Rokovanie Vlády SR 25.11.2015

Program 017 Podpora rozvoja bývania, podprogram 01709 – Náhradné nájomné byty

V rámci podpory obstarania náhradných nájomných bytov sa dotácia poskytuje v súlade so zákonom č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z.. Obstaranie náhradného nájomného bytu je možné jeho výstavbou alebo kúpou.

V prípade predloženia žiadosti na poskytnutie dotácie na obstaranie týchto náhradných bytov, súvisiacej technickej vybavenosti a pozemkov k týmto bytom je potrebné mať zdrojové krytie, ktoré umožní čerpanie finančných prostriedkov u prijímateľov v priebehu troch rozpočtových rokov.

Pokračovať na Rokovanie Vlády SR 25.11.2015

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy november 2015

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
18.11.2015

Bratislava Msz- pokračovanie z 22.10.2015

13. bod Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2014 Spoločnosti pre rozvoj bývania, n. o.

    Konečne sa prerokoval bod, ktorý sa nás bezprostredne týka

14. bod Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013

Diskusné príspevky vedenia a poslancov hovoria sami za seba – už teraz obyvatelia lokalít určených na výstavbu nás tam nechcú, vhodné pozemky vo vlastníctve Magistrátu nie sú ( v zápätí sa nájdu novovytvorené pozemky, ktoré sa hneď predajú ), treba spolupracovať s mestskými časťami, málo peňazí, termíny nestihneme, bude to stáť veľa …