Aktuality 2010


5.11.2010

Vydali sme druhé číslo nepravidelného periodika PRÁVO NA BÝVANIE


23.10.2010

Vážení členovia občianskeho združenia,

Dovoľujeme si zaslať Vám tento dotazník, ktorý sa týka prieskumu nájomníkov, ktorí bývajú v privatizovaných a reštituovaných domoch. Dotazník má predovšetkým zhromaždiť údaje o Vašich názoroch na riešenie formy odškodnenia nájomníkov, t.j. či máte záujem o finančnú náhradu resp. či budete čakať na výstavbu náhradných bytov.

Posledný termín na odovzdanie dotazníkov je 1.12.2010. Po tomto termíne prebehne rozporové konanie na MDVaRR SR a neodovzdané dotazníky nebudú vzaté do úvahy. Informujte aj Vašich susedov .

http://bratislava.sme.sk/c/5606442/stare-mesto-nuka-byty-znicene.html

http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-ukazovatele/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie-podla-krajov predovšetkým pripojené videozáznamy, ktoré Vám vysvetlia, z akého dôvodu tento prieskum robíme. Prosíme Vás, informujte všetkých Vašich známych, obráťte sa na nich, aby sme tento dotazník mali čím skôr späť, závisí od neho samotný návrh na pripravovanú legislatívu. Dotazník sa týka všetkých nájomcov, bývajúcich v privatizovaných a reštituovaných domoch na Slovensku.

Vyplnený dotazník môžete odoslať na adresu občianskeho združenia, t.j. emailom, poštou, alebo priamo vhodiť do schránky na Panskej ul. č. 29, 811 01 Bratislava.

Za správnu radu občianskeho združenia

Kristián Straka, predseda OZ


23.10.2010

V piatok dňa 22.10.2010 sa v zasadačke miestneho úradu Bratislava Staré Mesto na Vajanského nábreží č.3

uskutočnila prezentácia bytových priestorov pre členov občianskeho združenia Právo na bývanie.

Zároveň ďakujeme starostovi Starého Mesta pána Ing. arch. Andrejovi Petrekovi za súhlas s poskytnutím priestorov.

Správna rada OZ Právo na bývanie


5.6.2010

Vydali sme prvé číslo nepravidelného periodika PRÁVO NA BÝVANIE


05.06.2010

Poďakovanie MÚ Bratislava – Staré mesto za poskytnutie informácií

Občianske združenie PRÁVO NA BÝVANIE v zmysle zákona č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám požiadalo MÚ BA – Staré Mesto o poskytnutie informácií  formou ŽIADOSTI.

Ďakujeme MÚ m.č. BA Staré Mesto za odpoveď, ktorú naše OZ vyhodnotí. Ďakujeme aj za písomné prílohy, vrátane CD.

Občianske združenie Právo na bývanie po preštudovaní materiálov zaujme svoje stanovisko.

Doporučujeme našim členom v jednotlivých mestách, mestských častiach a obciach mestské (miestne, obecné) úrady o poskytnutie informácie tak, ako sme požiadali miestny úrad v Bratislavskom Starom Meste.


30.5.2010

Z príležitosti Dňa otvorených dverí sme sa na Úrade vlády stretli s predsedom vlády SR p. Ficom a podpredsedom vlády SR p. Čaplovičom. Mali sme možnosť s nimi diskutovať. Správna rada OZ ďakuje všetkým členom, ktorí sa, či už dopoludnia a predovšetkým popoludní na stretnutí zúčastnili. Príležitosť mali všetci.

POZVANIE

Pán podpredseda vlády SR nás pozval 4.6.2010 do Národného tenisového centra na predvolebné stretnutie.

Prijali sme aj pozvanie pána predsedu vlády na  6.6.2010 na Bratislavský hrad, kde sa konalo slávnostné

odhalenie sochy Svätopluka.


19.5.2010

Dňa 19.5.2009 sa uskutočnila členská schôdza OZ Právo na bývanie, na ktorej sa ako hostia zúčastnili poslankyne NR SR Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. a Tatiana Rosová, poslanec mestského zastupiteľstva hl. mesta, starosta MČ Bratislava – Petržalka a súčasne kandidát na primátora hl. mesta SR Bratislavy p. Ftáčnik, poslanec VÚC a MZ BA Staré Mesto p. Borguľa , poslanci MZ BA – Staré Mesto p. Halka Ležovičová, p. Bohdana Machajová,  p.Jaroslav  Ježek, p. Sven Šovčík.


19.5.2010

Občianske združenie PRÁVO NA BÝVANIE vyhlasuje PETÍCIU za zachovanie spolupráce MČ Bratislava – Staré Mesto

so spoločnosťou TV Centrum s.r.o. s týmto textom:

„ My, podpísaní občania žiadame starostu MČ Bratislava – Staré Mesto, aby podnikol všetky kroky ktoré by viedli k zachovaniu spolupráce MČ Bratislava – Staré Mesto so spoločnosťou TV Centrum s.r.o.“.

Vzor petičného hárku si môžete stiahnuť na webovej adrese občianskeho združenia www.staromestan-ba.sk v časti PETÍCIE

Vyplnené petičné hárky nie je možné faxovať ani posielať prostredníctvom internetu. Treba ich doručiť na adresu :

Občianske združenie PRÁVO NA BÝVANIE, Ing. Kristián Straka, Panská 29, 811 01 Bratislava poštou, resp. vhodením do poštovej schránky.

Petičná akcia potrvá do 1.septembra 2010.

Vyzývame nielen členov nášho občianskeho združenia, ale všetkých občanov, ktorým záleží na zachovaní úspešného pôsobenia lokálnej

televízie TV Centrum, aby svojim podpisom podporili PETÍCIU.

Ing. Kristián Straka

osoba poverená zastupovaním


9.5.2010

V dňoch 6. a 7. Mája sa uskutočnila v Barcelone konferencia, ktorú organizuje FEANTSA. Táto konferencia súvisí s našou problematikou a našou aktivitou riešenia situácie prostredníctvom európskych inštitúcií.


22.4.2010

Napriek tomu, že p. starosta Petrek našej petícii nevyhovel, dňa 20. apríla 2010 sa konalo 29.zasadnutie MZ MČ Bratislava – Staré Mesto. Na tomto zasadnutí sa nám podarilo získať podporu viac ako 1/3 poslancov zastupiteľstva, čím sme vyhoveli požiadavke starostu p. Petreka, aby mimoriadne zasadnutie zvolal.

Text petície a odpoveď starostu

Najvhodnejším termínom mimoriadneho zasadnutia by mohol byť mesiac máj. V mesiaci júl – august zastupiteľstvo nezasadá. September je mesiac predvolebný … .

Podľa Zákona o obciach, návrhy rokovacích materiálov môžu predkladať iba poslanci ( musia byť aj v písomnej podobe) preto Vás vyzývame, aby ste urýchlene akékoľvek

Vaše návrhy pre zlepšenie a vyriešenie nášho problému zo strany obce zaslali písomne na mailovú adresu nášho OZ. straka@posta.axonpro.sk

Akonáhle p. starosta oznámi termín mimoriadneho zasadnutia, budeme Vás včas informovať, lebo účasť členov OZ v čo najväčšom počte je veľmi dôležitá. Aj z hľadiska diskusie.


22.4.2010

OZ Právo na bývanie pripravilo projekt medzinárodnej konferencie pre krajiny strednej a východnej Európy. Medzinárodná únia nájomníkov ( IUT) náš projekt schválila a konferencia sa bude konať

10.septembra 2010 v Bratislave. Hlavné témy konferencie budú :

A, Bývanie na Slovensku pred rokom 1990 a po tomto roku

B, Možnosti riešenia ( aj z hľadiska medzinárodného práva)

C, Spoločenský status nájomníka

Táto konferencia bude obsahovo nadväzovať na konferenciu v Barcelone. Na prípravu tejto konferencie budeme potrebovať aj Vašu pomoc. Bližšie informácie Vám budú podané aj na schôdzi 19.mája 2010.

podklady Slovinsko

preklad a stanovisko OZ

No. 53/2008 European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA) v. Slovenia

The complaint was registered on 28 August 2008. The complainant organisation pleads a violation of Articles 31 (right to housing)

and 16 (the right of the family to social, legal and economic protection), read alone or in conjunction with Article E (non discrimination)

of the Revised Charter. In support of its request, the complainant organisation alleges that a vulnerable group of persons occupying

denationalised flats in the Republic of Slovenia have been deprived of their occupancy titles and subjected to eviction. As the persons

concerned were denied access to alternative housing in the long term, they have now become homeless. These measures have also

resulted in housing problems for the families of the evicted persons.

Case Document no. 1, Complaint registered at the Secretariat on 25 August 2008. 
Case Document no. 2, Submissions of the government on the merits
Case Document no. 3, Response from FEANTSA to the government’s submissions on the merits
Case Document no. 4,  Response from the government to FEANTSA’s response
The European Committee of Social Rights declared the complaint admissible on 2 December 2008.
The European Committee of Social Rights concluded that there was a violation of Article 31 of the Revised Charter and transmitted  its decision on the merits to the Committee of Ministers on 29 September 2009. http://hudoc.esc.coe.int/esc1doc/esce/doc/200850/01_%20admissibility%20decision%2053-2008.doc

13.3.2010

Starosta Starého Mesta zvolal mimoriadne zasadanie miestneho zastupiteľstva, ktorá bude pokračovať v utorok 16.3.2010.

Listom sme požiadali starostu, aby bol do programu schôdze zaradený bod, ktorý by sa zaoberal pomocou nájomníkom bývajúcich

v reštituovaných a privatizovaných bytoch v MČ Bratislava – Staré Mesto.


10.3.2010

Zúčastnili sme sa na verejnej prezentácii zámeru Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, ktorá pripravuje výstavbu nájomného bytového domu na Šintavskej ulici v Petržalke. V dome bude 54 bytových jednotiek určených na prenájom.

Polovica je vyčlenená pre účely mestskej časti Petržalka, zvyšok 27 bytov magistrátu hlavného mesta Bratislavy.


3.3.2010

OZ oslovilo všetky parlamentné politické strany listom. O výsledku stretnutí Vás budeme informovať na najbližšej

členskej schôdzi OZ, ktorú plánujeme uskutočniť v mesiaci máj.


3.3.2010

OZ Právo na bývanie požiada starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o zvolanie mimoriadneho

zasadania MZ. Text petície a prázdny  petičný hárok


1.3.2010

Dňa 1.3.2009 sa uskutočnila Výročná členská schôdza OZ Právo na bývanie, na ktorej sa ako hostia zúčastnili poslankyňa NR SR Prof. JUDr. Katarína TÓTHOVÁ, DrSc. a poslanci MZ BA – Staré Mesto


1 2010

Vypracovanie projektu za účelom poskytnutia dotácie z fin,. prostriedov MPSVaR SR

Rokovania.