Archív kategorií: Vitajte

Výstavba 68 náhradných bytov v Dúbravke môže stáť do 4 mil. eur

Do Vašej pozornosti najnovšie mediálne výstupy magistrátu k téme obstarania náhradných nájomných bytov
zatiaľ to je len o slovách a papieroch. Už v roku 2011 bolo jasné podľa počtu prihlásených na Ministerstve výstavby o koľko bytov sa jedná, ale nestačilo. Zopár žiadateľov vyradili pre nesplnenie formálnych nedostatkov ( nespĺňali kritériá dokonalého zákona). Doteraz sa ani do zeme nekoplo, lokalita sa stále iba hľadá, konkrétne projekty v nedohľadne. Už vtedy sa malo začať s výstavbou prvých bytov. Teraz do konca roka 2016 ostáva ozaj málo času. Len také zákonné lehoty potrebné na jednotlivé kroky na vydanie stavebného a potom kolaudačného rozhodnutia. Ale veď zákon sa môže ešte toľkokrát zmeniť, koľkokrát bude treba.

28.9.2015
Výstavba 68 náhradných bytov v Dúbravke môže stáť do 4 mil. eur

Hlavné mesto má záujem o odkúpenie bytov

a tu aj činy v Banskej Bystrici

22.9.2015
Z Banskej Bystrice : Obstaranie náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 261/2011 Z.z.
materiál na rokovanie

Informácia SR o zamietnutí sťažnosti pred ESLP

13.12.2014

Správna rada prijala informáciu o tom, že ESĽP v Štrasburgu zamietol sťažnosť nájomníkov z reštituovaných
a privatizovaných domov. V tejto súvislosti vychádzame z toho, že súd bral pri svojom rozhodnutí do úvahy
viaceré faktory a v tomto kontexte vnímame aj samotné rozhodnutie.
Tým však nijako neobmedzil činnosť OZ Právo na bývanie.
Súd z nášho pohľadu naplno využil formálne možnosti, ktoré mal k dispozícií na to, aby sa prípadom nemusel
zaoberať. Ako zjavne neopodstatnenú označil sťažnosť len v jednom bode v ostatných dvoch prípadoch
bolo odmietnutie práve z formálnych dôvodov.
Občianske združenie v tejto súvislosti konštatuje, že nikdy nespochybňovalo právo vlastníkov reštituovaných
domov na slobodné užívanie ich majetku. Zároveň si však myslíme, že aj nájomníci sú ľudia, ktorým by sa ich
ľudské práva mali primerane chrániť. Sme si zároveň vedomí, že žiadne podanie na súd so sebou nenesie
záruku úspechu. Avšak posúdenie veci samotnej súdom by mohlo priniesť právnu bodku za celou viac
ako 20 ročnou kauzou nájomných vzťahov v reštituovaných a privatizovaných domoch Keďže sa vecou
odmietol vôbec zaoberať ostane zrejme navždy nezodpovedaná otázka či je odobratie domova niekoľko
tisíc ľuďom bez primeranej náhrady v súlade s európskym vnímaním ľudských práv alebo nie.
Pokiaľ ide o procedurálnu stránku veci – správna rada OZ Právo na bývanie nebola priamym účastníkom konania
a preto nebola ani v priamom styku so súdom. Žiaden člen správnej rady preto nebol súdom oboznamovaný
o stave konania a ani o prijatí rozhodnutia zo 4. novembra správna rada informovaná nebola. O rozhodnutí
sa jeden člen správnej rady dozvedel náhodou a sprostredkovane od inej osoby. Obviňovania z toho,
že správna rada, alebo jej členovia zadržiavali informácie pred členskou základňou sú preto nekorektné.

O rozhodnutí a právnych dôvodoch jeho prijatia by mali byť primárne informovaní jednotliví sťažovatelia
individuálne, a to ich právnym zástupcom.