Trenčín

Reštituované byty

Zoznamy žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z., ktoré vedie Mesto Trenčín podľa § 9 ods. 8 v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011 Z. z.

Zoznam žiadateľov k 31.7.2013

Postupu mesta pri riešení bytových náhrad za reštituované byty – NÁVRH 2.7.2015

N á v r h 02.11.2016
na kúpu bytov ako náhradných nájomných bytov
od 56 min.

MsZ v Trenčíne 2.11.2016

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993