noví nájomníci 13.02.2017 19:40

Bratislava, nájomné bývanie a dve miešačky pokrytectva N Blog utorok 14. februára 2017 12:34

Aj Petržalka chce zastaviť výstavbu náhradných nájomných bytov 14. február 2017

Náhradné byty opäť na pretrase PN 15.02 2017

Zo stretnutia primátora s „obyvateľmi Dúbravky“ vo veci náhradných bytov Pri kríži BLOG STREDA 15. FEBRUÁRA 2017 23:11

Dnes je zastupiteľstvo, je 8:26 a materiál stále nikde,
už máme 8:40, stále nič
8:45 zahájené zastupiteľstvo, materiál nikde
technické problémy s hlasovacím zariadením na začiatku zasadania,
8:50 live prenos v čudu, dobre to dnes začína,
9:00 materiál stále nikde
9:01 nábeh videa a zas je na chvíľu fuč, zvuk len na ruchový mikrofón
9:19 odhlasovaný bod 24, materiál nikde, zvuk konečne aj počuť
9:55 Bod 0 Návrh na zverenie pozemkov – prelomenie veta, diskusie hustnú, upozornenie od poslanca Káčera, že je tam aj zástupca vlastníkov, tak si treba dať pozor čo hovoria
10:20 materiál stále nikde, p. Hanulík konečne povedal, že územie je rizikové,
10:45 kultivované príspevky, materiál nikde prenos zas vypadol
11:10 oznam vysielateľa : Zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislava Live stream bol z dôvodu poruchy presunutý na facebook
11:44 porucha trvá
11:50 náhrada prenosu Zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislava LIVE STREAMING cez YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=5eh_WmEHk2w
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy – Zasadnutie 16.02.2017
16. feruára 2017, 08:30 h
11:56 no to sa dejú veci, schválený program si počas rokovania len tak zmeníme, lebo ľudia čakajú a je to …

0. Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 716/2017 zo dňa 26.01.2017, ktoré bolo pozastavené
Uznesenia
Uznesenie
Materiály
Potvrdenie_Uznesenia_Dubravka [69.5 kB]
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-02-16/0.mp4
hlasovanie bod 0
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-02-16/hlasovanie.mp4

24.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
Materiály
MsZ_Februar_NNB_material [1.16 MB]
Návrh uznesenia
Hlasovanie
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-02-16/hlasovanie.mp4

Slovo pre verejnosť
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-02-16/slovo.mp4

Poslanci potvrdili stopku výstavby náhradných bytov v Dúbravke TASR, 16. februára 2017 11:51

Poslanci potvrdili zastavenie výstavby bytov v Dúbravke SITA | 16.02.2017 11:58

Poslanci potvrdili stopnutie výstavby náhradných bytov v Dúbravke BN (16.2.2017, 12:00)

Poslanci potvrdili stopnutie výstavby náhradných bytov v Dúbravke 16. feb 2017 o 12:25 TASR

Náhradné nájomné byty v Dúbravke nepostavia 16. feb 2017 o 17:59 MARTINA CHUDÁ

0E.Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého – ako štvrtý po bode Vystúpenie občanov
Materiály

Peticia_Petrzalka-2 [3.22 MB]
uznesenie_MSR_Vetrak [24.42 kB]
Návrh uznesenia – Vetrák Milan

Deň po zastupiteľstve si našiel p. primátor čas a osobne navštívil v sprievode médií lokalitu Pri Kríži
Ružinovské správy 17.2.2017 TVR druhá minúta príspevku

Kauza výstavby nájomných bytov v Dúbravke: Spor pokračuje 19.02.2017 08:51 Noviny.sk

marec 2017

Pokračovanie zasadnutia z 16.02.2017
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy – Zasadnutie 29.03.2017

0E.Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého – ako štvrtý po bode Vystúpenie občanov
Materiály
Materiál [3.22 MB]
Materiál [24.42 kB]
Návrh uznesenia – Vetrák Milan

24.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
Materiály
Materiál [1.16 MB]
Návrh uznesenia

Strana 24, bod C 1
15.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Materiály
Materiál [259.86 kB]
Návrh uznesenia

Náhradné nájomné byty – staré krivdy, ktoré nemajú víťazov, len porazených 15.3.2017 17:00| Beseda o 5
Staré krivdy, ktoré nemajú víťazov, len porazených. Téma náhradného nájomného bývania nemá dobré riešenie pre nikoho. Mesto je tlačené do úlohy developera. Mestské časti musia znášať výstavbu, o ktorú v konečnom dôsledku nemajú nájomníci záujem a majitelia domov sa nevedia dostať k majetku. Začína sa Beseda o 5. Príjemný podvečer

Hostia: Milan Černý – viceprimátor Bratislavy, Juraj Káčer – poslanec MsZ Bratislava a MZ Dúbravka a Tadeus Patlevič – predseda OZ Právo na bývanie

V Dúbravke začali stavať náhradné nájomné byty, starosta sa búri SITA | 21.03.2017 16:37

V Dúbravke začali stavať náhradné nájomné byty 21. mar 2017 o 18:18 SITA
Výstavu vo februári bratislavskí mestskí poslanci definitívne zastavili.

21.3.2017 Situácia s výstavbou na odzverených pozemkoch v Dúbravke Pri Kríži sa vyostruje
Hlavné mesto začalo s prácami na pozemku Pri kríži Dúbravská televízia Zverejnené: 21. 3. 2017
https://youtu.be/Xgf489ExrPk

Oplotenie parkoviska Pri kríži Dúbravská televízia Zverejnené: 22. 3. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=VCvG-q9w_5Y

VIDEO Rozzúrení Dúbravčania: Primátor Nesrovnal si robí čo chce!
22. marca 2017, 18:20

Nočná mora obyvateľov bratislavskej Dúbravky realitou: Dúfali, že to primátor nespraví, opak sa stal pravdou! 23.03.2017, 08:00

Dúbravka žiada primátora osobne vysvetliť výstavbu v oblasti Pri kríži 23. mar 2017 o 9:22 TASR

Mestskí poslanci nesúhlasili, no mesto aj tak začalo s výstavbou náhradných nájomných bytov.

Dúbravka žiada primátora osobne vysvetliť výstavbu na ulici Pri kríži (23.3.2017, 11:11)

VIDEO Na Nesrovnala sa to sype, Dúbravčanom došla trpezlivosť: Útok a vyhrážky smrťou!
23. marca 2017, 11:56

VIDEO V bratislavskej Dúbravke to poriadne vrie: Občania poslali Nesrovnalovi jasný odkaz!
23. marca 2017, 19:45

Na mieste výstavby nájomných bytov v Dúbravke poškodili oplotenie 23. mar 2017 o 20:51 TASR

Mesto hovorí o organizovanom vandalizme.

Spor sa vyostruje: Na mieste výstavby nájomných bytov v Dúbravke poškodili oplotenie (23.3.2017, 21:51)

Nesrovnal neprišiel do Dúbravky vysvetliť výstavbu náhradných bytov 24. mar 2017 o 17:04 TASR

Primátor tvrdí, že mesto postupuje v súlade so zákonom a celá situácia ho znepokojuje.

Stretnutie na tému výstavby náhradných bytov Dúbravská televízia Zverejnené: 24. 3. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=rVBhVRvUJ4w&feature=youtu.be

Primátor neprišiel do Dúbravky vysvetliť výstavbu náhradných bytov 24. 03 2017 19:12 | BRATISLAVA/ TASR, TV Markíza
Mesto spustilo výstavbu v utorok (21.3.) napriek nesúhlasu bratislavských mestských poslancov.

MDV: Ministerstvo podporuje výstavbu nájomných bytov v Bratislave 28. 03. 2017 | Štátna správa

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy – Zasadnutie 29. marca 2017, 09:00 h
0E.Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého
Uznesenia
Čiastkové uznesenie – Vetrák Milan
Čiastkové uznesenie – Mrva Ján
Uznesenie 746/2017
Uznesenie 746/2017
Materiály
Materiál [3.22 MB]
Materiál [24.42 kB]
Návrh uznesenia

0e. bod Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-03-29/ba/0e.mp4

24. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-03-29/ba/24.mp4

Slovo pre verejnosť
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-03-29/ba/po24_obcania.mp4

43. bod Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Poloreckého (materiál bude prerokova
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-03-30/43.mp4
Slovo pre verejnosť
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-03-30/48.mp4

24.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
Uznesenia
Uznesenie 742/2017
Uznesenie 742/2017
Materiály
Materiál [1.16 MB]
170328_Doplnenie materiálu 24_stanovisko Minsterstva [34.12 kB]
Návrh uznesenia
Návrh uznesenia – Zaťovičová Zdenka

Stanovisko hlavného mesta k náhradným nájomným bytom v lokalite Pri kríži v Dúbravkezastupiteľstvo
Bratislava 29. marca 2017 – Primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi leží na srdci kvalita života všetkých Bratislavčanov s cieľom riešiť ich každodenné problémy. Problematika náhradných nájomných bytov je zdedeným problémom. Do roku 2014 bola riešená nedostatočne. Súčasné vedenie mesta sa s ňou musí vysporiadať, aby hlavnému mestu nevznikali miliónové škody.

Náhradné nájomné byty sú ako horúci zemiak 29. mar 2017 o 11:37 MARTINA CHUDÁ
Problém náhradných nájomných bytov sa vlečie od pádu bývalého režimu.

Náhradné byty Pri kríži nechcú Dúbravčania ani reštituenti 29. mar 2017 o 11:37 MARTINA CHUDÁ
Výstavba náhradných nájomných bytov v Dúbravke rozpútala občiansku vojnu.

Poslanci opäť žiadajú zastaviť výstavbu nájomných bytov v Dúbravke SITA | 30.03.2017 08:00

VIDEO Vojna medzi občanmi a primátorom nekončí: O všetkom má rozhodnúť súd! 30.3.2017 14:15
Bratislavčania, najmä obyvatelia mestskej časti Dúbravka, sa nevzdávajú. Proti výstavbe náhradných nájomných bytov sú rozhodne proti všetci Dúbravčania, aj starosta mestskej časti.

Mestské zastupiteľstvo Dúbravská televízia Zverejnené: 31. 3. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=a7gCtnBd13M

apríl 2017

Dúbravčania v noci blokovali odťahovku, spor s mestom graduje (8.4.2017, 9:02)

Stanovisko k výstavbe bytových náhrad Pri kríži

Bratislava 8. apríla 2017 – Stanovisko k výstavbe bytových náhrad Pri kríži v mestskej časti Dúbravka.

Magistrát reaguje na konflikt v Dúbravke: Auto odtiahneme, povolenie na výrub nepotrebujeme (8.4.2017, 15:00)

Ľudia bránia výstavbe vlastnými telami: Nájomné byty nechceme! 10.04.2017, 08:30

V Dúbravke to vrie každým dňom viac: Konflikt s primátorom sa vyostruje! 10. apríla 2017, 16:40

Obyvatelia Dúbravky sú z výstavby nájomných bytov nešťastní: Obavy z toxickej skládky a smradu! 11.04.2017, 14:06

Náhradné bývanie v Dúbravke – najhoršie z možných riešení UTOROK 11. APRÍLA 2017 15:37
Sú situácie, v ktorých si človek musí položiť otázku: „Naozaj to musel niekto dohnať až do takého extrému? Prečo rieši vec tou najhoršou z možných ciest? A stojí mu to za to?“ Presne táto otázka mi v ostatných dňoch opakovane prichádza na um pri postupe bratislavského magistrátu vo veci výstavby náhradných bytov v Dúbravke – Pri kríži.

Primátor odpovedá 7/2017 12.4.2017 18:00| METRO DNES
Spor medzi mestom a Dúbravkou eskaluje. Samosprávy rozhádala výstavba náhradných bytov v lokalite Pri križi. Viac už v Primátor odpovedá.
https://youtu.be/w3v4P2kPjl0

Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého
Príloha [PDF, 27 kB] (12.4.2017)

Toto rozhodnutie Bratislavy nepochopíte: Dôchodcovia bývajú v centre skoro 50 rokov, musia odísť do Dúbravky! 13.4.2017, 08:12

Prestaňte šíriť klamstvá o výstavbe bytov v Dúbravke, vyzýva Nesrovnal 13. apr 2017 o 11:31 TASR
Primátor Bratislavy požaduje zastavenie šírenia nenávisti proti vlastnému mestu.

Nehuckajte ľudí proti ich mestu, odkazuje I. Nesrovnal do Dúbravky 13. apríl 2017
Ľudia budú mať podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala viac zelene, lepšie parkovanie a zaplatí im to mesto.

Nehuckajte ľudí proti ich mestu, odkazuje primátor I. Nesrovnal do Dúbravky Bratislava 13. apríla (TASR)
Pozrite si reláciu HLAVNÉ MESTO s primátorom Bratislavy.

Na aprílovom zastupiteľstve budú poslanci schvaľovať metodiku vyplácania kompenzácie pre vlastníkov reštituovaných bytov
Bratislava 19. apríla 2017 – Poslanci mestského zastupiteľstva budú na aprílovom zasadnutí schvaľovať metodiku vyplácania rozdielu medzi trhovým a regulovaným nájomným pre vlastníkov reštituovaných bytov, nakoľko hlavné mesto má zákonnú povinnosť vyplácať vlastníkom tento rozdiel od 1.1.2017. Hlavné mesto s cieľom efektívneho a spravodlivého vyplácania vypracovalo metodiku, na základe ktorej bude postupovať. V rozpočte hlavného mesta je na to tento rok vyčlenených dostatok finančných prostriedkov.


170315-024-004_HL_MESTO_20170413 by terazmedia

Aká je pravda o Dúbravke? (13.4.2017)
Pravda o Dúbravke – mýty a fakty [PDF, 116 kB] (13.4.2017)
V posledných dňoch sa o projekte nájomného domu Pri kríži v Dúbravke šíria rôzne dezinformácie a polopravdy. Povedzme si teda, aké sú mýty a fakty o Dúbravke?

Reakcia MČ Dúbravka 21.4.2017
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
14 min. ·
Aká je pravda o Dúbravke? mýty, fakty a skresľovanie
Na oficiálnej webovej stránke Bratislavy www.bratislava.sk niekto, kto sa asi hanbil podpísať, uverejnil polemický článok, ktorý nevieme či je stanoviskom hlavného mesta, alebo iba názorom pisateľa.
V každom prípade si dovolíme s názorom pisateľa polemizovať a odpovedať na údajné „mýty“ a „fakty“ v súvislosti s výstavbou náhradných nájomných bytov v lokalite Pri kríži.
1. Mýtus: Mesto zrušilo nelegálne parkovisko, bude problém s parkovaním!
Fakt: Mesto nič neruší. Na mieste vybuduje nové legálne parkovisko s kapacitou 181 parkovacích miest: 85 bude k bytovému domu, ďalších 96 miest vybuduje mesto pre všetkých obyvateľov dotknutej oblasti. Na túto investíciu mestské zastupiteľstvo vyčlenilo sumu vo výške 400 tisíc EUR.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka: Mestské zastupiteľstvo zaviazalo primátora svojím uznesením 640/2016, aby „odložil zahájenie stavebných prác do doby pokým nebude vyriešená situácia s parkovacími miestami“. Je potvrdené i samotnými pracovníkmi Metrostavu, že na pozemku trvalo parkovalo viac ako 140 vozidiel. Primátor porušil toto uznesenie.
2. Mýtus: Mesto zničilo stromy, nebude zeleň!
Fakt: Súčasťou projektu je park, na ktorý mestské zastupiteľstvo vyčlenilo 200 tisíc EUR. Nebude to žiadna náletová zeleň ako v doteraz, ale riadny park so skutočnými stromami.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka: Opätovné porušenie uznesenia, 640/2016 „ ..aby ( primátor) odložil zahájenie stavebných prác do doby vyriešenia parku a dosadenia zelene“. Do dnešného dňa mesto nepredstavilo projekt, čo tam chce vybudovať. Primátor porušil toto uznesenie.
3. Mýtus: Výrub stromov na mieste bol nelegálny!
Fakt: Mesto má právoplatné výrubové povolenie, pričom postupuje podľa princípu “za každý vyrúbaný strom 2 nové”.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka: Je vydané predbežné opatrenie o zákaze výrubu drevín, do doby vydania rozhodnutia, ktorým sa zruší rozhodnutie o výrube drevín. Navyše došlo k odstráneniu drevín, na ktoré mesto nemalo žiadne povolenie a túto skutočnosť v súčasnej dobe prešetruje polícia z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu.
4. Mýtus: Obyvatelia počas stavby nebudú mať kde parkovať!
Fakt: Od začiatku výstavby mesto umožňuje dočasné parkovanie až 40 vozidlám. Zároveň mesto pripravilo návrh na dočasné parkovanie pre ďalších 70 vozidiel počas trvania výstavby, čaká sa len na schválenie stavebným úradom mestskej časti Dúbravka.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka: Mestom nazvané „dočasné“ parkovanie, je parkovanie na ul. Kristy Bendovej, pričom toto nikdy nebolo zarátané do počtu 140 parkovaných vozidiel. Teda mesto „umožnilo“ 70 vozidlám parkovať na rozbahnenej ploche. Okrem toho, stavebný úrad nemá od hlavného mesta žiadnu žiadosť – návrh na dočasné parkovanie 70 vozidiel nepredložilo, a preto stavebný úrad nemá čo schváliť. Opätovné porušenie uznesenia. A o tom, že mesto postaví nových 96 (alebo koľko) parkovacích miest sa stále (už viac než rok) len rozpráva. Magistrát zatiaľ nepredložil ani k tomu žiaden oficiálny projekt, len nákres!
5. Mýtus: Byty netreba stavať, bytov je v Bratislave dosť, veď sa dajú kúpiť!
Fakt: Také byty, ktoré by vyhovovali požiadavkám platného zákona, zatiaľ v Bratislave nestoja.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka: Podľa informácií sa developeri obracali na magistrát a ponúkali im byty pre reštituentov, čo mesto odmietlo. Dokonca i časť samotných vlastníkov reštituovaných bytov by bola prístupná k odpredaju.
6. Mýtus: Na vine je primátor, to on nariadil výstavbu!
Fakt: Výstavba prebieha na základe povinnosti, ktorú mestu ukladá zákon 260/2011 Z.z. Bola pripravená so súhlasom mestského zastupiteľstva.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka: Mesto malo podľa zákona 260/211 zabezpečiť okolo 580 bytov do konca roku 2016 zatiaľ len vtrhlo ako okupačné vojská iba do tejto lokality, ale kde a kedy budú ostatné byty v Bratislave, keď Pri kríži má byť 68 bytov? Zatiaľ neboli primátorom, ani mestom predstavené ďalšie lokality a postup výstavby ostatných bytov a ani to, akým spôsobom chce riešiť ostatných reštituentov, pre ktorých byty nebude možné postaviť.
7. Mýtus: Mestská časť Dúbravka s výstavbou nesúhlasí, je proti!
Fakt: Stavebné povolenie v januári 2014 ako aj Zmenu stavby pred dokončením vydala mestská časť Dúbravka.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka: Magistrát v roku 2015 požiadal o zmenu stavby pred dokončením, Po predložení požadovaných dokladov, stavebný úrad spracoval potrebné podklady, vydal rozhodnutie, ale občania podali námietku k výstavbe a tak o výstavbe rozhodol až Okresný úrad Bratislava svojim rozhodnutím, voči ktorému nebola možnosť odvolania.
8. Mýtus: Prídu sem bývať rôzni sociálne odkázaní ľudia – to môže priniesť problémy!
Fakt: Do Dúbravky sa neprenášajú žiadne sociálne problémy. Mesto stavia náhradné nájomné bývanie pre ľudí, ktorým musí podľa zákona poskytnúť náhradu za bývanie v reštituovaných bytoch. Byty bude možné využívať aj na štandardné nájomné bývanie. V oboch prípadoch ide o stavbu vo verejnom záujme.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka: Takýto mýtus priniesla webová stránka magistrátu ako prvá a snáď jediná. Nikde sa som s takýmto názorom nestretol. Ale s názorom, že súčasní nájomníci z reštituovaných bytov nechcú ísť do Dúbravky sa stretávame často.
9. Mýtus: Toto sa nikdy neskončí, bude to nekonečný projekt!
Fakt: Ukončenie projektu je naplánované na rok 2018. Mesto na prípravu a realizáciu projektu vynaložilo od roku 2013 viac než 200 tisíc EUR. Výstavba sa realizuje aj prostredníctvom štátnej dotácie na tento účel vo výške takmer 4 mil. EUR.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka: Pán primátor dodnes nepreukázal, na čo bolo použitých 200.000 eur z rozpočtu mesta. Ja pravdepodobné, že podstatná časť bola použitá na pôvodný projekt nájomných bytov a nie na zmenu stavby. A ak by primátor splnil uznesenia, vybudoval najprv parkovacie miesta a park a potvrdilo by sa, že z hľadiska ochrany zdravia je lokalita vhodná, a najmä ak by primátor prišiel na diskusiu s Dúbravčanmi, mohol by byť projekt v celkom inej polohe.
10. Mýtus: Projekt bude stáť na mieste bývalej kafilérie – bohvie čo vykopú a zamoria nás!
Fakt: Toto tvrdenie je nepravdivé. Mesto posudzovalo dopady existencie skládky v rámci projektovania a následne v procese stavebného povoľovania. K stavbe vydal OÚ Dúbravka, odbor starostlivosti o životné prostredie, kladné stanovisko z hľadiska odpadového hospodárstva. Obyvateľom dotknutej oblasti teda vôbec nič nehrozí – navyše, nijaké podzemné podlažia sa v projekte nebudujú.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka: Ide o vedomé, alebo nevedomé zavádzanie občanov. Nikde totiž nenájdete úrad, ktorý má názov OÚ Dúbravka – odbor starostlivosti o životné prostredie! Magistrát by mal vedieť, že takýto úrad neexistuje.

Koncom mesiaca je naplánované pokračovanie zastupiteľstva
Pokračovanie zasadnutia z 30.03.2017
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
– 26. apríla 2017, 08:30 h

25. Návrh na schválenie Metodiky hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Materiály
Materiál [118.51 kB]
Návrh uznesenia

25. bod Návrh na schválenie Metodiky hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-04-26/ba/25.mp4

26. Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
Materiály
Materiál [932.94 kB]
Návrh uznesenia
26. bod Stiahnutý
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-04-26/ba/26.mp4
48. bod Slovo pre verejnosť
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-04-26/ba/48.mp4

A aj riadne zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy – Zasadnutie 27.04.2017
27. apríla 2017, 08:30 h
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
Pozvánka [48.85 kB]
Schválený program[45.81 kB]

2a.Potvrdenie časti B bodov 3 a 4 a časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 03. 2017, ktorých výkon bol pozastavený
Materiály
MsZ_peticia_proti_vystavbe_NNB_Petrzalka_prelomenie_veta_27_4_2017 [80.18 kB]
Návrh uznesenia
2a. bod Potvrdenie časti B bodov 3 a 4 a časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 03. 2017, ktorých výkon bol pozastavený
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-04-27/2a.mp4
2b.Prelomenie veta uznesenie č. 742/2017 zo dňa 29. 03. 2017 pri hlasovaní nebol schválený, 4 nehlasovali

e.Informácia k pozastavenému výkonu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 742/2017 časť B bod 1 a 2 zo dňa 29. 03. 2017, 746/2017 časť B bod 3, 4 a časť C zo dňa 29. 03. 2017, 766/2017 bod 1 zo dňa 29. 03. 2017 a 770/2017 zo dňa 30. 03. 2017
Materiály
UznesInformačný materiál o nepodpísaných uzneseniach_apríl_2017 [83.87 kB]

15.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. – MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
Materiály
MsZ_NNB_april2017 [60.98 kB]
Návrh uznesenia

Slovo pre verejnosť
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-04-27/slovo_po_9.mp4

V Dúbravke sa musí stavať, apeluje ministerstvo dopravy Bratislava 28. apríla 2017

J. Buocik, R. Jenčík – Náhradné nájomné byty – krivdy na reštituentoch 28.4.2017 17:00 Komunálny duel
Roky čakali na to, kým sa dostanú ku svojim majetkom, dnes čakajú na kompenzácie zo strany mesta. Reč je o reštituentoch, ktorí sú stagnáciou v riešení náhradných nájomných bytov opäť poškodení. Čo im mesto ponúka a čo je pre nich akceptovateľné? Viac už v relácii Komunálny duel.
https://youtu.be/7QXbXMWBEnQ

Správy RTVS Sobota 29.04.2017 19:00
00:34:22 Problémy s reštituovanými bytmi v Bratislave

máj 2017

Starosta Dúbravky vysvetľuje kauzu náhradných nájomných bytov Pri kríži 2.5.2017 BA Kurier

Starosta Dúbravky vysvetľuje kauzu náhradných nájomných bytov Pri kríži ROZHOVORY Z MESTA 2. MÁJ 2017

Primátor odpovedá 9/2017
10.5.2017 18:00| METRO DNES
https://www.youtube.com/watch?v=LM59iHf9Lnw

24.5.2017
15. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-05-24/15.mp4

26.5.2017

19. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-05-25/19.mp4

20. bod Návrh na schválenie Metodiky hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-05-25/20.mp4

45. bod Slovo pre verejnosť
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-05-25/45.mp4

Mestskí poslanci schválili metodiku kompenzácií pre reštituentov (25.5.2017, 21:41)

52. bod Slovo pre verejnosť
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-09-28/52.mp4

Bratislava potrebuje postaviť nájomné byty, žiada o posilnenie kompetencií
31.5.2017 13:01 | zdroj: TA3 | zdroj foto: SITA/Tomáš Benedikovič

Bratislava potrebuje postaviť stovky nájomných bytov. Všetky pripravené projekty sú však zastavené. Podľa primátora je to pre nevôľu mestských častí. Vládu preto žiada o posilnenie kompetencií hlavného mesta. Či sa Bratislava dočká vlastného stavebného úradu je otázne. Podľa odborníkov by však ani to nemuselo pomôcť a problém navrhujú riešiť inak.

jún 2017

Situácia s nájomnými bytmi je u nás zúfalá. Len v Česku ich majú päťkrát viac 3.6.2017
BRATISLAVA / Vlastné bývanie sa na Slovensku stáva luxusom. Problém dostať sa k bytu, či domu majú pritom ľudia, ktorí riadne pracujú a odvádzajú dane. Týka sa to učiteľov, či zdravotných sestier. Chýbajú totiž nájomné a mestské byty.

V Bratislave to vrie a iskry lietajú zo všetkých strán. Posledne od p. Vetríka
5.6.2017
„Čo by sa stalo vedeniu mesta za vlády Márie Terézie, keby svojou nečinnosťou pripravilo občanov mesta o 3 milióny EUR? Terajšie vedenie mesta nepostavilo nájomné byty pre ľudí v reštituovaných domoch a teraz musí doplácať rozdiel do trhovej ceny. A to len pre tento rok. Budúci rok nás bude stáť znovu asi 3 milióny EUR.
viac na stránke http://www.korunovacie.sk
A v zázname aj slovne na konci 46 minTlačová konferencia občianskeho združenia Korunovačná Bratislava. Téma: Predstavenie programu podujatia Korunovačné slávnosti v Bratislave 2017 (23. – 25. júna).

Ekonomika
Výška nájmu reštituovaných bytov je nedostatočná, tvrdia majitelia
7.6.2017 19:16 | zdroj: TA3 | zdroj foto: SITA/Peter Maďar

Vlastníci reštituovaných bytov v Bratislave sú nespokojní. Poslanci mestského zastupiteľstva totiž schválili metodiku vyplácania rozdielu medzi trhovým a regulovaným nájomným, ktorý im mesto musí od januára vyplácať. Majiteľom bytov sa ale nepáči jeho výška.

Relácia HLAVNÉ MESTO s primátorom Ivom Nesrovnalom
Už v sobotu 10. júna o 11:00.
„Nemienim ďalej tolerovať, že sa tu v Bratislave musíme hádať preto, že niekto vymyslel zlý zákon,“ vyhlásil primátor I. Nesrovnal v relácii HLAVNÉ MESTO v súvislosti s náhradnými nájomnými bytmi. Pred kamerami TABLET.TV objasnil, aké kroky v tejto súvislosti vykoná. Hovorí tiež o tom, či podľa neho môžu protesty prokurátora ohroziť proces zákazu hazardu a zavádzanie parkovacej politiky.

I. NESROVNAL: Nemienim už tolerovať, že zlý zákon rozoštváva Bratislavu Bratislava 10. júna (TABLET.TV)
V diskusnej relácii HLAVNÉ MESTO to primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal uviedol v súvislosti so situáciou okolo výstavby náhradných nájomných bytov.

170623-024-006_HL_MESTO_20170610 by terazmedia

Ako vyriešiť hlavné problémy Bratislavy? Pýtali sme sa primátora Nesrovnala (14.6.2017, 15:00)
Stále pretrvávajúcim problémom je aj výstavba náhradných nájomných bytov za byty reštituentov. Existuje už riešenie?
Bratislavské noviny

Bratislava chce budovať hlavne nájomné bývanie, z európskych veľkomiest máme najnižší podiel nájomného bývania. Som za nemecký model, aby mesto malo nájomné byty, ktoré poskytuje mladým rodinám za normálne ceny. Vidíte, čo sa ale deje, keď chce mesto postaviť náhradné nájomné byty. Spôsobil to zlý zákon z roku 2011. Krivdu vyriešil krivdou a štát po revolúcii hodil problém na samosprávy.

A včom je hlavný problém?

V Bratislave je 15 stavebných úradov, no mesto stavebný úrad nemá, majú ho iba mestské časti. Teda nevieme nič postaviť bez súhlasu mestských častí a dostali sme nesplniteľnú úlohu, lebo mestské časti sú proti. A mesto musí vďaka zlému zákonu doplácať reštituentom rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným, keď v ich bytoch býva niekto druhý. My sa však musíme o tých ľudí postarať.

Existuje nejaké riešenie?

Hlúpy zákon rozoštváva mesto. Štát nám dal na plecia problém, ktorý nemáme ako vyriešiť a ten istý štát nám prikazuje, že budeme platiť odškodné. Riešenie vidím v zmene zákona a to musí urobiť Národná rada.

Nemôžete dať podmienku developerom, ktorí stavajú bytovky, aby časť z nich bola vyhradená pre nájomníkov z reštituovaných bytov?

Nemáme na to legislatívny rámec. Nemôžeme dávať takéto podmienky. Dá sa to riešiť len zmenou zákona. Náhradné nájomné byty majú zákonom definované parametre a viete dobre aká je teraz situácia na realitnom trhu. Byty jednoducho nie sú, sú drahé a ich prípadná kúpa preto musí mať jasné pravidlá. Trápime sa s tým a bohužiaľ sme v tom sami. Zlý zákon nám dal na plecia povinnosť, ktorú nie je možné v tomto právnom stave naplniť. Aktívne o tom rokujeme s ministerstvom dopravy. Stále verím, že zdravý rozum zvíťazí a spoločne s vládou nájdeme akceptovateľné riešenie.

Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017 o 09:00 – Miestny úrad, Staromestská sieň

26. Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z. z.
Materiály

MZ_20170627_26_Byty_1.pdf (217 KB)
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-06-27/sm/26.mp4

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy – Zasadnutie 29.06.2017

29. júna 2017, 08:30 h
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

40.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. – MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
Materiály

MsZ_NNB_jun_2017 [461.39 kB]
Návrh uznesenia

august 2017

Markíza REFLEX 8.8.2017

Reštituenti
Odkazy

Výzva reštituentom [PDF, 89 kB] (11.8.2017)
Kompenzácie formulár [PDF, 94 kB] (11.8.2017)

Žurnál Rádia Regina o 12.00, Štvrtok 24.08.2017

Správy RTVS Sobota 26.08.2017 19:00
00:32:02 Nájomné chcú vymáhať spätne súdnou cestou

september 2017

V Dúbravke povolili výstavbu nájomných bytov, stromy však vyrúbať nemôžu
6.9.2017 12:59 | zdroj: TA3 | zdroj foto: SITA/Ľudovít Vaniher
Náhradné nájomné byty v bratislavskej Dúbravke v lokalite pri Kríži môžu stavať. Krajský súd totiž zrušil zákaz výstavby. Naďalej však platí, že stromy v tejto lokalite stavebník vyrúbať nemôže. O pozastavení prác rozhodol okresný súd v apríli.

Komunálny duel TVBA – J. Káčer, M. Vetrák – Súd rozhodol Pri kríži sa stavať bude! 22.9.2017 17:00
Krajský súd v Bratislave rozhodol! Náhradné nájomné byty v lokalite Pri kríži, mesto stavať môže. Bude tento verdikt precedensom aj pre ostatné mestské časti, ktorých obyvatelia výstavbu bytov tvrdo odmietajú? Vitajte, začína sa relácia Komunálny duel.

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy – Zasadnutie 28.09.2017
28. septembra 2017, 08:30 h
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

36.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z. – MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
Materiály
MsZ_web_september 2017 [845.27 kB]
Návrh uznesenia

http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-09-28/52.mp4
52. bod Slovo pre verejnosť

november 2017

Primátor Bratislavy aktívne rieši problematiku náhradných nájomných bytov
byty
Bratislava 15. novembra 2017 – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal informoval štátneho tajomníka ministerstva dopravy a výstavby Petra Ďurčeka o najnovších aktivitách hlavného mesta v oblasti riešenia problematiky náhradných nájomných bytov.

„V záujme mesta je vyriešiť problematiku náhradných nájomných bytov čo najskôr. Štát presunul toto bremeno na samosprávy a my si musíme splniť zákonnú povinnosť. Hľadáme rôzne spôsoby, ako to čo najefektívnejšie spraviť. Najideálnejším spôsobom je výstavba bytov, avšak plánujeme vyhlásiť aj súťaž na nákup už hotových bytov,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Primátor informoval štátneho tajomníka o viacerých projektoch výstavby náhradných nájomných bytov a prekážok zo strany mestských častí, ktoré túto výstavbu odmietajú. Ohľadom výstavby v lokalite Pri kríži primátor upozornil na dočasné zastavenie prác a posun termínu dokončenia výstavby a teda aj posun termínu vyplatenia dotácie zo strany ministerstva dopravy. Štátny tajomník Ďurček ubezpečil primátora, že dotácia vo výške 4 mil. eur na tento projekt bude hlavnému mestu poskytnutá. Primátor zároveň upozornil na to, že podľa zákona si mesto môže nárokovať od ministerstva dopravy poskytnutie dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov až do doby kým neposkytne všetkým žiadateľom bytovú náhradu.

Do doby, kým nebudú mať žiadatelia o náhradné nájomné byty pridelené bytové náhrady, je mesto zo zákona povinné vyplácať majiteľom bytov rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným z vlastného rozpočtu. Z uvedeného dôvodu mesto vypracovalo metodiku výpočtu a vyplácania týchto kompenzácií a aktuálne spracúva žiadosti o tieto kompenzácie. Štátny tajomník prisľúbil odbornú pomoc pri tomto procese.

Ďalším spôsobom riešenia problematiky náhradných nájomných bytov je obstaranie hotových bytov formou vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže. Hlavné mesto spustilo tento proces a na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva predloží materiál so spracovanými podmienkami verejnej obchodnej súťaže vypracované v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. Štátny tajomník túto informáciu akceptoval.

Na dnešnom stretnutí rokoval primátor Bratislavy so štátnym tajomníkom aj o možnej novele zákonov 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov, ktorá by zjednodušila proces nadobúdania náhradného nájomného bývania. „O zmene zákona budeme uvažovať až po vyčerpaní všetkých doterajších možností. Táto problematika je jednou z našich priorít, preto je v záujme ministerstva riešiť ju čo najskôr,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Peter Ďurček.

Prokuratúra má výhrady k vyplácaniu vlastníkov reštituovaných bytov
16.11.2017 19:57 | zdroj: TA3 | zdroj foto: SITA/Peter Maďar
Postup pri vyplácaní rozdielu medzi trhovým a regulovaným nájomným pre vlastníkov reštituovaných bytov v Bratislave bol schválený v rozpore so zákonom. Tvrdí to krajská prokuratúra. Vlani v lete sa na ňu obrátili vlastníci bytov, podľa ktorých bola výška kompenzácií nízka. Magistrát má teraz 60 dní na to, aby sa protestom zaoberal.

Len niekoľko poznámok k príspevku a údajov v ňom :
Nie vlani v lete ( metodika bola schválená 25.5.2017 ) sa obrátili majitelia na Generálnu prokuratúru, ale teraz v lete, presnejšie 18.8.2017.
Aj tu sa ukazuje ako je dokonale napísaný zákon 260 a 261, no ministerstvo bude stále zostávať v názore, že je najlepší, aký mohol byť. Nepočíta s jeho úpravou, vylepšením , proste s ničím. Odvoláva sa na splnenie uznesenia vlády, ktoré vlastne samo pripravilo, navrhovaný označili ako jediný správny postup riešenia a všetky iné zavrhlo v ich zárodku, ako protizákonné a …
Nie všetky byty sú IV. kategórie, ale ako argument to znie veľmi dobre. A ako je možné, že v 21. storočí, konkrétne v roku 2017, v civilizovanej Európe existujú byty IV. kategórie?
Zákon je veľmi všeobecný, už jeho tvorca tvrdil, že treba mať stále so sebou Občiansky zákonník a iné právne normy preto všetko, čo v Zákone nie je priamo uvedené, pre duplicitu s vyššou právnou normou, treba ho vedieť čítať a používať v praxi. Ale ukazuje sa stále dookola, že to bola veľká chyba. Každý v ňom vidí niečo iné a ani po siedmych rokoch nie je zákon jednoznačný.
Nakoľko nie je spracovaná štátna cenová mapa nájmov a cien nehnuteľností nedá sa z určitosťou tvrdiť, že navrhovaný postup a hlavne jeho výška vyplácania doplatku medzi „trhovým“ a regulovaným nájmom je protizákonná.
V jednom stanovisku Asociácia realitných kancelárií tvrdí, že cena nájmu je 9€ na meter a o chvíľu na požiadanie niekoho iného zas, že je to 12€ na meter.
Jedno dôležité upozornenie, na realitnom trhu sa prenajímajú zrekonštruované spravidla zariadené alebo aspoň základne zariadené byty. Väčšinou je cena uvádzaná aj s nákladmi na energie.
Tu si vlastníci myslia, že za zdevastované, skoro 30 rokov neudržiavané byty, do ktorých investovali spravidla iba ich nájomníci budú vyberať „trhové“ nájmy v plnej výške prenájmov na trhu.
Áno, vlastníkom by najviac vyhovovalo, aby ich doterajší nájomníci zostali bývať v tých bytoch, a vyberali doplatky od mesta v plnej výške – hlavne pre to, že nemusia nika investovať ani jedno euro a peniažky sa iba budú sypať. No a ak by sa nájomníci presťahovali, museli by najprv nehnuteľnosti draho zrekonštruovať a na trhu by bol zrazu prebytok voľných bytov v počte 580. A to by sa už dosť ťažko prenajímalo len tak odrazu. Teraz je prebytok voľných drahých prenájmov a situácia by sa iba zhoršila. Nájom by musel zákonite klesnúť, čo by spôsobilo, že plány na rýchle zárobky by akosi nevyšiel. Nikde nemáte totiž zaručený primeraný zisk, ak sa nepodarí podnikateľský zámer, ale istú stratu máte zaručenú skoro vždy.
Môžete prenajímať byty aj systémom zdieľanej ekonomiky, ak natrafíte na „dobrého“ podnájomníka, ktorý vám spraví z bytu kôlničku na drevo za víkend, potom len rátate škody.
Starousadlíci sú dobrý artikel, viete, čo od nich môžete očakávať, a sťažujú sa iba minimálne, spravidla ak im kvapká voda z plafóna a iných katastrofách…

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy – Zasadnutie 20.11.2017
Pokračovanie zasadnutia z 09.11.2017

17.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
Uznesenia
Uznesenie
Materiály
Materiál [781.28 kB]
Návrh uznesenia
17. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2017-11-20/bamsz/17.mp4
Pre ľudí z reštituovaných domov plánuje Bratislava kúpiť aj hotové byty SITA 20.11.2017 12:53

december 2017

Bratislava je v najlepšej finančnej kondícii za posledných 10 rokov, tvrdí Nesrovnal
Najväčšou investičnou akciou v roku 2018 bude modernizácia Karlovesko-Dúbravskej električkovej radiály.
6. december 2017

Bratislava má návrh rozpočtu, najviac investuje do električkovej trate
6.12.2017 19:05 | zdroj: TA3 | zdroj foto: TASR/Pavel Neubauer
Oprava ciest, čistota a revitalizácia verejného priestranstva či pomoc ľuďom bez domova.
S týmito investíciami sa počíta v návrhu rozvojového rozpočtu hlavného mesta na budúci rok.
Podľa primátora Iva Nesrovnala je Bratislava v najlepšej finančnej kondícii za posledných desať rokov.

Hlavné mesto predkladá mestským poslancom na schválenie rozvojový rozpočet
Tlačovka k rozpočtu 2017 Nesrovnal
Bratislava 6. decembra 2017 – Rozpočet hlavného mesta na rok 2018 plánuje celkové príjmy vo výške 368,2 mil. eur,
čo predstavuje medziročné navýšenie o 7,3%. V rovnakej sume sú plánované aj výdavky mesta. Medziročný nárast príjmov
je výsledkom dobrého hospodárenia mesta v roku 2017, zapojenia prebytku hospodárenia z roku 2016 v hodnote 27 mil. eur,
ale aj medziročnými zvýšenými príjmami z dane z príjmov fyzických osôb či z dane za ubytovanie.
Poslanci mestského zastupiteľstva budú rozpočet schvaľovať vo štvrtok 7. decembra.

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy – Zasadnutie 07.12.2017
7. decembra 2017, 08:30 h Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

21.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 z 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Materiály
Protest_prokuratora [1.13 MB]
bod_21_komisia_prostest_prokuratora [197.34 kB]
Návrh uznesenia

23.Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov, v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, formou obchodných verejných súťaží a schválenie podmienok obchodných verejných súťaží
Materiály
OVS_NNB [740.37 kB]
bod_23_komisia_OVS_NNB [193.89 kB]
Návrh uznesenia

22.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z. – MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
Materiály
MsZ_NNB_december 2017 [435.2 kB]
Návrh uznesenia

8. dec 2017 o 10:30 JANA LIPTÁKOVÁ SME.sk
Kompenzácie pre majiteľov zreštituovaných bytov mesto odsúva
Prokurátor požiadal zrušiť uznesenie o metodike výpočtu kompenzácií, mesto nesúhlasí. Navyše môže prísť o dotáciu na výstavbu náhradných nájomných bytov.

ROK 2018
január 2018

Bratislava mešká s nájmom v zreštituovaných domoch, Ivana Štefúnová, Pravda 09.01.2018 14:00

Prešľapovanie na mieste alebo zložitý proces? Bratislava stále nemá náhradné byty pre reštituentov
10.1.2018 18:00| METRO DNES

Bratislava chce nakúpiť náhradné nájomné byty 24.01.2018, 11:10 | TASR

Hlavné mesto plánuje nakúpiť v intraviláne Bratislavy náhradné nájomné byty pre žiadateľov z reštituovaných bytov formou obchodných verejných súťaží. Odsúhlasiť to však ešte musí mestské zastupiteľstvo.

Bratislava plánuje nakúpiť náhradné nájomné byty v intraviláne mesta TASR 23.01.2018 12:24

február 2018

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. …/2018 o nájme bytov
http://www.infonettv.sk/archiv/flv/2018-02-06/2.mp4

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy – Zasadnutie 21.02.2018
21. februára 2018, 14:00 h
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
Pozvánka [50.79 kB]
Pokračovanie zasadnutia z 07.12.2017

21.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 z 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Materiály
Materiál [1.13 MB]
Materiál [197.34 kB]
Návrh uznesenia
22.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.
Materiály
Materiál [435.2 kB]
Návrh uznesenia
23.Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov, v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, formou obchodných verejných súťaží a schválenie podmienok obchodných verejných súťaží
Materiály
Materiál [740.37 kB]
Materiál [193.89 kB]
Návrh uznesenia

Najčastejšie kladené otázky

Môžem ešte požiadať o pridelenie náhradného nájomného bytu ako nájomca v reštituovanom bytovom dome?
Nie, lehota na podanie žiadosti uplynula 30.4.2013. Výnimkou sú ale prípady, v ktorých je vedený súdny spor o dome, v ktorom sa reštituovaný byt nachádza..
V prípade súdneho sporu o určenie vlastníctva domu, o prechode nájmu alebo výmene bytu, môže dať prenajímateľ (vlastník bytu/bytového domu) alebo nájomca výpoveď z nájmu reštituovaného bytu do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu. V tomto prípade je nájomca oprávnený podať žiadosť o pridelenie náhradného nájomného bytu do dvoch mesiacov od doručenia výpovede nájmu bytu, inak jeho nárok na poskytnutie bytovej náhrady zanikne.

V akom štádiu je výstavba náhradných nájomných bytov?
Hlavné mesto SR Bratislava, po nástupe nového primátora koncom r. 2014 rozbehlo procesy na výstavbu náhradných nájomných bytov okamžite v roku 2015, pričom zároveň intenzívne rokuje s Ministerstvom dopravy, výstavby a rozvoja SR, mestskými časťami a potenciálnymi partnermi. V súčasnosti sa finalizuje verejné obstarávanie na dve vybrané lokality výstavby. Prvá lokalita je Na vrátkach, mestská časť Dúbravka, kde by proces výstavby zabezpečil 116 náhradných nájomných bytov. Druhá lokalita je Pri kríži, mestská časť Dúbravka, kde procesom výstavby pribudne ďalších 68 bytov. Hlavné mesto neustále hľadá ďalšie lokality na vlastných pozemkoch, kde by bolo možné realizovať výstavbu. Takisto je otvorené možnostiam obstarania náhradných nájomných bytov, ktoré predpokladá zákonná úprava.

Čo v prípade, že mesto nestihne zabezpečiť všetky náhradné nájomné byty?
Ak obec neposkytne bytovú náhradu do stanoveného termínu, každý mesiac zaplatí prenajímateľovi sumu rovnajúcu sa rozdielu trhového mesačného nájomného a regulovaného mesačného nájomného, vypočítaného podľa § 4 ods. 1 zákona č. 260/2011 Z. z. až do poskytnutia bytovej náhrady; povinnosť žiadateľa platiť nájomné tým nie je dotknutá. (Tento nárok si uplatní prenajímateľ od obce písomnou žiadosťou; prílohou žiadosti sú podklady preukazujúce odôvodnenosť výšky nároku.)

Čo to znamená pre žiadateľov náhradných nájomných bytov?
Žiadateľom, ktorým hlavné mesto SR Bratislava neposkytne náhradné nájomné byty do konca roka 2016, budú môcť zostať bývať aj naďalej v reštituovaných bytoch až po dobu, kým im mesto neposkytne náhradné nájomné byty. Mesto však bude doplácať rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným.

Čo sa stane s nárokom na poskytnutie náhradného nájomného bytu, ak žiadateľ zomrie?
Keď žiadateľ zomrie, prechádza jeho nárok na osobu, ktorá spĺňa stanovené podmienky :
1. týka sa to jeho potomkov, rodičov, súrodencov, zaťa a nevesty, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona žijú s nájomcom v domácnosti aspoň 3 roky, počas ktorých tam boli prihlásení na trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt a nemajú vlastný byt ani iný byt v nájme;
2, osôb, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona žijú v domácnosti s nájomcom aspoň 3 roky, počas ktorých tam boli prihlásené na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, starajú sa spoločne o domácnosť alebo sú na nájomcu odkázaní výživou a nemajú vlastný byt ani iný byt v nájme.
Ak nikto taký nie je, nárok zaniká.

V akom poradí bude mesto prideľovať náhradné nájomné byty žiadateľom?
Hlavné mesto bude prideľovať náhradné nájomné byty v takom poradí, v akom sú zapísaní žiadatelia v zoznamoch žiadateľov. Zoznamy sú zverejnené na stránke hlavného mesta v sekcii Náhradné nájomné bývanie a sú pre mesto podľa zákona č. 260/2011 Z. z. záväzné.

Môže žiadateľ odmietnuť náhradné nájomné bývanie, ktoré mu poskytne hlavné mesto?
Áno, z dôvodov stanovených v zákone : poskytnutú bytovú náhradu môže žiadateľ odmietnuť, ak
– nespĺňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu a žiadateľ oposkytnutie takej bytovej náhrady obec požiadal v žiadosti, (vozíčkar a pod.)
– nie je v súlade s § 5 ods. 6, (počet miestností podľa počtu obyvateľov)
– nie je v stave spôsobilom na jej riadne užívanie a neumožňuje plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.
V týchto prípadoch mesto odstráni nedostatky, pre ktoré žiadateľ odmietol bytovú náhradu, alebo poskytne žiadateľovi vyhovujúcu bytovú náhradu. Žiadateľ, ktorý odmietne poskytnutú bytovú náhradu z iných dôvodov – podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 260/2011 Z. z., stráca nárok na poskytnutie bytovej náhrady

Môže žiadateľ, ktorému bude náhradný nájomný byt poskytnutý tento byt aj odkúpiť?
Áno, v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. nájomná zmluva na náhradný nájomný byt musí obsahovať predkupné právo nájomcu podľa osobitného predpisu. (zák.č.182/1993 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov).

Na koho sa môžem obrátiť v prípade osobitných otázok a podnetov?
Žiadatelia a reštituenti náhradných nájomných bytov môžu od 16. novembra vo vyhradenom čase získavať informácie o stave zabezpečenia bytových náhrad v kancelárii prvého kontaktu – Front Office na prízemí bratislavského magistrátu. Informácie či riešenie každého podnetu budú poskytovať odborní zamestnanci magistrátu prostredníctvom povereného odborného zamestnanca, ktorí bude občanom k dispozícii každú stredu v čase od 9.00 do 11.00 h. Jeho úlohou bude poskytovať informácie o aktuálnom stave a riešiť konkrétne prípady s dotknutými odbornými oddeleniami magistrátu. Cieľom je zabezpečiť vyššiu a efektívnejšiu informovanosť tých Bratislavčanov, ktorých sa to dotýka.

Komu bude hlavné mesto od 1. januára 2017 vyplácať kompenzáciu, keď ešte neposkytlo žiadateľovi náhradný nájomný byt?
Ak mesto do 31. decembra 2016 neposkytne bytovú náhradu žiadateľovi, ktorý je zapísaný v zozname žiadateľov, je povinné zaplatiť prenajímateľovi každý mesiac sumu, rovnajúcu sa rozdielu trhového mesačného nájomného a regulovaného mesačného nájomného (t.j. kompenzáciu), a to až do poskytnutia bytovej náhrady.

Bude hlavné mesto vyplácať kompenzáciu automaticky, alebo je treba o ňu požiadať?
Nárok prenajímateľa na zaplatenie kompenzácie nevzniká automaticky, je potrebné uplatniť si ho písomnou žiadosťou, adresovanou hlavnému mestu. K žiadosti je potrebné pripojiť podklady, jednoznačne preukazujúce odôvodnenosť výšky nároku. Hlavné mesto bude pri vyhodnocovaní žiadosti postupovať v súlade so zákonom o obecnom zriadení, zákonom o majetku obcí a súvisiacou legislatívou.

Ako sa bude vypočítavať výška kompenzácie?
Podľa zákonnej úpravy má byť kompenzácia na jeden kalendárny mesiac stanovená vo výške rozdielu trhového mesačného nájomného a regulovaného mesačného nájomného. Keďže zákon ďalšie podrobnosti nestanovil, pri určovaní výšky trhového mesačného nájomného bude hlavné mesto postupovať podľa usmernenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré odporučilo, aby trhové mesačné nájomné v každom konkrétnom prípade určil súdny znalec z príslušného odboru.

Hlavné mesto s cieľom lepšej informovanosti zabezpečilo pre reštituentov a žiadateľov náhradných nájomných bytov aj online komunikáciu prostredníctvom e-mailovej adresy nahradnenajomnebyvanie@bratislava.sk, kde im poverený odborný zamestnanec bude odpovedať na ich otázky a podnety.

Hlavné mesto SR Bratislava s cieľom zefektívnenia komunikácie a získania aktuálnych informácií zriadilo pre žiadateľov a reštituentov náhradných nájomných bytov viaceré možnosti prístupu k informáciám.

Žiadatelia a reštituenti náhradných nájomných bytov môžu každú stredu v čase od 9:00 h – 11:00 h získavať informácie o stave zabezpečenia bytových náhrad v kancelárii prvého kontaktu na bratislavskom magistráte. Informácie či riešenie každého podnetu budú poskytovať odborní zamestnanci magistrátu prostredníctvom povereného odborného zamestnanca.
Žiadatelia a reštituenti môžu tiež využívať online komunikáciu prostredníctvom e-mailu: nahradnenajomnebyvanie@bratislava.sk.

zdroj : http://www.bratislava.sk/najcastejsie-kladene-otazky/d-11050274/p1=11051629

Informačná brožúra magistrátu

Žiadatelia, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktorí sú zapísaní v zozname žiadateľov, majú zákonný nárok ostať v reštituovaných bytoch do doby, pokým im mesto poskytne bytové náhrady. Vlastníci bytov majú takisto zákonnú povinnosť akceptovať nájomcov bytov do doby poskytnutia bytovej náhrady a nemôžu ich bezdôvodne vysťahovať.
Hlavné mesto robí všetko preto, aby boli žiadateľom poskytnuté bytové náhrady čo najskôr. Aktuálne hlavné mesto začalo s výstavbou bytových náhrad Pri kríži v mestskej časti Dúbravka. Mesto však prijalo rozhodnutie súdu Bratislava IV o neodkladnom opatrení, ktoré nariaďuje zastavenie stavebných prác vrátane výrubu drevín v rámci výstavby náhradných nájomných bytov v lokalite Pri kríži v mestskej časti Dúbravka.
Hlavné mesto v tejto veci podalo odvolanie, pretože sa domnieva, že zastavenie výstavby je v rozpore so zákonom a mestu spôsobí nemalé finančné straty. Výstavba je totiž v súlade so zákonom a v súlade s právoplatným stavebným povolením vydaným mestskou časťou. O rozhodnutí súdu bol oboznámený aj zhotoviteľ – spoločnosť Metrostav Slovakia, a.s., a až do rozhodnutia súdu budú všetky stavebné práce zastavené.
Hlavné mesto má aj naďalej vytypované viaceré lokality výstavby, napríklad Pri Habánskom mlyne a ďalšie. Iná možnosť, ako náhradné nájomné byty stavať, sa v Bratislave zatiaľ nedá prakticky zrealizovať. Zákon síce umožňuje takéto byty aj kupovať, zatiaľ sa však ešte len uskutočňuje proces tvorby mechanizmu na kúpu takýchto bytov.
Hlavné mesto vie poskytnúť tým žiadateľom, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktorí majú existenčné problémy v reštituovaných bytoch, dočasné umiestnenie v zariadeniach pre seniorov zriadených hlavným mestom. V takomto prípade je možné kontaktovať Kanceláriu prvého kontaktu – Front Office na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR každú stredu od 9.00 do 11.00 h, kde bude k dispozícii poverený odborný zamestnanec, ktorý bude riešiť podnety a otázky žiadateľov a reštituentov.

Zdroj : https://bratislava.sk/sk/nahradne-najomne-byvanie

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993