Aktuality 2009


15.12.2009

Zúčastnili sme sa zasadnutia MZ BA – Staré Mesto, ďalší pokus o prijatie predloženého poslaneckého návrhu p. Borguľu na rekolaudáciu nebytových priestorov

Komisie okrem Sociálnej sa materiálom nezaoberali.


3.11.2009

Zúčastnili sme sa zasadnutia MZ BA – Staré Mesto aj s podporou poslankyne NR SR Prof. Tóthovou – vystúpila na začiatku schôdze

pokusy o prijatie predloženého poslaneckého návrhu p. Borguľu na rekolaudáciu nebytových priestorov – Výsledok – nech p. poslanec materiál predloží do komisií


15.10.2009

Dňa 14.10.2009 sa uskutočnila členská schôdza OZ Právo na bývanie, na ktorej sa ako hostia zúčastnili poslankyňa NR SR

Prof. JUDr. Katarína TÓTHOVÁ, DrSc. a poslanec MZ BA – Staré Mesto Ing. Martin BORGUĽA               fotogaléria

Hlavným bodom programu bola informácia o výsledku 23.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré sa uskutočnilo 29. septembra 2009 a poslanci na ňom prerokovali iniciatívny návrh poslanca Martina Borguľu pomoci našim členom, nájomcom bytov v reštituovaných domoch. Využitím majetkových rezerv,  rekolaudáciou nevyužitých nebytových priestorov na bytové, navrhol získať byty a tieto transparentne prideľovať do nájmu obyvateľom mestskej časti za ich aktívnej účasti prostredníctvom novozriadenej bytovej komisie.

Žiaľ tento návrh poslanci neschválili. Pani poslankyňa Prof. Tóthová vysvetlila našim rozčarovaným členom akými prostriedkami sa môžu domáhať pozornosti poslaneckého zboru. Poslanec Borguľa napriek skutočnosti, že rokovací poriadok neumožňuje zaradiť do programu  rokovania materiál, ktorý už zastupiteľstvo neschválilo, opakovane pred uplynutím 6 mesačnej lehoty, prisľúbil nájsť riešenie a návrh v rovnakej alebo podobnej štruktúre predložiť opäť. Netajil sa však tým, že bez našej masívnej podpory je nemožné presadiť jeho návrh do programu rokovania. Pani Prof. Tóthová prisľúbila účasť na najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa má konať 3.11.2009, kde v prípade potreby využije svoje právo poslankyne NR SR.

Na našom rokovaní bolo jednomyseľne prijaté uznesenie ktorým plénum odporúčalo všetkým členom osobnú účasť na 24.  zasadnutí  Miestneho zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré sa uskutoční 3. novembra 2009  so začiatkom o 9 hodine v čo najväčšom počte!“


5.10.2009

Dňa 5.10. 2009 sa v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli uskutočnil Medzinárodný deň nájomníkov,  organizovaný Medzinárodnou úniou nájomníkov (IUT). Na podujatí, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia z 55 krajín sveta, zastupovali Slovensko predstavitelia OZ Právo na bývanie, ktoré SR zastupuje v IUT. Témami tohtoročného podujatia boli implementácia práva na bývanie v jednotlivých krajinách a otázky riešenia dopadov svetovej hospodárskej krízy na bývanie.

Na odpoludňajšom plenárnom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnili aj poslanci Európskeho parlamentu a Švédskeho predsedníctva EU, vystúpil v mene nájomníckych zväzov strednej a východnej Európy predstaviteľ OZ Právo na bývanie.

Slovenský zástupca sa vo svojom prejave sústredil na problém nájomníkov v reštituovaných a privatizovaných domoch, otázky právnej ochrany nájomníkov a jej posilnenia v kontexte ekonomických reforiem, problematiky dopadov výstavby nových obytných projektov na kvalitu a dostupnosť bývania. V tejto súvislosti zdôraznil nevyhnutnosť budovania nových bytov na bývanie a nie na špekulatívne účely (vystúpenie predstaviteľa SR podporili ostatní účastníci diskusie).

V prílohe prejav v plnom znení v slovenskej úprave.


1.10.2009

Vo štvrtok 1. októbra 2009 o 11.30 hod. v priestoroch OMAMA CAFÉ na Sasinkovej ul. č.19
sa konala tlačová konferencia občianskeho združenia Právo na bývanie.


16.9.2009

 www.hn.sk 16.9.2009 Náhradné byty od vlády tak skoro nedostanú

www.financnik.sk 16.9.2009 Vojna s majiteľmi bude podľa nájomcov bytov pokračovať

www.webnoviny.sk 16.9.2009 Reštituované byty má kompenzovať tisíc náhradných

www.sme.sk 16.9.2009 Regulované nájomné majú vyriešiť náhradné byty, postup určí zákon

www.pravda.sk 16.9.2009 Nájomníkom z regulovaných bytov štát postaví náhradné, rýchlo to však nebude

www.plus1den.sk 16.9.2009 Vojna nájomníkov a majiteľov bude pokračovať

www.ta3.com 15.09.2009 Vláda sa opäť raz pokúsi riešiť nájomníkov a reštituentov

www.ta3.com 16.09.2009 Reštituované byty má kompenzovať tisíc náhradných

www.rozhlas.com 17.09.2009 Regulované nájomné

www.sme.sk 18.9.2009 Regulované nájomné bude strašiť ešte roky

www.tvnoviny.sk 16.09.2009 Problém s bytmi reštituentov opäť odsunuli

www.ta3.com 17.09.2009 Riešenie vlády neuspokojilo nájomcov ani majiteľov domov

www.stv.sk 19.9.2009 Správy : Koncepcia: Riešenie v nedohľadne


10.9.2009

 Návrh koncepcie spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov 


1.9.2009

 Pri príležitosti Dňa ústavy SR, sme sa opäť pripomenuli našim poslancom v NR SR.

Dohodli sme si pracovné stretnutia.


29.6.2009

 Uskutočnilo sa Valné zhromaždenie OZ „Právo na bývanie“.

V najbližších dňoch bude vyhotovený zápis VZ.

Správna rada OZ


26.6.2009

 Uskutočnilo sa na pôde Ministerstva výstavby SR prerokovanie zásadných pripomienok, ktoré v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo OZ „Právo na bývanie“.

Na prerokovaní pripomienok sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva financií SR.


2.6.2009

Uskutočnilo sa pracovné stretnutie na MVaRR SR. Stretnutia sa zúčastnil minister výstavby p. Štefanov, generálny riaditeľ sekcie stavebníctva a bytovej politiky p. Černega, riaditeľka odboru bytovej politiky p. Szolgayová, primátor Hl. mesta SR p. Ďurkovský a predseda OZ „Právo na bývanie“ p. Straka .

O priebehu a výsledkoch rokovania budeme informovať členov na Valnom zhromaždení OZ.


31.5.2009

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na úrade vlády SR, členovia OZ „Právo na bývanie“ sa stretli s premiérom p. Ficom, podpredsedom vlády p. Čaplovičom a podpredsedom vlády p. Kaliňákom.

Pri tejto príležitosti predseda OZ p. Straka odovzdal predsedovi vlády p. Ficovi list spolu s návrhom OZ „Právo na bývanie“ na riešenie problému nájomníkov v privatizovaných a reštituovaných domoch.

Viac informácií poskytneme na Valnom zhromaždení OZ.


20.5.2009

Konalo sa pracovné stretnutie na Magistráte hlavného mesta Bratislavy s primátorom Andrejom Ďurkovským

Informácia MVaRR SR v zmysle zákona č. 211/2000 na list predsedu OZ zo dňa 8.5.2009


4.5.2009

Dňa 4.5.2009 sa konala Výročná členská schôdza občianskeho združenia „Právo na bývanie“

Hosťom bol poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto Ing. Martin Borguľa ( kandidát strany SMER-SD ), ktorý bol pozvaný aj z dôvodu poďakovania sa za finančný príspevok, ktorý poskytol na činnosť nášho OZ – dar vo výške 1300,- €.

Správa o činnosti OZ za rok 2008

dokumenty Ľubľana : správa o stave v SR , cestovná správa

V januári 2009 sme vypracovali projekt a požiadali na MPSVaR SR o dotáciu. Zistile sme zo zverejnených materiálov  , že nám bola pridelená dotácia z MPSVaR SR vo výške 1350,- €

Ďakujeme Vám, za Vašu hojnú účasť a podporu.

Správna rada OZ


!!!  Dôležité  !!!

Po rokovaní na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja sme boli požiadaní o spoluprácu pri informovaní verejnosti o prihlasovacom formulári.

Prihlasovanie nájomcov bytov podľa opatrenia Ministerstva financií SR z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

http://www.build.gov.sk/mvrrsr/source/news/files/003490.zip

Overené formuláre môžete odovzdať u tajomníčky p. Mikulcovej alebo ostatného personálu v kaviarni SONÁTA na Palackého ul. č 14

www.markiza.sk 6.12.2008 Televízne noviny

www.markiza.sk 6.12.2008 Príspevok 9 Nájomné bude štát regulovať aj naďalej

www.sita.sk 15.1.2009 Janušek stále nevie, koľko je bytov s regulovaným nájomným


25.4.2009 Magistrát Bratislava

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým členom OZ „Právo na bývanie“, ktorí sa zúčastnili na DNI OTVORENÝCH DVERÍ samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy

Správna rada OZ


17. – 18.4.2009 Ljubljana, Slovinsko

The 4th meeting of the IUT working group for sitting tenants in CEE

Prvé spoločné stretnutie IUT a  FEANTSA

národná správa Slovensko ,

protikrízové opatrenia Slovenska


28.3.2009

Informácia 

ku kolektívnej sťažnosti č. 53 FEANTSA vs. Slovinsko podanej na ESĽP v Štrasburgu

 Skrátený text preložený do slovenčiny si môžete prečítať tu

originál sťažnosti č. 53 FEANTSA vs. Slovinsko


Dňa 26.3.2009 sa konala v Prahe konferencia na tému :

K sociálnej Európe patrí dobré bývanie“.

Na túto konferenciu bolo pozvané aj naše občianske združenie ako zástupca SR a člen IUT.

O priebehu konferencie Vás budeme informovať na našej najbližšej členskej schôdzi. Konferenčné príspevky budú spracované v pripravovanom ZBORNÍKU, ktorý po obdržaní uverejním na našich stránkach.