Zákony

Pár odkazov na dôležité právne normy

Ako všetko na tomto svete, nič nie je večné ani odkazy na právne normy. Raz sú tu, raz tam, tak sa môže stať, že pokiaľ to zistíme nie sú funkčné. Posledná aktualizácia je 27.1.2017.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22.decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov – UŽ NEPLATÍ

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 02/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

Zákon o cenách 18/1996

Zákon č. 260/2011  o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

 Zákon č. 261/2011  o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

 Vyhláška MDVRR SR 326/2011 ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady …

Tu nájdete aktuálne znenia zákonov>

182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

26.10.2011

Oznámenie pre nájomcov v reštitučných a privatizovaných domoch V súvislosti s novoprijatou zákonnou úpravou, ktorá sa týka nájomcov bytov v reštitučných a privatizovaných domoch, uvádzame úplné znenie zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a zákona č. 261/2011 o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

Dňa 15. októbra 2011 nadobudla účinnosť aj Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2011, ktorou bol ustanovený vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady, vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom. Nájomca je povinný po doručení výpovede z nájmu bytu od prenajímateľa podľa §3 ods. 1 zákona č. 260/2011 Z.z. najneskôr do 30.9.2012 doručiť obci žiadosť o poskytnutie bytovej náhrady. Prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu, deklarácia majetku a vyhlásenie nájomcu a spoločne posudzovaných osôb o úplnosti a pravdivosti uvedených údajov.

Zákon č. 260/2011 nájdete tu.

Zákon č. 261/2011 nájdete tu.

Vyhlášku 326/2011 nájdete tu.

Zmeny v zákone 260/2011
Čl.CLVI
Zákon č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2012 Z.z. sa mení takto:
V § 15 ods. 2 sa slová „§ 46 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „§ 105 a 106 Civilného sporového poriadku“.

246/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky

㤠32e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1) Funkčné obdobie predsedu zvoleného do 31. decembra 2015, ktorý nespĺňa podmienky
na výkon funkcie podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2016, sa skončí
uplynutím jeho funkčného obdobia, najneskôr do troch rokov od jeho zápisu do registra.
(2) Zmluvy o výkone správy bytového domu účinné pred 1. januárom 2018 uzatvorené s
fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu bytových domov, ktorá k
31. decembru 2017 nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,12ca) zanikajú najneskôr k
30. júnu 2018; o tomto je fyzická osoba alebo právnická osoba povinná písomne informovať
vlastníkov najneskôr 60 dní pred zánikom zmlúv, pričom na vzťah tejto osoby a vlastníkov po
31. decembri 2017 sa uplatní postup podľa § 8a ods. 9 a 10.
(3) Povinnosť ustanovená v § 29 ods. 2 a 8 a v § 29a sa vzťahuje na vlastníkov domov alebo
bytov len vtedy, ak nájomca bytu požiadal o prevod vlastníctva bytu do 31. decembra 2016;
táto povinnosť nezaniká, ak je vlastníkom domu alebo bytu bytové družstvo a o prevod
vlastníctva bytu požiada aj po 31. decembri 2016 nájomca družstevného bytu, ktorý je
členom tohto bytového družstva.
(4) Vlastník domu alebo bytu uvedený v § 17 ods. 3 a § 29 ods. 7 je povinný uzavrieť s
nájomcom bytu, ktorý požiadal o prevod vlastníctva bytu do 31. decembra 2016, zmluvu o
prevode vlastníctva bytu; cenu bytu, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku je
povinný vypočítať podľa § 18, § 18a ods. 1 a § 18b. Ak vlastník domu alebo bytu zmluvu o
prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti neuzavrie, nájomca bytu môže
po uplynutí tejto lehoty podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti.
(5) Ak nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu po 31. decembri 2016, na výpočet ceny
bytu sa vzťahuje § 17 ods. 1; to neplatí, ak ide o nájomcu družstevného bytu, ktorý je členom
bytového družstva.“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

6  +  3  =  

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993