Aktuality 2013

20.12.2013

Vianočné prianie

 

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila,

ak dá človek viac, čo v sebe skrýva,

ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz,

padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas,

tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet

a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet.

 

Krásne a požehnané prežitie Vianočných sviatkov a 

šťastný Nový rok 2014

( hlavne doňho vstúpte  pravou nôžkou )

Všetkým želáme


4.11.2013

Občianske združenie sa oboznámilo s článkom v novembrovom vydaní Staromestských novín venovanom podaniam nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných domoch na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Rozhodli sme sa na článok zareagovať, nakoľko podľa nášho názoru tak ako je napísaný môže o podaniach nájomníkov vyvolať pochybnosti alebo mylný dojem. K článku teda predkladáme nasledovné stanovisko:

 1. Nájomníci z reštituovaných a privatizovaných domov podali zatiaľ dve sťažnosti proti Slovenskej republike na ESĽP do Štrasburgu. Prvé podanie podalo dňa 22.2. 2012 spolu 201 fyzických osôb a k sťažnosti sa pripojilo aj OZ Právo na bývanie ako sťažovateľ v druhom rade. Sťažnosť bola prijatá a je zaevidovaná pod číslom 11809/12 – Straka a ostatní vs. Slovenská republika. Ku sťažnosti boli zaslané tri doplnenia v nadväznosti na vznik nových skutočností súvisiacich s predmetom sťažnosti (zaslané 28.5. 2012, 23.1. 2013 a 15.5.2013). Dňa 13.5. 2013 bola odoslaná druhá sťažnosť, ktorú podalo 55 fyzických osôb. Druhá sťažnosť bola zaevidovaná pod číslom 35284/13 (Borodinová a ostatní vs. Slovenská republika).
 1. Pre rozptýlenie akýchkoľvek pochybností zverejňujeme na našej internetovej stránke kópie potvrdenia súdu o prijatí a zaevidovaní oboch sťažností. Dokumenty osvedčujú skutočnosť, že obe sťažnosti boli prijaté a boli im pridelené čísla. Zároveň osvedčujú aj to, že sa vo veci koná. Na rozdiel od Staromestských novín však nebudeme komentovať konanie súdu, a to ani v našom prípade a už vôbec nie v iných podaniach napríklad pokiaľ ide o podanie vlastníkov nehnuteľností zo Slovenska. Na rozdiel od Staromestských novín totiž rešpektujeme základnú zásadu, podľa ktorej sa konanie súdu nekomentuje a už v žiadnom prípade sa neprejudikuje výsledok konania. O to viac nás zaráža, že noviny vydávané orgánom verejnej správy – miestnym úradom Staré mesto zverejňujú články, z ktorých vyplýva hodnotenie priebehu tak vážnych konaní o akých noviny píšu. K obsahu textu si dovoľujeme len dve malé poznámky
 1. a) rozhodnutie o prijateľnosti je jedným z rozhodnutí, ktoré je nevyhnutné na to aby súd rozhodol vo veci samotnej a nie „prvým predpokladom úspešnosti“ ako sa tvrdí v článku. Na doplnenie mimochodom podotýkame skutočnosť, ktorú článok cudne opomína, totiž že rozhodnutie o prijateľnosti či neprijateľnosti nie je možné očakávať ihneď, ale napríklad v jednom prípade slovenských vlastníkov súd takéto rozhodnutie prijal takmer 3 roky od prijatia sťažnosti. Od podania prvej sťažnosti nájomníkov uplynulo 20 mesiacov.
 1. b) tvrdenie, že združenie sa odvoláva na prípad českých vlastníkov je zavádzajúce, OZ Právo na bývanie sa k sťažnostiam iných subjektov pred ESĽP nevyjadruje.
 1. Nájomníci z reštituovaných domov pred ESĽP v Štrasburgu žalujú Slovenskú republiku a nie vlastníkov domov. Rovnako vlastníci žalujú štát a nie nájomníkov. Nerozumieme preto porovnávaniam oboch káuz v článku. Sťažnosti nájomníkov v Štrasburgu nie sú súťažou s vlastníkmi, nájomníci obhajujú svoje práva a nezasahujú do konania iných osôb vrátane vlastníkov, nájomníci nepoznajú obsah sťažnosti vlastníkov a ani vlastníci neboli pri tvorbe sťažnosti nájomníkov, preto akékoľvek porovnávania, tak ako ich zverejňujú Staromestské noviny sú nemiestne a nerozumieme im.
 1. Pevne veríme, že v prípade nájomníkov súd v Štrasburgu prijme spravodlivé rozhodnutie. Prosíme, aby sa aj ostatní vrátane novín miestneho úradu Staré mesto obmedzili len na toto konštatovanie a odpustili si zbytočné komentáre a špekulácie. Uvítame, ak sa mediálny priestor bude venovať problémom, ktoré sú v kompetencii staromestskej samosprávy, a ktoré občanov ozaj trápia, napríklad prístup miestneho zastupiteľstva k obyvateľom podielových domov, kde by sa občanom dalo pomôcť ak by sa chcelo, avšak v Starom meste sa nechce, ale aj k iným otázkam, ktoré Staromešťanov vrátane nájomníkov v reštituovaných a privatizovaných domoch trápia. Napríklad roky neriešený hluk v noci a rušenie nočného kľudu, bližšie vysvetlenie čo s parkovaním vrátane podrobností ako a najmä prečo sme sa dohodli na pokračovaní zmluvy s Bratislavskou parkovacou službou, odpovede na kritiku niektorých sociálnych služieb, roky zlý stav ciest,  zahusťovanie a nedostatok zelene v Starom meste, roky pretrvávajúcu špinu v Starom meste atď atď.

Tém je dosť netreba špekulovať čo bude keď a už vôbec predpovedať ako bude rozhodovať ESĽP v Štrasburgu.


03.11.2013

V dňoch 25-27 októbra 2013 sa konal Kongres Medzinárodnej únie nájomníkov IUT v Poľskom Krakove, ktorého sa zúčastnilo 122 delegátov z 29 krajín celého sveta. Delegátov prijal aj primátor Krakova Jacek Majchrowski

Téma kongresu bola Financovanie dostupného nájomného bývania.

Bolo prijaté spoločné prehlásenie podpísané vedúcimi všetkých delegácií, ktoré ako svoj hlavný cieľ do budúcna vyzdvihlo predovšetkým

ZAISTENIE BEZPEČNÉHO A STABILNÉHO MIESTA – DOMOVA – PRE VŠETKY RODINY.

Zlepšenie a uľahčenie financovania dostupného nájomného bývania má byť prioritou vlád a samospráv.

Správa o aktivitách Občianskeho združenia Právo na bývanie na Slovensku uverejnená v zborníku Kongresu 2013.


1.10.2013

VALNÉ ZHROMAŽDENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PRÁVO NA BÝVANIE

sa uskutočnilo dňa 14.10.2013 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Podľa stanov občianskeho združenia sa voľby do Správnej rady a Dozornej rady občianskeho združenia konajú každé dva roky.

Prvá časť programu je venovaná voľbám. Prosíme Vás, aby ste sa volieb zúčastnili a preto boli prítomní v sieni už od 18:00 hodiny.

Pri vstupe každý riadny člen občianskeho združenia ( čiže ten, kto má zaplatený členský poplatok aj za rok 2013) dostane dva hlasovacie lístky (jeden pre voľby do správnej rady, druhý pre voľby do dozornej rady). Sčítanie hlasov urobí volebná komisia. Výsledok volieb vyhlási počas Valného zhromaždenia.

Účasť na stretnutí prisľúbili napr. primátor mesta Bratislavy pán Milan Ftáčnik, starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pani PhDr. Tatiana Rosová pani Ing. Eva Hulalová, riaditeľka spoločnosti pre rozvoj bývania, viacerí poslanci mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy a poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava-Staré Mesto a pozvali sme aj zástupcov médií, poslancov NR SR, a ďalšie kompetentné osoby.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Správna rada OZ


5.9.2013

DO POZORNOSTI ČLENOM OZ

Vo štvrtok dňa 12.9.2013 v čase od 8:30 v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca (t.j. miesta, kde sa konajú aj zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta a tiež schôdze občianskeho združenia Právo na bývanie) sa uskutoční MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA s jediným bodom programu, ktorý sa bude týkať osoby primátora hlavného mesta Slovenska pána Milana Ftáčnika.

Vy, ktorí sa chcete na tomto mimoriadnom zasadnutí zúčastniť, dostavte sa do Zrkadlovej siene už v čase do 8:15 hodiny, nakoľko o účasť na tomto zasadnutí je mimoriadny záujem a miesta na sedenie budú zrejme veľmi rýchlo obsadené. Zároveň, ak niekto z Vás bude chcieť na tomto zasadnutí vystúpiť, nezabudnite sa písomne prihlásiť do diskusie ešte pred začiatkom schôdze.

Zároveň Vám oznamujeme, že PORADŇA po dovolenkovom období je opäť k dispozícii každý pondelok v čase od 9:00 hod do 12:00 hodiny v tých istých priestoroch radnice.

O činnosti PORADNE NA MIESTNOM ÚRADE V BRATISLAVE STAROM MESTE Vám informácie poskytnúť nevieme.

Súčasne upozorňujeme všetkých členov občianskeho združenia, ktorí majú ZÁUJEM KANDIDOVAŤ DO SPRÁVNEJ RESP.

DOZORNEJ RADY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ŽE UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE 15.9.2013. Všetky ostatné informácie

si môžete prečítať na našej webovej stránke a časopise Právo na bývanie (číslo.6., strana 7).

Termín budúcej schôdze – VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OZ – bude pravdepodobne koncom mesiaca september, resp. začiatkom októbra. Na tejto schôdzi sa uskutočnia aj voľby Správnej a Dozornej rady OZ.

Zároveň ďakujeme všetkým členom OZ a priateľom OZ ktorí sa zúčastnili na DNI OTVORENÝCH DVERÍ v Národnej rade SR a našli si voľný čas na diskusie s poslancami NR, pretože IBA POSLANCI v parlamente svojim hlasovaním môžu ovplyvniť náš osud. Zároveň vyzývame všetkých členov OZ, ktorí doposiaľ nezaplatili ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA ROK 2013, aby tak urýchlene urobili, nakoľko pred Valným zhromaždením OZ nebude dostatok voľného času.

Na stretnutie s vami sa teší správna rada OZ.


28.08.2013

Ako každý rok 1.9. sme sa stretli pred budovou NR SR na na Nám A. Dubčeka o 10:00 a navštívili našich zástupcov v NR


28.08.2013

Vydali sme šieste číslo nepravidelného periodika – Právo na bývanie


12.7.2013

Dňa 3.7. sa uskutočnilo rokovanie zástupcov občianskeho združenia Právo na bývanie s delegáciou Ministerstva financií SR vedenou ministrom Petrom Kažimírom. Na stretnutí sa zúčastnila aj generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky MDVaRR SR Elena Szolgayová.

Počas rokovaní oboznámili zástupcovia OZ Právo na bývanie podrobne p. ministra o právnych aspektoch problematiky nájomných vzťahov v reštituovaných a privatizovaných domoch. Minister financií po tom, ako sa oboznámil so všetkými súvislosťami skonštatoval, že ide o zložitý problém, pri ktorom primárne ide o právo nájomníkov na bývanie za podmienok porovnateľných s ďalšími občanmi.  V prípade ďalšieho riešenia sa budú brať do úvahy viaceré faktory, ktoré s problémom súvisia. Rozhodovanie o spôsobe riešenia bude pokračovať po dovolenkovej sezóne


11.6.2013

pravidelná schôdza občianskeho združenia

Právo na bývanie, ktorá sa konala v pondelok dňa 17. júna 2013 v čase od 18:00 hodiny

v priestoroch Zrkadlovej siene v Primaciálnom  paláci.

Program:

17:30 – 18:00 – Prezentácia, možnosť zaplatenia členských príspevkov

18:00 – 18:15 –  Úvodné slová predsedu OZ, všeobecné informácie

18:15 – 18:30 – Zákon č.260/2011 v praxi, otázky a odpovede

18:30 – 18:40 – Informácia o podaní sťažnosti na ESĽP (2. podanie)

18:40 – 19:00 – prezentácia projektu výstavby náhradných bytov

a diskusia k otázkam výstavby náhradných bytov

19:00 – 20:00 – diskusia

20:00              – Záver

Hostia: primátor hl.mesta Bratislavy Milan Ftáčnik , zástupcovia Spoločnosti pre rozvoj bývania, Ing. arch.Ivan Kočan, za spoločnosť P.G.A. Ing.Vladimír Hučko CSc., poslanci mestského zastupiteľstva.

Za správnu radu občianskeho združenia  Právo na bývanie

Ing. Kristián Straka, predseda OZ


28.5.2013

STRETNUTIE NA ÚRADE VLÁDY

sa uskutočnilo v sobotu dňa 8.6.2013 v čase 10:00 hod.

Program Dňa otvorených dverí je zverejnený na webovej stránke: www.vlada.gov.sk

Pred rokom sme počas dňa otvorených dverí diskutovali s pánom premiérom, ktorý nám dal určité prísľuby. Jedným zo sľubov malo byť aj „urýchlené“ spoločné stretnutie s premiérom a ministrom výstavby a zástupcami nášho združenia. Dodnes sa tak nestalo.

Parlament síce prijal novelu zákona č. 260/2011 Z. z., ktorej predkladateľom bol poslanec NR SR Maroš Kondrót, avšak novela podľa nášho názoru rieši skôr obce (predovšetkým Bratislavu), ktorým zjednodušuje posudzovanie žiadostí o poskytnutie náhradného sociálneho ubytovania a šetrí financie za nepreplácanie nákladov za sťahovanie, čo je tiež v rozpore s občianskym zákonníkom. Je iba na nás, či sa nás pred ÚRADOM VLÁDY v uvedenom termíne zúčastní dostatočný počet, je iba na nás, či zostaneme vytrvalo čakať na predsedu vlády, aby sme mu mohli niektoré naše otázky zopakovať a opätovne žiadať odpoveď. Nikdy sme nevedeli, kedy sa počas Dňa otvorených dverí pán predseda vlády na Úrad dostaví, vždy sme sa ho dočkali. Verme, že tomu tak bude aj tento rok. A verím aj tomu, že nám vyjde pekné počasie. A je dosť pravdepodobné, že budeme mať možnosť diskutovať aj s ďalšími členmi vlády.


28.5.2013

Aj my máme svoje voľby

Na jeseň začína na Slovensku volebný kolotoč. Po voľbách do VÚC sa pripravíme na voľby prezidentské a voľby komunálne, ktoré sa uskutočnia v budúcom roku. Na našej ďalšej tohtoročnej schôdzi, presnejšie povedané na tohtoročnom Valnom zhromaždení Občianskeho združenia, tak ako to ukladajú naše stanovy, budeme voliť spomedzi seba Správnu radu a Dozornú radu. Správna rada podľa stanov združenia má najmenej 7 členov. Dozorná rada, ako kontrolný orgán združenia, má najmenej 3 členov. Ich funkčné obdobie je 2 roky.

Voľby sa uskutočnia prostredníctvom hlasovacích lístkov s menami kandidátov. Aby boli voľby naozaj demokratické a aby sa nik necítil diskriminovaný, zvolili sme nasledovný postup:

1, Už teraz sa môžete začať prihlasovať či už do Správnej, alebo Dozornej rady Občianskeho združenia.

2, Lehota na podanie písomnej prihlášky uplynie 15. 9. 2013

3, Svoje prihlášky posielajte na adresu: straka.jr@gmail.com

4, Každý z Vás dostane potvrdenie o svojej kandidatúre.

5, Ak Vám potvrdenie o Vašej kandidatúre nepríde do 7 dní od odoslania prihlášky, podajte reklamáciu

                                 

Správna rada OZ


3.4.2013

Do pozornosti všetkým členom OZ stretneme sa v sobotu 20.4.2013 v čase o 10:00 hodine na PRIMACIÁLNOM námestí pred budovou STAREJ RADNICE.

Prídite diskutovať s pánom primátorom (napr. ako pokračuje výstavba bytov, koľko Euro dostala radnica v tomto roku a aj vlani na riešenie výstavby náhradných sociálnych bytov, ako to vyzerá s tzv. VEĽKOU NOVELOU a podobne.) Pripravte si otázky, prídite načas !!!!! a potom odtiaľ potiahneme a vezmeme útokom aj Staré Mesto, kde by mali podávať aj výborný guľáš, ako každý rok


22.2.2013

 POZVÁNKA

 Občianske združenie „Právo na bývanie“ dovoľuje si touto cestou pozvať Vás na pravidelnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 4. marca 2013 v čase od 17:00 hod. v priestoroch Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

Program:

17:00 – 17:30 – Prezentácia, možnosť zaplatenia členských príspevkov

17:30 – 18:00 –  prezentácia projektu výstavby náhradných bytov

18:00 – 18:30 – diskusia k otázkam výstavby náhradných bytov

18:30 – 18:50 – Zákon č.260/2011 v praxi, novela zákona

                           t.j. zákon č. 355/2012 (tzv. Kondrótova novela),

                           návrh zákona poslankyne p. Mezenskej

18:50 – 19:00 – Informácia o podaní sťažnosti na ESĽP (2. Podanie)

19:00 – 20:00 – diskusia

20:00              – Záver

 Členské príspevky vo vlastnom záujme uhraďte ešte pred konaním schôdze. Bolo by vhodné, aby tí členovia, ktorí podali sťažnosť na ESĽP do Štrasburgu zaplatili členský príspevok už aj na rok 2013. Vo vlastnom záujme si skontrolujte, či máte zaplatený členský príspevok za rok 2012.

Vstup bude umožnený iba riadnym členom – t.j. tím, ktorí majú členské príspevky uhradené.

Členské na rok 2012 a aj v roku 2013 činí 8 dôchodca a 15 pracujúci.

Hostia: primátor hl.mesta Bratislavy, zástupcovia Spoločnosti pre rozvoj bývania, architekt, vlastník pozemkov, poslanci mestského zastupiteľstva. Tešíme sa na stretnutie s Vami

Správna rada občianskeho združenia  Právo na bývanie


1.2.2013

SÚDNE PODANIE NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA – II.

 Dňa 23.2.2012 zaslalo 201 občanov Slovenskej republiky – nájomníkov v reštituovaných a privatizovaných bytoch spolu s Občianskym združením Právo na bývanie na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu spoločnú žalobu proti Slovenskej republike.

Sťažovatelia namietajú porušenie ustanovení Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to konkrétne článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 (ochrana práva užívať majetok) porušenie čl. 14 v súvislosti s čl. 1 Dodatkového protokolu (porušenie zákazu diskriminácie v súvislosti s právom užívať majetok) a čl. 8 (ochrana súkromia, nedotknuteľnosti obydlia a rodinného života).

Dňa 1.3. 2012 Európsky súd pre ľudské práva potvrdil príjem sťažnosti a pridelil jej číslo 11809/12.

Dňa 2.3.2012 ESĽP vyhovel žiadosti sťažovateľov a priznal sťažnosti prioritné prerokovanie.

Dňa 28.5.2012 sme zaslali na Európsky sú pre ľudské práva I. doplnenie sťažnosti.

Dňa 23.1.2013 sme zaslali na Európsky sú pre ľudské práva II. doplnenie sťažnosti.

Pre veľký záujem nájomníkov bývajúcich v privatizovaných či reštituovaných bytoch, ktorí sa k uvedenej žalobe nestihli pripojiť, správna rada občianskeho združenia rozhodla o možnosti podania ďalšej, v poradí druhej (a poslednej) hromadnej  žaloby.

Pre všetkých, ktorí sa chcú k ŽALOBE pripojiť, je nevyhnutné vyplniť priložené tlačivá:

1, Formulár, ktorý sme zostavili pre spracovanie údajov je uvedený TU

2, Dotazník s údajmi sťažovateľa         TU 2

3, Prehlásenie a podpis sťažovateľa     TU 3

4, Plná moc TU4

5, Priložiť fotokópiu nájomnej zmluvy

6, Ak ste dostali výpoveď z nájmu bytu, priložte fotokópiu výpovede

7, Ak Vám majiteľ zvýšil nájomné, takisto priložte fotokópiu (resp. fotokópie)

8, Rozhodnutie obce o nároku, alebo zamietnutí nároku na náhradný byt

Žalobu môžu podať iba riadny členovia občianskeho združenia, t.j. majú zaplatený členský príspevok aj na rok 2013. ( ročný členský poplatok pre dôchodcov je 8 €, pre pracujúceho 15 €)

číslo účtu pre členské príspevky je: 262 501 6546 / 1100

(možnosť uhradiť priamo aj v kancelárii počas úradných hodín)

!!!  číslo účtu pre úhrady poplatku za podanie žaloby vo výške 100 € je : 292 786 8330 / 1100

(možnosť uhradiť priamo aj v kancelárii počas úradných hodín)

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko ( zmestia sa až štyri mená, pri hromadnom vklade).

Kvôli výške bankových poplatkov pri vklade v hotovosti radšej využite možnosť bezhotovostného

prevodu z Vašich účtov v bankách.

VARIABILNÝ SYMBOL = Váš dátum narodenia deň mesiac rok  ( 23.júl 1958 ) :  230758    alebo  23071958

KONŠTANTNÝ SYMBOL  : 0558          Finančné platby ostatné

Tento účet je vytvorený  iba pre účely podania na Európsky súd pre ľudské práva. (možnosť uhradiť priamo aj v kancelárii počas úradných hodín)

 Vzhľadom k tomu, že pôjde aj o kolektívnu žalobu, je nevyhnutné z časových dôvodov pre podanie:

splniť všetky náležitosti (bod 1, bod 2, bod 3, bod 4, bod 5, bod 6, bod 7, bod 8)

do 15. marca 2013

Vyplnené tlačivá je potrebné doručiť osobne v stránkové dni občianskeho združenia do budovy magistrátu – Primaciálne námestie (stará budova), zasadačka – číslo dverí 18, 19 (dvere sú na prízemí oproti informátorovi).

Stránkovým dňom je každý PONDELOK v čase od 9:00 –  12:00 hodiny

 Ďalší postup bude zverejnený na našich webstránkach, ak potrebujete podrobnejšie informácie okrem úradných hodín, využite našu e-mailovú adresu:

kristian.straka@gmail.com

Vyplnené tlačivá odovzdávajte osobne, v prípade potreby osobne konzultujte všetky otázky na telefónnom čísle:

Kristián Straka 0948 224472

UPOZORNENIE: NENECHÁVAJTE NIČ NA POSLEDNÚ CHVÍĽU !!!


19.1.2013

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2013:

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
 2. Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2012. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013.
 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Právo na bývanie Právna forma: Občianske združenie IČO/SID: 37927906 Sídlo: 81101 Bratislava, Panská 29

predvyplnené tlačivo na rok 2013 na stiahnutie OZ Právo na bývanie

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2012
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.2.2013 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2013 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2013 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.

Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2013 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2013 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)