Banská Štiavnica

Zoznamy žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu

Zoznam žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z., ktorý vedie Mesto Banská Štiavnica podľa § 9 ods. 8 v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011 Z. z.

Zoznam žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na náhradný nájomný byt s dvomi obytnými miestnosťami :

Z á p i s

zo zasadnutia Zdravotnej, sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa 23.4.2012

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993