Archív kategorií: Aktuality

Informácia SR o zamietnutí sťažnosti pred ESLP

13.12.2014

Správna rada prijala informáciu o tom, že ESĽP v Štrasburgu zamietol sťažnosť nájomníkov z reštituovaných
a privatizovaných domov. V tejto súvislosti vychádzame z toho, že súd bral pri svojom rozhodnutí do úvahy
viaceré faktory a v tomto kontexte vnímame aj samotné rozhodnutie.
Tým však nijako neobmedzil činnosť OZ Právo na bývanie.
Súd z nášho pohľadu naplno využil formálne možnosti, ktoré mal k dispozícií na to, aby sa prípadom nemusel
zaoberať. Ako zjavne neopodstatnenú označil sťažnosť len v jednom bode v ostatných dvoch prípadoch
bolo odmietnutie práve z formálnych dôvodov.
Občianske združenie v tejto súvislosti konštatuje, že nikdy nespochybňovalo právo vlastníkov reštituovaných
domov na slobodné užívanie ich majetku. Zároveň si však myslíme, že aj nájomníci sú ľudia, ktorým by sa ich
ľudské práva mali primerane chrániť. Sme si zároveň vedomí, že žiadne podanie na súd so sebou nenesie
záruku úspechu. Avšak posúdenie veci samotnej súdom by mohlo priniesť právnu bodku za celou viac
ako 20 ročnou kauzou nájomných vzťahov v reštituovaných a privatizovaných domoch Keďže sa vecou
odmietol vôbec zaoberať ostane zrejme navždy nezodpovedaná otázka či je odobratie domova niekoľko
tisíc ľuďom bez primeranej náhrady v súlade s európskym vnímaním ľudských práv alebo nie.
Pokiaľ ide o procedurálnu stránku veci – správna rada OZ Právo na bývanie nebola priamym účastníkom konania
a preto nebola ani v priamom styku so súdom. Žiaden člen správnej rady preto nebol súdom oboznamovaný
o stave konania a ani o prijatí rozhodnutia zo 4. novembra správna rada informovaná nebola. O rozhodnutí
sa jeden člen správnej rady dozvedel náhodou a sprostredkovane od inej osoby. Obviňovania z toho,
že správna rada, alebo jej členovia zadržiavali informácie pred členskou základňou sú preto nekorektné.

O rozhodnutí a právnych dôvodoch jeho prijatia by mali byť primárne informovaní jednotliví sťažovatelia
individuálne, a to ich právnym zástupcom.

Zmeny vo vedení SR – november 2014

Vážení členovia Občianskeho združenia,

     

Skôr či neskôr to prísť muselo, je to prirodzený vývoj. Občianske združenie „Právo na bývanie“, registrované MV SR dňa 08.11.2007 oslávilo pred pár dňami svoje siedme narodeniny.

Stál som pri zrode združenia a počas celých sedem rokov som vykonával funkciu predsedu.

Občianske združenie som samozrejme nebol iba ja, či Správna a Dozorná rada, ale aj vy ste boli jeho neoddeliteľnou súčasťou a preto aj vám patrí čo najsrdečnejšie poďakovanie.

Chcem poďakovať predovšetkým aktívnym členom združenia, ktorí svojou iniciatívou prispeli k pokroku v riešení našej situácie.

Na zasadnutí Správnej rady dňa 26. 11.2014 som sa rozhodol z funkcie predsedu združenia odstúpiť. Zároveň odstúpili z funkcie podpredsedov pán Ing. Juraj Kliment a pani Jarmila Kozmonová.

Všetci traja zostávame riadnymi členmi správnej rady. Pani Kozmonová zostáva členkou Správnej rady iba do 31.12.2014.

Do tohto dátumu zostáva aj účtovníčkou združenia.

Novým predsedom občianskeho združenia sa stáva

pán Ing. Tadeus  Patlevič.

Podpredsedami združenia sa stávajú                                   

pani Katarína Boskovičová

pán  Jozef Sivák Mgr. Csc.

 

Do konca roka roku bude novému pánovi predsedovi odovzdaná agenda združenia, bude vykonaná zmena registrácie na príslušných úradoch, vrátane zmeny adresy združenia.

PS – Zmeny sa novému vedeniu podarili zrealizovať skoro po roku od ich spustenia.

 

 

 

Aktuality 2013

20.12.2013

Vianočné prianie

 

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila,

ak dá človek viac, čo v sebe skrýva,

ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz,

padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas,

tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet

a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet.

 

Krásne a požehnané prežitie Vianočných sviatkov a 

šťastný Nový rok 2014

( hlavne doňho vstúpte  pravou nôžkou )

Všetkým želáme


4.11.2013

Občianske združenie sa oboznámilo s článkom v novembrovom vydaní Staromestských novín venovanom podaniam nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných domoch na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Rozhodli sme sa na článok zareagovať, nakoľko podľa nášho názoru tak ako je napísaný môže o podaniach nájomníkov vyvolať pochybnosti alebo mylný dojem. K článku teda predkladáme nasledovné stanovisko:

 1. Nájomníci z reštituovaných a privatizovaných domov podali zatiaľ dve sťažnosti proti Slovenskej republike na ESĽP do Štrasburgu. Prvé podanie podalo dňa 22.2. 2012 spolu 201 fyzických osôb a k sťažnosti sa pripojilo aj OZ Právo na bývanie ako sťažovateľ v druhom rade. Sťažnosť bola prijatá a je zaevidovaná pod číslom 11809/12 – Straka a ostatní vs. Slovenská republika. Ku sťažnosti boli zaslané tri doplnenia v nadväznosti na vznik nových skutočností súvisiacich s predmetom sťažnosti (zaslané 28.5. 2012, 23.1. 2013 a 15.5.2013). Dňa 13.5. 2013 bola odoslaná druhá sťažnosť, ktorú podalo 55 fyzických osôb. Druhá sťažnosť bola zaevidovaná pod číslom 35284/13 (Borodinová a ostatní vs. Slovenská republika).
 1. Pre rozptýlenie akýchkoľvek pochybností zverejňujeme na našej internetovej stránke kópie potvrdenia súdu o prijatí a zaevidovaní oboch sťažností. Dokumenty osvedčujú skutočnosť, že obe sťažnosti boli prijaté a boli im pridelené čísla. Zároveň osvedčujú aj to, že sa vo veci koná. Na rozdiel od Staromestských novín však nebudeme komentovať konanie súdu, a to ani v našom prípade a už vôbec nie v iných podaniach napríklad pokiaľ ide o podanie vlastníkov nehnuteľností zo Slovenska. Na rozdiel od Staromestských novín totiž rešpektujeme základnú zásadu, podľa ktorej sa konanie súdu nekomentuje a už v žiadnom prípade sa neprejudikuje výsledok konania. O to viac nás zaráža, že noviny vydávané orgánom verejnej správy – miestnym úradom Staré mesto zverejňujú články, z ktorých vyplýva hodnotenie priebehu tak vážnych konaní o akých noviny píšu. K obsahu textu si dovoľujeme len dve malé poznámky
 1. a) rozhodnutie o prijateľnosti je jedným z rozhodnutí, ktoré je nevyhnutné na to aby súd rozhodol vo veci samotnej a nie „prvým predpokladom úspešnosti“ ako sa tvrdí v článku. Na doplnenie mimochodom podotýkame skutočnosť, ktorú článok cudne opomína, totiž že rozhodnutie o prijateľnosti či neprijateľnosti nie je možné očakávať ihneď, ale napríklad v jednom prípade slovenských vlastníkov súd takéto rozhodnutie prijal takmer 3 roky od prijatia sťažnosti. Od podania prvej sťažnosti nájomníkov uplynulo 20 mesiacov.
 1. b) tvrdenie, že združenie sa odvoláva na prípad českých vlastníkov je zavádzajúce, OZ Právo na bývanie sa k sťažnostiam iných subjektov pred ESĽP nevyjadruje.
 1. Nájomníci z reštituovaných domov pred ESĽP v Štrasburgu žalujú Slovenskú republiku a nie vlastníkov domov. Rovnako vlastníci žalujú štát a nie nájomníkov. Nerozumieme preto porovnávaniam oboch káuz v článku. Sťažnosti nájomníkov v Štrasburgu nie sú súťažou s vlastníkmi, nájomníci obhajujú svoje práva a nezasahujú do konania iných osôb vrátane vlastníkov, nájomníci nepoznajú obsah sťažnosti vlastníkov a ani vlastníci neboli pri tvorbe sťažnosti nájomníkov, preto akékoľvek porovnávania, tak ako ich zverejňujú Staromestské noviny sú nemiestne a nerozumieme im.
 1. Pevne veríme, že v prípade nájomníkov súd v Štrasburgu prijme spravodlivé rozhodnutie. Prosíme, aby sa aj ostatní vrátane novín miestneho úradu Staré mesto obmedzili len na toto konštatovanie a odpustili si zbytočné komentáre a špekulácie. Uvítame, ak sa mediálny priestor bude venovať problémom, ktoré sú v kompetencii staromestskej samosprávy, a ktoré občanov ozaj trápia, napríklad prístup miestneho zastupiteľstva k obyvateľom podielových domov, kde by sa občanom dalo pomôcť ak by sa chcelo, avšak v Starom meste sa nechce, ale aj k iným otázkam, ktoré Staromešťanov vrátane nájomníkov v reštituovaných a privatizovaných domoch trápia. Napríklad roky neriešený hluk v noci a rušenie nočného kľudu, bližšie vysvetlenie čo s parkovaním vrátane podrobností ako a najmä prečo sme sa dohodli na pokračovaní zmluvy s Bratislavskou parkovacou službou, odpovede na kritiku niektorých sociálnych služieb, roky zlý stav ciest,  zahusťovanie a nedostatok zelene v Starom meste, roky pretrvávajúcu špinu v Starom meste atď atď.

Tém je dosť netreba špekulovať čo bude keď a už vôbec predpovedať ako bude rozhodovať ESĽP v Štrasburgu.


03.11.2013

V dňoch 25-27 októbra 2013 sa konal Kongres Medzinárodnej únie nájomníkov IUT v Poľskom Krakove, ktorého sa zúčastnilo 122 delegátov z 29 krajín celého sveta. Delegátov prijal aj primátor Krakova Jacek Majchrowski

Téma kongresu bola Financovanie dostupného nájomného bývania.

Bolo prijaté spoločné prehlásenie podpísané vedúcimi všetkých delegácií, ktoré ako svoj hlavný cieľ do budúcna vyzdvihlo predovšetkým

ZAISTENIE BEZPEČNÉHO A STABILNÉHO MIESTA – DOMOVA – PRE VŠETKY RODINY.

Zlepšenie a uľahčenie financovania dostupného nájomného bývania má byť prioritou vlád a samospráv.

Správa o aktivitách Občianskeho združenia Právo na bývanie na Slovensku uverejnená v zborníku Kongresu 2013.


1.10.2013

VALNÉ ZHROMAŽDENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PRÁVO NA BÝVANIE

sa uskutočnilo dňa 14.10.2013 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Podľa stanov občianskeho združenia sa voľby do Správnej rady a Dozornej rady občianskeho združenia konajú každé dva roky.

Prvá časť programu je venovaná voľbám. Prosíme Vás, aby ste sa volieb zúčastnili a preto boli prítomní v sieni už od 18:00 hodiny.

Pri vstupe každý riadny člen občianskeho združenia ( čiže ten, kto má zaplatený členský poplatok aj za rok 2013) dostane dva hlasovacie lístky (jeden pre voľby do správnej rady, druhý pre voľby do dozornej rady). Sčítanie hlasov urobí volebná komisia. Výsledok volieb vyhlási počas Valného zhromaždenia.

Účasť na stretnutí prisľúbili napr. primátor mesta Bratislavy pán Milan Ftáčnik, starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pani PhDr. Tatiana Rosová pani Ing. Eva Hulalová, riaditeľka spoločnosti pre rozvoj bývania, viacerí poslanci mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy a poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava-Staré Mesto a pozvali sme aj zástupcov médií, poslancov NR SR, a ďalšie kompetentné osoby.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Správna rada OZ


5.9.2013

DO POZORNOSTI ČLENOM OZ

Vo štvrtok dňa 12.9.2013 v čase od 8:30 v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca (t.j. miesta, kde sa konajú aj zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta a tiež schôdze občianskeho združenia Právo na bývanie) sa uskutoční MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA s jediným bodom programu, ktorý sa bude týkať osoby primátora hlavného mesta Slovenska pána Milana Ftáčnika.

Vy, ktorí sa chcete na tomto mimoriadnom zasadnutí zúčastniť, dostavte sa do Zrkadlovej siene už v čase do 8:15 hodiny, nakoľko o účasť na tomto zasadnutí je mimoriadny záujem a miesta na sedenie budú zrejme veľmi rýchlo obsadené. Zároveň, ak niekto z Vás bude chcieť na tomto zasadnutí vystúpiť, nezabudnite sa písomne prihlásiť do diskusie ešte pred začiatkom schôdze.

Zároveň Vám oznamujeme, že PORADŇA po dovolenkovom období je opäť k dispozícii každý pondelok v čase od 9:00 hod do 12:00 hodiny v tých istých priestoroch radnice.

O činnosti PORADNE NA MIESTNOM ÚRADE V BRATISLAVE STAROM MESTE Vám informácie poskytnúť nevieme.

Súčasne upozorňujeme všetkých členov občianskeho združenia, ktorí majú ZÁUJEM KANDIDOVAŤ DO SPRÁVNEJ RESP.

DOZORNEJ RADY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ŽE UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE 15.9.2013. Všetky ostatné informácie

si môžete prečítať na našej webovej stránke a časopise Právo na bývanie (číslo.6., strana 7).

Termín budúcej schôdze – VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OZ – bude pravdepodobne koncom mesiaca september, resp. začiatkom októbra. Na tejto schôdzi sa uskutočnia aj voľby Správnej a Dozornej rady OZ.

Zároveň ďakujeme všetkým členom OZ a priateľom OZ ktorí sa zúčastnili na DNI OTVORENÝCH DVERÍ v Národnej rade SR a našli si voľný čas na diskusie s poslancami NR, pretože IBA POSLANCI v parlamente svojim hlasovaním môžu ovplyvniť náš osud. Zároveň vyzývame všetkých členov OZ, ktorí doposiaľ nezaplatili ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA ROK 2013, aby tak urýchlene urobili, nakoľko pred Valným zhromaždením OZ nebude dostatok voľného času.

Na stretnutie s vami sa teší správna rada OZ.


28.08.2013

Ako každý rok 1.9. sme sa stretli pred budovou NR SR na na Nám A. Dubčeka o 10:00 a navštívili našich zástupcov v NR


28.08.2013

Vydali sme šieste číslo nepravidelného periodika – Právo na bývanie


12.7.2013

Dňa 3.7. sa uskutočnilo rokovanie zástupcov občianskeho združenia Právo na bývanie s delegáciou Ministerstva financií SR vedenou ministrom Petrom Kažimírom. Na stretnutí sa zúčastnila aj generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky MDVaRR SR Elena Szolgayová.

Počas rokovaní oboznámili zástupcovia OZ Právo na bývanie podrobne p. ministra o právnych aspektoch problematiky nájomných vzťahov v reštituovaných a privatizovaných domoch. Minister financií po tom, ako sa oboznámil so všetkými súvislosťami skonštatoval, že ide o zložitý problém, pri ktorom primárne ide o právo nájomníkov na bývanie za podmienok porovnateľných s ďalšími občanmi.  V prípade ďalšieho riešenia sa budú brať do úvahy viaceré faktory, ktoré s problémom súvisia. Rozhodovanie o spôsobe riešenia bude pokračovať po dovolenkovej sezóne


11.6.2013

pravidelná schôdza občianskeho združenia

Právo na bývanie, ktorá sa konala v pondelok dňa 17. júna 2013 v čase od 18:00 hodiny

v priestoroch Zrkadlovej siene v Primaciálnom  paláci.

Program:

17:30 – 18:00 – Prezentácia, možnosť zaplatenia členských príspevkov

18:00 – 18:15 –  Úvodné slová predsedu OZ, všeobecné informácie

18:15 – 18:30 – Zákon č.260/2011 v praxi, otázky a odpovede

18:30 – 18:40 – Informácia o podaní sťažnosti na ESĽP (2. podanie)

18:40 – 19:00 – prezentácia projektu výstavby náhradných bytov

a diskusia k otázkam výstavby náhradných bytov

19:00 – 20:00 – diskusia

20:00              – Záver

Hostia: primátor hl.mesta Bratislavy Milan Ftáčnik , zástupcovia Spoločnosti pre rozvoj bývania, Ing. arch.Ivan Kočan, za spoločnosť P.G.A. Ing.Vladimír Hučko CSc., poslanci mestského zastupiteľstva.

Za správnu radu občianskeho združenia  Právo na bývanie

Ing. Kristián Straka, predseda OZ


28.5.2013

STRETNUTIE NA ÚRADE VLÁDY

sa uskutočnilo v sobotu dňa 8.6.2013 v čase 10:00 hod.

Program Dňa otvorených dverí je zverejnený na webovej stránke: www.vlada.gov.sk

Pred rokom sme počas dňa otvorených dverí diskutovali s pánom premiérom, ktorý nám dal určité prísľuby. Jedným zo sľubov malo byť aj „urýchlené“ spoločné stretnutie s premiérom a ministrom výstavby a zástupcami nášho združenia. Dodnes sa tak nestalo.

Parlament síce prijal novelu zákona č. 260/2011 Z. z., ktorej predkladateľom bol poslanec NR SR Maroš Kondrót, avšak novela podľa nášho názoru rieši skôr obce (predovšetkým Bratislavu), ktorým zjednodušuje posudzovanie žiadostí o poskytnutie náhradného sociálneho ubytovania a šetrí financie za nepreplácanie nákladov za sťahovanie, čo je tiež v rozpore s občianskym zákonníkom. Je iba na nás, či sa nás pred ÚRADOM VLÁDY v uvedenom termíne zúčastní dostatočný počet, je iba na nás, či zostaneme vytrvalo čakať na predsedu vlády, aby sme mu mohli niektoré naše otázky zopakovať a opätovne žiadať odpoveď. Nikdy sme nevedeli, kedy sa počas Dňa otvorených dverí pán predseda vlády na Úrad dostaví, vždy sme sa ho dočkali. Verme, že tomu tak bude aj tento rok. A verím aj tomu, že nám vyjde pekné počasie. A je dosť pravdepodobné, že budeme mať možnosť diskutovať aj s ďalšími členmi vlády.


28.5.2013

Aj my máme svoje voľby

Na jeseň začína na Slovensku volebný kolotoč. Po voľbách do VÚC sa pripravíme na voľby prezidentské a voľby komunálne, ktoré sa uskutočnia v budúcom roku. Na našej ďalšej tohtoročnej schôdzi, presnejšie povedané na tohtoročnom Valnom zhromaždení Občianskeho združenia, tak ako to ukladajú naše stanovy, budeme voliť spomedzi seba Správnu radu a Dozornú radu. Správna rada podľa stanov združenia má najmenej 7 členov. Dozorná rada, ako kontrolný orgán združenia, má najmenej 3 členov. Ich funkčné obdobie je 2 roky.

Voľby sa uskutočnia prostredníctvom hlasovacích lístkov s menami kandidátov. Aby boli voľby naozaj demokratické a aby sa nik necítil diskriminovaný, zvolili sme nasledovný postup:

1, Už teraz sa môžete začať prihlasovať či už do Správnej, alebo Dozornej rady Občianskeho združenia.

2, Lehota na podanie písomnej prihlášky uplynie 15. 9. 2013

3, Svoje prihlášky posielajte na adresu: straka.jr@gmail.com

4, Každý z Vás dostane potvrdenie o svojej kandidatúre.

5, Ak Vám potvrdenie o Vašej kandidatúre nepríde do 7 dní od odoslania prihlášky, podajte reklamáciu

                                 

Správna rada OZ


3.4.2013

Do pozornosti všetkým členom OZ stretneme sa v sobotu 20.4.2013 v čase o 10:00 hodine na PRIMACIÁLNOM námestí pred budovou STAREJ RADNICE.

Prídite diskutovať s pánom primátorom (napr. ako pokračuje výstavba bytov, koľko Euro dostala radnica v tomto roku a aj vlani na riešenie výstavby náhradných sociálnych bytov, ako to vyzerá s tzv. VEĽKOU NOVELOU a podobne.) Pripravte si otázky, prídite načas !!!!! a potom odtiaľ potiahneme a vezmeme útokom aj Staré Mesto, kde by mali podávať aj výborný guľáš, ako každý rok


22.2.2013

 POZVÁNKA

 Občianske združenie „Právo na bývanie“ dovoľuje si touto cestou pozvať Vás na pravidelnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 4. marca 2013 v čase od 17:00 hod. v priestoroch Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

Program:

17:00 – 17:30 – Prezentácia, možnosť zaplatenia členských príspevkov

17:30 – 18:00 –  prezentácia projektu výstavby náhradných bytov

18:00 – 18:30 – diskusia k otázkam výstavby náhradných bytov

18:30 – 18:50 – Zákon č.260/2011 v praxi, novela zákona

                           t.j. zákon č. 355/2012 (tzv. Kondrótova novela),

                           návrh zákona poslankyne p. Mezenskej

18:50 – 19:00 – Informácia o podaní sťažnosti na ESĽP (2. Podanie)

19:00 – 20:00 – diskusia

20:00              – Záver

 Členské príspevky vo vlastnom záujme uhraďte ešte pred konaním schôdze. Bolo by vhodné, aby tí členovia, ktorí podali sťažnosť na ESĽP do Štrasburgu zaplatili členský príspevok už aj na rok 2013. Vo vlastnom záujme si skontrolujte, či máte zaplatený členský príspevok za rok 2012.

Vstup bude umožnený iba riadnym členom – t.j. tím, ktorí majú členské príspevky uhradené.

Členské na rok 2012 a aj v roku 2013 činí 8 dôchodca a 15 pracujúci.

Hostia: primátor hl.mesta Bratislavy, zástupcovia Spoločnosti pre rozvoj bývania, architekt, vlastník pozemkov, poslanci mestského zastupiteľstva. Tešíme sa na stretnutie s Vami

Správna rada občianskeho združenia  Právo na bývanie


1.2.2013

SÚDNE PODANIE NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA – II.

 Dňa 23.2.2012 zaslalo 201 občanov Slovenskej republiky – nájomníkov v reštituovaných a privatizovaných bytoch spolu s Občianskym združením Právo na bývanie na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu spoločnú žalobu proti Slovenskej republike.

Sťažovatelia namietajú porušenie ustanovení Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to konkrétne článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 (ochrana práva užívať majetok) porušenie čl. 14 v súvislosti s čl. 1 Dodatkového protokolu (porušenie zákazu diskriminácie v súvislosti s právom užívať majetok) a čl. 8 (ochrana súkromia, nedotknuteľnosti obydlia a rodinného života).

Dňa 1.3. 2012 Európsky súd pre ľudské práva potvrdil príjem sťažnosti a pridelil jej číslo 11809/12.

Dňa 2.3.2012 ESĽP vyhovel žiadosti sťažovateľov a priznal sťažnosti prioritné prerokovanie.

Dňa 28.5.2012 sme zaslali na Európsky sú pre ľudské práva I. doplnenie sťažnosti.

Dňa 23.1.2013 sme zaslali na Európsky sú pre ľudské práva II. doplnenie sťažnosti.

Pre veľký záujem nájomníkov bývajúcich v privatizovaných či reštituovaných bytoch, ktorí sa k uvedenej žalobe nestihli pripojiť, správna rada občianskeho združenia rozhodla o možnosti podania ďalšej, v poradí druhej (a poslednej) hromadnej  žaloby.

Pre všetkých, ktorí sa chcú k ŽALOBE pripojiť, je nevyhnutné vyplniť priložené tlačivá:

1, Formulár, ktorý sme zostavili pre spracovanie údajov je uvedený TU

2, Dotazník s údajmi sťažovateľa         TU 2

3, Prehlásenie a podpis sťažovateľa     TU 3

4, Plná moc TU4

5, Priložiť fotokópiu nájomnej zmluvy

6, Ak ste dostali výpoveď z nájmu bytu, priložte fotokópiu výpovede

7, Ak Vám majiteľ zvýšil nájomné, takisto priložte fotokópiu (resp. fotokópie)

8, Rozhodnutie obce o nároku, alebo zamietnutí nároku na náhradný byt

Žalobu môžu podať iba riadny členovia občianskeho združenia, t.j. majú zaplatený členský príspevok aj na rok 2013. ( ročný členský poplatok pre dôchodcov je 8 €, pre pracujúceho 15 €)

číslo účtu pre členské príspevky je: 262 501 6546 / 1100

(možnosť uhradiť priamo aj v kancelárii počas úradných hodín)

!!!  číslo účtu pre úhrady poplatku za podanie žaloby vo výške 100 € je : 292 786 8330 / 1100

(možnosť uhradiť priamo aj v kancelárii počas úradných hodín)

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko ( zmestia sa až štyri mená, pri hromadnom vklade).

Kvôli výške bankových poplatkov pri vklade v hotovosti radšej využite možnosť bezhotovostného

prevodu z Vašich účtov v bankách.

VARIABILNÝ SYMBOL = Váš dátum narodenia deň mesiac rok  ( 23.júl 1958 ) :  230758    alebo  23071958

KONŠTANTNÝ SYMBOL  : 0558          Finančné platby ostatné

Tento účet je vytvorený  iba pre účely podania na Európsky súd pre ľudské práva. (možnosť uhradiť priamo aj v kancelárii počas úradných hodín)

 Vzhľadom k tomu, že pôjde aj o kolektívnu žalobu, je nevyhnutné z časových dôvodov pre podanie:

splniť všetky náležitosti (bod 1, bod 2, bod 3, bod 4, bod 5, bod 6, bod 7, bod 8)

do 15. marca 2013

Vyplnené tlačivá je potrebné doručiť osobne v stránkové dni občianskeho združenia do budovy magistrátu – Primaciálne námestie (stará budova), zasadačka – číslo dverí 18, 19 (dvere sú na prízemí oproti informátorovi).

Stránkovým dňom je každý PONDELOK v čase od 9:00 –  12:00 hodiny

 Ďalší postup bude zverejnený na našich webstránkach, ak potrebujete podrobnejšie informácie okrem úradných hodín, využite našu e-mailovú adresu:

kristian.straka@gmail.com

Vyplnené tlačivá odovzdávajte osobne, v prípade potreby osobne konzultujte všetky otázky na telefónnom čísle:

Kristián Straka 0948 224472

UPOZORNENIE: NENECHÁVAJTE NIČ NA POSLEDNÚ CHVÍĽU !!!


19.1.2013

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2013:

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
 2. Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2012. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013.
 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Právo na bývanie Právna forma: Občianske združenie IČO/SID: 37927906 Sídlo: 81101 Bratislava, Panská 29

predvyplnené tlačivo na rok 2013 na stiahnutie OZ Právo na bývanie

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2012
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.2.2013 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2013 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2013 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.

Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2013 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2013 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Aktuality 2012


1.12.2012

POZVÁNKA

Členská schôdza občianskeho združenia „Právo na bývanie“ sa uskutoční vo štvrtok 6. decembra od 18:00 hodiny v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca
Program:
18:00 – 18:10 –  Príhovor predsedu, schválenie programu schôdze
18:10 – 18:20 – Zákon č.260/2011 v praxi, výpovede, novela zákona
18:20 – 18:30 – Informácia o súčasnom stave nájomníkov bývajúcich v privatizovaných a reštituovaných bytoch
18:30 – 18:40 – Informácia ku sťažnosti na ESĽP
18:40 – 20:00 – Vystúpenie hostí a diskusia
20:00              – Záver

Účasť na schôdzi prisľúbili o.i. primátor mesta Bratislavy p. Milan Ftáčnik, predkladateľka novely zákona č. 260/2011 poslankyňa NR SR pani Helena Mezenská (OĽaNO), pozvali sme viacerých  poslancov NR SR a hl. mesta SR Bratislavy a zástupcov médií.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
Správna rada OZ


19.11.2012

POZVÁNKA

Výročná členská schôdza občianskeho združenia „Právo na bývanie“ sa uskutoční vo štvrtok 29. novembra od 18:00 hodiny v priestoroch Zichyho paláca na Ventúrskej ulici č.9 na 2. poschodí

Program:

17:30 – 18:00 – Prezentácia, možnosť zaplatenia členských príspevkov
18:00 – 18:10 – Príhovor predsedu, schválenie programu schôdze
18:20 – 18:30 – Zákon č.260/2011 v praxi, výpovede, novela zákona
18:30 – 18:45 – Informácia ku sťažnosti na ESĽP
18:45 – 18:50 – Finančná správa za rok 2012
18:50 – 19:00 – Rôzne
19:00 – 20:00 – Vystúpenie hostí a diskusia
20:00              – Záver

Podaním prihlášky ste sa stali členom OZ „Právo na bývanie“. Zaplatením členského príspevku ste sa stali riadnym členom OZ .

Členské príspevky vo vlastnom záujme uhraďte ešte pred konaním schôdze. Bolo by vhodné, aby tí členovia, ktorí podali sťažnosť na ESĽP do Štrasburgu zaplatili členský príspevok už aj na rok 2013, nakoľko v priebehu mesiaca december budeme písomne informovať ESĽP o nových skutočnostiach v súvislosti s našou kolektívnou sťažnosťou. 

Vstup bude umožnený iba riadnym členom – t.j. tím, ktorí majú členské príspevky uhradené. Členské na rok 2012 a aj v roku 2013 činí 8 dôchodca a 15 pracujúci.

Zároveň žiadame nečlenov OZ (t.j. neprihlásených do OZ a zároveň neplatičov), aby upustili od opakovanej „nelegálnej“ účasti na schôdzach a nevyužívali dôveru usporiadateľov.

OZ si určite finančný príspevok nielen zaslúži, ale ho aj pre svoju činnosť potrebuje.

Členský poplatok bude možné uhradiť aj pri prezentácii !!!

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Správna rada OZ


15.10.2012

List poslancom NR SR


6.9.2012

POZVÁNKA

Občianske združenie „Právo na bývanie“ dovoľuje si touto cestou pozvať Vás na pravidelnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 17. septembra 2012 v čase od 18:00 hod. v priestorochZrkadlovej siene v Primaciálnom paláci. Vzhľadom k predpokladanému veľkému záujmu nájomníkov (a nielen ich) bude vstup povolený iba riadnym členom občianskeho združenia, t.j. tým, ktorí majú zaplatený členský poplatok aj za rok 2012 a pozvaným hosťom. Počas uplynulých rokov sa vždy rozhodovalo spôsobom „ o nás, bez nás“. Veríme, že tentoraz, aj vďaka písomnému prísľubu vládnej strany a ústneho verejného prísľubu pána premiéra sa situácia opakovať nebude a Právo na bývanie sa bude na tvorbe novely zákona aktívne podieľať. Zároveň Vás pozývame na protestné zhromaždenie ktoré sa uskutočnív stredu dňa 19. septembra 2012 v čase od 9:30 hod. pred Úradom vlády. Na schôdzi sa dozviete všetky potrebné informácie!!!S úctou                     Správna rada občianskeho združenia  Právo na bývanie


23.8.2012

Schôdza OZ Právo na bývanie sa uskutoční v pondelok 17.9.2012 o 18:00 v Zrkadlovej sieni Primacionálneho paláca predbežne naplánované sú aj stretnutia na Námestí slobody

19.9.2012 pred Ministerstvom dopravy , výstavby a RR SR 12:00

26.9.2012 pred Úradom vlády SR  , so začiatkom približne 9:30


27.8.2012

Do pozornosti všetkým !!!

Národná rada (NR) SR aj tento rok otvorí svoje brány verejnosti. Návštevníkov Dňa otvorených dverí (DOD) privíta v sobotu 1. septembra okrem poslancov aj najrýchlejší slovenský cyklista Peter Sagan. Samotný DOD sa začne o 09:00 v NR SR. Poslanecké kluby si budú robiť vlastné aktivity v priestoroch NR SR. Koniec DOD je naplánovaný na 17.00 h.

Nezabudnite sa všetci zúčastniť, budete mať možnosť diskutovať s poslancami, opýtať sa ako sa plnia sľuby a najmä opýtať sa tých, ktorí prijali „geniálny“ zákon, či to robili iba preto, že nevedeli kde leží sever.

Nebojte sa diskutovať s poslancami. Aj poslanci sú predsa len ľudia.

Preto nezabudnite prísť! o 10:00 sa stretneme pred budovou NR SR


25.8.2012

Do pozornosti (nielen) členom občianskeho združenia „Právo na bývanie“

Zatiaľ čo pre školákov septembrové zvonenie oznamuje že „už sa to začalo“, nájomníkom bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných bytoch zvonenie na konci septembra oznámi, „že už sa to skončilo“. Niekomu zvonček oznámi, že podávanie si žiadostí na náhradné (sociálne) byty definitívne skončilo a existuje preňho do budúcna nádej dostať sa na listinu tzv. vyvolených, ktorí môžu v niečo dúfať. Žiaľ, niekomu oznámi definitívny koniec.

Pravda, iba vtedy, ak zákon č.260/2011 a s ním spojené ostatné, slušne povedané nehumánne predpisy ostanú v nezmenenej podobe. V tejto chvíli nie je možné rozhodnúť, ktorá skupina nájomníkov bude na tom lepšie.

Fakt je ten, že prehrajú všetci.

Zatiaľ ešte nič nie je stratené. Bohužiaľ, na Slovensku, ktovie prečo, ale všetko funguje tak, že sa takmer o všetkom rozhoduje na poslednú chvíľu. Až keď tečie do topánok. Je úplne jedno, či sa tak chová štát (napr. zákaz exekúcie štátneho majetku – pokiaľ nebolo zle, všetkým predchádzajúci stav vyhovoval), alebo či sa tak chovajú občania (napr. podávanie daňových priznaní). Rozdiel je iba v tom, že ak si občan svoje povinnosti nesplní včas, býva potrestaný, zatiaľ čo imunita štátnych úradníkov je neobmedzená.

Aj keď sú božie cesty nevyspytateľné, v prospech nájomníkov hovoria tieto fakty:

1, Súčasná vládna strana za prijatie zákona č.260/2011 v parlamente nehlasovala.
2, Strana Smer, ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami sa písomne zaviazala v spolupráci s občianskym združením
Právo na bývanie nájsť spravodlivé riešenie.
3, Súčasná vláda riešenie problematiky zahrnula aj v Programovom vyhlásení vlády.
4, Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na Úrade vlády pri rozhovoroch s nájomníkmi pán predseda vlády vyhlásil, že Smer svoje sľuby dodrží a v krátkom čase budeme rokovať.
5, O „kvalitách“ zákona č. 260/2011 sme toho popísali a porozprávali dosť. Nemá význam všetko opakovať. Ten, kto pozná situáciu nájomníkov bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných domoch a pozná aj uvedený zákon, vie o aké „kvality“ ide. Stačí mať IQ nad 30.

Kedy môžeme prehrať?

1, Ak rezignujete, alebo ak si budete myslieť, že stačí ak sa celému problému venuje iba správna rada občianskeho združenia a Vy budete vyčkávať na výsledok. Ak nebudete aktívni aj Vy!
2, Ak nebudeme všetci držať spolu a ak sa na pripravovaných protestoch (ak budú nevyhnutné) pred Ministerstvo výstavby na nám. Slobody ( predbežne v stredu 19.9.2012 od 12:00 hod, t.j. po skončení rokovania vlády) resp. pred Úrad vlády (predbežne v stredu 26.9. od 9:30 hod.) zúčastní málo občanov. Definitívne rozhodnutie budeme vedieť najneskôr v pondelok dňa 17. Septembra 2012 od 18:00 hod., keď bude v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca schôdza občianskeho združenia.
3, Ak by mali pravdu pesimisti a všetci škodoradostní, ktorí tvrdia o vládnucej strane a premiérovi, že nedodržia slovo. Vrátane tých, ktorí nepodarený zákon č.260/2011 stvorili.

Jedno je isté: Čo si nevybojujeme sami, z neba nám samé nespadne. My sme len obyčajní ľudia. Tí, ktorí o nás rozhodujú a aj v minulosti (ne)rozhodovali, tí takéto problémy nemajú…


30.5.2012

Program:

17:30 – 18:00 – Prezentácia, prevzatie kópií splnomocnenia, členské
18:00 – 18:20 – Zákon č.260/2011 v praxi, výpovede, novela zákona
18:20 – 18:30 – Informácie z konferencie FEANTSA v Gallway, IUT
18:30 – 18:45 – Sťažnosť na ESĽP v Strassburgu, II. podanie na súd
18:45 – 18:50 – Informácia o finančnej situácii v OZ
18:50 – 19:00 – Rôzne
19:00 – 20:00 – Vystúpenie hostí a diskusia
20:00              – Záver


27.5.2012

Úrad vlády chystá Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí pripravil pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Úrad vlády Slovenskej republiky.

Bude v sobotu 2. júna 2012 v čase od 10.00 do 16.00 h.

Stretneme sa 2. júna – sobotu o 10:00, pred budovou Úradu vlády SR   a navštívime v hojnom počte predstaviteľov našej vlády .


4.4.2012

Dôležitý oznam pre členov OZ ktorí majú podané sťažnosti, žaloby

Žiadame Vás, aby ste nám oznámili akúkoľvek zmenu údajov, od dátumu podania sťažnosti na ESLP Ak ste obdržali výpoveď z nájmu a podobne, prosím poslať oscanovaný  dokument – kópiu výpovede, prípadne iných dokumentov .

Ďakujeme

Členská schôdza občianskeho združenia Právo na bývanie sa uskutočnla v pondelok 11. júna od 17:45 hodiny v priestoroch Zichyho paláca na Ventúrskej ulici č.9


31.3.2012 / upravené 30.5.2012

SÚDNE PODANIE NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA – II.

Dňa 23.2.2012 zaslalo 201 občanov Slovenskej republiky – nájomníkov v reštituovaných a privatizovaných bytoch spolu s Občianskym združením Právo na bývanie na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu spoločnú žalobu proti Slovenskej republike.

Sťažovatelia namietajú porušenie ustanovení Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to konkrétne článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 (ochrana práva užívať majetok)  porušenie čl. 14 v súvislosti s čl. 1 Dodatkového protokolu (porušenie zákazu diskriminácie v súvislosti s právom užívať majetok) a čl. 8 (ochrana súkromia, nedotknuteľnosti obydlia a rodinného života).

Dňa 1.3. 2012 Európsky súd pre ľudské práva potvrdil príjem sťažnosti a pridelil jej číslo 11809/12.
Dňa 2.3.2012 ESĽP vyhovel žiadosti sťažovateľov a priznal sťažnosti prioritné prerokovanie.
Pre veľký záujem nájomníkov bývajúcich v privatizovaných či reštituovaných bytoch, ktorí sa k uvedenej žalobe nestihli pripojiť, správna rada občianskeho združenia rozhodla o možnosti podania ďalšej žaloby.

Pre všetkých, ktorí sa chcú k ŽALOBE pripojiť, je nevyhnutné vyplniť priložené tlačivá:
1, Formulár,  ktorý je uverejnený aj v poslednom vydaní nepravidelného periodika

OZ „Právo na bývanie“ (č.4/2011), resp. je uvedený TU 1 upravený

2, Dotazník s údajmi sťažovateľa         TU 2

3, Prehlásenie a podpis sťažovateľa     TU 3

4, Priložiť fotokópiu nájomnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že pôjde aj o kolektívnu žalobu, je nevyhnutné z časových dôvodov pre podanie

splniť všetky náležitosti (bod 1, bod 2, bod 3)
do konca júla 2012.

Ďalší postup bude zverejnený na našich webstránkach .
Vyplnené tlačivá odovzdávajte osobne, v prípade potreby osobne konzultujte všetky otázky na telefónnom čísle:

Kristián Straka xxxx xxxxxx


27.3.2012

Dňa 23.2.2012 podalo 201 nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných domov spolu s Občianskym združením Právo na bývanie sťažnosť proti Slovenskej republike na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Sťažovatelia namietajú porušenie ich práv zaručených Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, konkrétne práv podľa čl. 1 dodatkového protokolu č. 1, čl. 14 v súbehu s čl. 1 Dodatkového protokolu a čl. 8.

Dňa 1.3. 2012 súd potvrdil príjem sťažnosti a pridelil jej číslo 11809/12. Dňa 2.3.2012 súd vyhovel žiadosti sťažovateľov a priznal sťažnosti prioritné prerokovanie.


05.03.2012
Tlačová správa pre médiá

Tlačová správa pre médiá


11.3.2012

Pred voľbami sme oslovili predsedov politických strán, ktorí mali šancu dostať sa do novovytvorenej vlády, ktorá vznikne po voľbách. Na našu výzvu a pozvanie oficiálne reagovali iba zástupcovia jednej strany. Takisto sme pozývali aj niektorých poslancov NRSR.

Tu je stanovisko jednej strany, ktorá na naše pozvanie reagovala

STANOVISKO


22.2.2012

Členská schôdza občianskeho združenia Právo na bývanie sa uskutočnila

v pondelok 5. marca od 17:45 hodiny

v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca

Program:

17:45 – 18:00 – Prezentácia
18:00 – 18:20 – Uplatňovanie zákona č.260/2011 v praxi
18:20 – 18:35 – Sťažnosť na ESĽP v Strassburgu
18:35 – 18:50 – Vystúpenie primátora Bratislavy k praktickému riešeniu nájomníkov
18:50 – 19:00 – Informácia o finančnej situácii v OZ a o 2% z dane
19:00 – 20:00 – Vystúpenie hostí a diskusia
20:00              – Záver

Členská schôdza je pripravovaná v spolupráci so samosprávou hlavného mesta SR Bratislavy. Správna rada OZ si dovoľuje upozorniť Vás, že z časových dôvodov nebude možné členské príspevky na rok 2012 uhradiť pred začiatkom schôdze. Zároveň Vás žiadame o včasné zaujatie priestorov na sedenie.

OZ pozýva na schôdzu aj predstaviteľov politických  strán, ktoré majú šancu uspieť vo voľbách.


9.1.2012

SÚDNE PODANIE NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Po konzultáciách s právnymi poradcami v Slovenskej republike a v zahraničí vyplýva, že podanie na Ústavný súd v Slovenskej republike nie je potrebné. Z tohto dôvodu podávame

SŤAŽNOSŤ (ŽALOBU)

priamo na Európsky súd pre ľudské práva. Pre všetkých, ktorí sa chcú k ŽALOBE pripojiť, je nevyhnutné vyplniť priložené tlačivá:

1, Formulár,  ktorý je uverejnený aj v poslednom vydaní nepravidelného periodika

OZ „Právo na bývanie“ (č.4/2011), resp. je uvedený TU 1

2, Dotazník s údajmi sťažovateľa         TU 2

3, Prehlásenie a podpis sťažovateľa     TU 3

Okrem toho všetci, ktorí chcú byť účastníkmi súdneho konania, musia uhradiť finančnú čiastku 100 €

na účet vedený v TATRA BANKE pod číslom 292 786 8330/1100

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko ( zmestia sa až štyri mená, pri hromadnom vklade).

Kvôli výške bankových poplatkov pri vklade v hotovosti radšej využite možnosť bezhotovostného prevodu z Vašich účtov v bankách.

VARIABILNÝ SYMBOL = Váš dátum narodenia deň mesiac rok  ( 23.júl 1958 ) :  230758    alebo

23071958

KONŠTANTNÝ SYMBOL  : 0558          Finančné platby ostatné

Tento účet je vytvorený iba pre účely podania na Európsky súd pre ľudské práva.

Vzhľadom k tomu, že pôjde aj o kolektívnu žalobu, je nevyhnutné z časových dôvodov pre podanie splniť všetky náležitosti (bod 1, bod 2, bod 3) vrátane zaplatenia uvedenej čiastky

do 25. januára 2012.

Vyplnené tlačivá odovzdávajte osobne, v prípade potreby osobne konzultujte všetky otázky na telefónnych číslach:

Kristián Straka xxxx xxxxxx

Využite možnosť odovzdania vyplnených tlačív počas úradných hodín poradne pre občanov na miestnom úrade Starého Mesta v pondelok od 8:00 hod. do 12:00 resp. v stredu od 13:00 hod. do 17:00 hodiny.


9.12.2011

Registrovali sme sa na Poberateľa 2% daní za rok  2012

pod evidenčným číslom 7066

Názov Forma IČO SID Rok Ulica Mesto PSČ Štát
Právo na bývanie Občianske združenie 37927906 2011 Panská 29 Bratislava 81101 Slovenská republika Podrobnosti
Postup krokov na poukázanie 2% z dane
Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:
Postup krokov pre fyzické osoby
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2012:
 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012, ktorému chcete poukázať Vaše 2%
 2. zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
 3. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať
 4. v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
 5. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 6. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2012)
 8. na najbližší Daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 9. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu,
 10. ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa ovykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.1. Do 15.02.2012 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane-

to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012.

5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2012 na najbližší Daňový úrad.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámky:

– Do kolónky ROK sa píše 2011
– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na najbližší Daňový úrad

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . kolónky na SID nechajte prázdne.

Aktuality 2011


6.12.2011

Prístup k informáciám, petície

Žiadosť a sprístupnenie informácií môžete podať nasledovne:
poštou na adresu :
Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
e-mailom :
info@staremesto.sk
telefonicky :
02/59 24 64 11
osobne :
priamo v podateľni Stránkového pracoviska v budove Miestneho úradu

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

ROZHODNUTIE č.   25/2011

starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 30. mája 2011,

ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Na zabezpečenie riadnej realizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vydávam toto rozhodnutie:

 

Čl. I

Prístup k informáciám

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len ”mestská časť”) je povinná podľa osobitného predpisu1) umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu.

 

Čl. II

Typ informácií a ich sprístupňovanie

(1)  Mestská časť nesprístupní informácie, ktoré sú označené ako

 1. a)    utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu2),
 2. b)    obchodné tajomstvo3) s výnimkou informácií určených v osobitnom predpise4).

(2)  Mestská časť obmedzí sprístupnenie informácie alebo nesprístupní informáciu uvedenú v osobitnom predpise5).

(3)  Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a osobných údajov sprístupní mestská časť len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon6), alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.

(4)  Mestská časť sprístupní osobné údaje starostu mestskej časti, poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,6a), vedúcich zamestnancov, ktorých miesto sa podľa Pracovného poriadku obsadzuje na základe výsledku výberového konania6b) alebo členov hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov6c) v rozsahu:

 1. a)    titul, meno, priezvisko,
 2. d)   funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
 3. e)    pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
 4. f)    miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
 5. g)    mzdu, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané z rozpočtu mestskej časti.

(5) Mestská časť sprístupní informácie, ktoré je povinná zverejňovať podľa osobitného predpisu7) a informácie , ktoré sprístupňuje na základe žiadosti.

 

Čl. III

Povinné zverejňovanie informácií

(1)  Zverejnenie informácií, ktoré je mestská časť povinná zverejňovať podľa osobitného predpisu7), každú zmenu alebo doplnenie týchto informácií ako aj zverejnenie informácií o postupe, ktorý musí mestská časť dodržiavať pri vybavovaní žiadostí o informácie zabezpečuje Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len “miestny úrad“):

 1. a)    na internetovej stránke mestskej časti,
 2. b)    na úradnej tabuli mestskej časti.

(2)  Príslušný organizačný útvar, ktorý zabezpečuje prevod nehnuteľnej a hnuteľnej veci vykonáva  úkony potrebné pre zverejnenie informácie o prevode alebo prechode nehnuteľnej veci, vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy7a) do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci v rozsahu:

 1. a)    označenie nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci,
 2. b)   dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva, ktorým je pri nehnuteľných veciach  dátum právoplatnosti rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu a pri hnuteľných veciach dátum odovzdania, ak zmluva neustanovuje inak,
 3. c)    právny titul,
 4. d)   informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva v rozsahu
 5. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
 6. adresa pobytu alebo sídlo,
 7. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom ustanovenú cenu podľa osobitného predpisu.7b)  Za nadobúdaciu cenu na účely zverejnenia podľa odseku 2 sa považuje, ak ide o vlastné zhotovenie, náklady na zhotovenie, a ak ide o bezodplatné nadobudnutie, cena obvyklá za obdobnú vec v mieste a v čase nadobudnutia.

(4) Informácia podľa odseku 2 sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, kedy došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva podľa odseku 2. Tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby.

 

Čl. IV

Prijímanie žiadostí

(1)  Písomná žiadosť o sprístupnenie informácie (ďalej len “žiadosť”) sa prijíma v podateľni miestneho úradu, ktorá ju zaregistruje a postúpi kancelárii prednostu, ktorá vedie centrálnu evidenciu prijatých žiadostí. Určený zamestnanec, ktorý spravuje centrálnu evidenciu prijatých žiadostí,  založí ku každej žiadosti spis podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia, ktorý spolu so žiadosťou postúpi na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru miestneho úradu.

(2)  Ústnu žiadosť je  možné podať  na kontaktnom pracovisku miestneho úradu, kde ju určený zamestnanec spíše na formulári o prijatí ústnej žiadosti podľa prílohy č. 2 tohto rozhodnutia a zaregistruje ju. Ďalej sa postupuje podľa odseku 1.

(3)  Ak organizačný útvar miestneho úradu prijme žiadosť faxom, bezodkladne postupuje podľa odseku 1.

(4)  Žiadosť je možné podať aj elektronickou poštou na e-mailovú adresu: info@staremesto.sk. Ak je žiadosť podaná elektronickou poštou na e-mailovú adresu konkrétneho zamestnanca, tento je povinný bezodkladne po doručení žiadosti zaslať žiadosť na e-mailovú adresu: info@staremesto.sk. Určený zamestnanec, ktorý spravuje uvedenú e-mailovú adresu, bezodkladne po doručení žiadosti postupuje podľa odseku 1.

(5)  Ak na vybavenie žiadosti je príslušných viac organizačných útvarov miestneho úradu, prednosta miestneho úradu (ďalej len “prednosta”) určí gestorský útvar. Jednotlivé organizačné útvary doručia svoje čiastkové odpovede gestorskému útvaru najneskoršie tri dni pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti. Gestorský útvar vypracuje z doručených odpovedí spoločnú odpoveď.

(6)  Organizačný útvar mestskej časti postupuje samostatne, ak

 1. a)  vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti podľa Čl. VI ods. 1,
 2. b)  postúpi žiadosť podľa Čl. VI ods. 2,
 3. c)  predĺži lehotu na vybavenie žiadosti podľa Čl. VIII  ods. 1.

(7)  Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, organizačný útvar najneskôr do piatich dní od prijatia žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

(8)  Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, organizačný útvar mu ich sprístupní.

 

Čl. V

Centrálna evidencia žiadostí

(1)  Centrálnu evidenciu všetkých prijatých žiadostí vedie kancelária prednostu, ktorá zabezpečuje aj kontrolu plnenia lehôt podľa tohto rozhodnutia.

(2)  Centrálna evidencia žiadostí obsahuje:

 1. a)    dátum podania žiadosti,
 2. b)    číslo žiadosti,
 3. c)    číslo spisu,
 4. d)    obsah žiadosti,
 5. e)    formu podania,
 6. f)     navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,
 7. g)    pridelenie na vybavenie organizačnému útvaru,
 8. h)    poskytnutie informácie,
 9. i)     rozhodnutie o neposkytnutí informácie,
 10. j)     odloženie veci,
 11. k)    postúpenie inému orgánu,
 12. l)     podanie opravného prostriedku,
 13. m)   rozhodnutie o opravnom prostriedku,
 14. n)    preskúmanie rozhodnutia v súdnom konaní.

(3) Podklady pre záznam do centrálnej evidencie žiadostí podľa odseku 2 písm. h) až n) poskytuje bezodkladne príslušný vedúci organizačného útvaru.

 

Čl. VI

Vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie a vydanie rozhodnutia

 

(1) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti8) organizačný útvar miestneho úradu, ktorý žiadosť vybavuje, vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Túto skutočnosť je povinný oznámiť kancelárii prednostu. Vo výzve na doplnenie žiadosti určí lehotu minimálne sedem dní a poučí žiadateľa, ako má žiadosť doplniť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť odloží.

(2) Ak organizačný útvar miestneho úradu, ktorý žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícii, a ak má vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti postúpi a postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

(3)  Ak organizačný útvar miestneho úradu, ktorý žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícii a nemá vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, predloží návrh na vydanie rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácie podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia prednostovi.

(4)  Ak vedúci organizačného útvaru miestneho úradu považuje sprístupnenie informácie za neprípustné, predloží návrh na vydanie rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácie podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia prednostovi.

(5) V prípade nevyhovenia žiadosti hoci len sčasti, vydá prednosta písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia.

(6) O žiadostiach o sprístupnenie informácií, týkajúcich sa činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti, rozhoduje miestny kontrolór mestskej časti.

(7)  Spis po vybavení organizačný útvar miestneho úradu bezodkladne vráti na založenie do centrálnej evidencie prijatých žiadostí. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti, všetky písomnosti musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

 

Čl. VII

Spôsob sprístupnenia informácií

(1)  Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Pri sprístupnení informácií nahliadnutím do spisu organizačný útvar urobí opatrenia na  dodržanie ustanovení Čl. II. ods. 1 až 3.

(2)  Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne organizačný útvar miestneho úradu, ktorý žiadosť vybavuje, so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

(3)  Ak organizačný útvar miestneho úradu poskytne informácie v rozsahu a spôsobom uvedeným v odseku 1  a v stanovenej lehote, urobí o tom rozhodnutie zápisom v spise.

(4) Zamestnanec, ktorý žiadosť vybavuje, zodpovedá za pravdivý a vecne správny obsah poskytnutej informácie alebo odôvodnenia odmietnutia žiadosti.

 

Čl. VIII

Lehoty na vybavenie žiadosti

 

(1)  Organizačný útvar miestneho úradu vybaví žiadosť najneskôr do ôsmich pracovných dní od jej podania žiadateľom  alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe vo forme napísanej slepeckým (Braillovým) písmom. Vedúci tohoto organizačného útvaru môže zo závažných dôvodov9) predĺžiť túto lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe vo forme napísanej slepeckým (Braillovým) písmom.

(2)  Predĺženie lehoty oznámi organizačný útvar žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím j lehoty na vybavenie žiadosti podľa odseku 1 s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

(3)  Vedúci organizačného útvaru, ktorému je žiadosť pridelená na vybavenie,  zodpovedá za dodržanie  lehôt na vybavenie žiadosti.

 

Čl. IX

Opravné prostriedky

(1) Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia informácie (ďalej len ”odvolanie”) sa prijíma v podateľni miestneho úradu, ktorá ho odošle do centrálnej evidencie. Po zaregistrovaní odvolania ho kancelária prednostu spolu so spisom bezodkladne postúpi právnemu oddeleniu na zaujatie stanoviska.

(2)    O odvolaní rozhoduje  starosta mestskej časti10).

 

Čl. X

Výpočet a úhrada materiálnych nákladov

Požadované informácie sa sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mestská časť. Výšku materiálnych nákladov určí organizačný útvar miestneho úradu podľa Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií, ktorý tvorí prílohu č. 4 tohto rozhodnutia. Celková úhrada nákladov bude stanovená súčtom jednotlivých nákladov v závislosti od požadovanej formy sprístupnenia informácie.

 

Čl. XI

Podpisovanie písomností

Písomnosti súvisiace s agendou sprístupňovania informácií podpisujú:

 1. a) vedúci organizačného útvaru a zodpovedný zamestnanec, ktorému bol spis pridelený na vybavenie,
 2. b) prednosta rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie,
 3. c) starosta mestskej časti rozhodnutie o odvolaní.

 

Čl. XII

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa rozhodnutie č. 25/2009 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  z  13. novembra 2009, ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 

Čl. XIII

Účinnosť

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

 

PhDr. Tatiana Rosová

starostka mestskej časti

 

1)    Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2)    Napr. zákon  č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, § 91 až 93a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, § 40 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, , § 122 Trestného zákona, § 23 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
3)    § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
4)    § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z.
5)    § 8 a § 11 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)    Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
6a)  Čl. 2 ods. 1 písm. p) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
6b)  § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
6c)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)    § 5 ods. 1, 2, 6 a 9, § 5a, § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 628/2005 Z. z.
7a)  § 2  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
7b)  § 16 a § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
8)    § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 628/2005 Z. z.
9)    § 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 628/2005 Z. z.
10)  § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

 

Postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy

Rozhodnutie primátora hl. m. SR Bratislavy č. 1/2001, ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hl. m. SR Bratislavy v znení rozhodnutia č. 3/2001, rozhodnutia č. 6/2001, rozhodnutia č. 7/2003, rozhodnutia č. 10/2004, rozhodnutia č. 4/2005 a rozhodnutia č. 1/2006.

 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.
Rozhodnutie č. 3/2001 nadobudlo účinnosť 7. mája 2001.
Rozhodnutie č. 6/2001 nadobudlo účinnosť 1. septembra 2001.
Rozhodnutie č. 7/2003 nadobudlo účinnosť 17. marca 2003.
Rozhodnutie č. 10/2004 nadobudlo účinnosť 1. júna 2004.
Rozhodnutie č. 4/2005 nadobudlo účinnosť 1. októbra 2005.
Rozhodnutie č. 1/2006 nadobudlo účinnosť 2. januára 2006.
Rozhodnutie č. 10/2008 nadobudlo účinnosť 1. januára 2009.

 

ROZHODNUTIE č. 1/2006 primátora hlavného mesta SR Bratislavy

ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie č. 1/2001, ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.

 

O Z N A M

Dňa 2. januára 2006 nadobúda účinnosť ROZHODNUTIE č. 1/2006  primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie č. 1/2001, ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.

 


 

Formuláre a tlačivá – Zákon 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom

 

Hlavné mesto v zmysle zákona rozhoduje o priznaní, resp. nepriznaní nároku na bytovú náhradu. Konanie sa začína podaním žiadosti, ktorej prílohou je aj deklarácia majetku. Osobitný právny predpis – Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 326/2011 Z. z. stanovil vzory pre podávanie žiadostí, predbežných žiadostí, deklarácie majetku žiadateľa a deklarácie majetku spoločne posudzovanej osoby.

 


5.12.2011

Dňa 5.12.2011 sa konala schôdza OZ v ZICHYHO paláci  na Ventúrskej ul. č. 9.

Program:

 

17:00-17:30    Prezentácia, možnosť zaplatenia členských príspevkov

17:30-18:00

–  Privítanie členov OZ

–  Odsúhlasenie programu schôdze

–  Voľba zapisovateľa

– Oboznámenie sa s voľbou predsedov a podpredsedov SR a DR OZ podľa výsledkov

volieb

17:40 -18:00

– Aktuálny stav po prijatí „zákona č.260/2011 o ukončení nájomných vzťahov.“

– Oboznámenie sa s vyhláškou č. 326/2011

18:00 – 18:30

– právne otázky, ich riešenie, súčasná  iniciatíva OZ. Čo pripravujeme v budúcnosti.

18:30 – 19:30

–          Diskusia

–          Záver schôdze

26.10.2011

Oznámenie pre nájomcov v reštitučných a privatizovaných domoch

V súvislosti s novoprijatou zákonnou úpravou, ktorá sa týka nájomcov bytov v reštitučných a privatizovaných  domoch,

uvádzame úplné znenie zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov

k bytom a zákona č. 261/2011 o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

 

Dňa 15. októbra 2011 nadobudla účinnosť aj Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky č. 326/2011, ktorou bol  ustanovený vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady,

vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom.

 

Nájomca je povinný po doručení výpovede z  nájmu bytu od prenajímateľa podľa §3 ods. 1 zákona č. 260/2011 Z.z.

najneskôr do 30.9.2012 doručiť obci žiadosť o poskytnutie bytovej náhrady. Prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy

alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu,  deklarácia majetku a vyhlásenie nájomcu a spoločne posudzovaných

osôb o úplnosti a pravdivosti uvedených údajov.

 

Zákon č. 260/2011 nájdete tu.

Zákon č. 261/2011 nájdete tu.

Vyhlášku 326/2011 nájdete tu.


24.8.2011

Dňa 24.8.2011 sa konalo Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Právo na bývanie“,

Valné zhromaždenie OZ Právo na bývanie je najvyšším orgánom OZ. Podľa stanov OZ

sa každé dva roky uskutočnia voľby členov SR a DR. Terajším členom mandát skončí

dňom 20.11.2011.

 

Program Valného zhromaždenia:

 

17:00-17:30    Prezentácia, prevzatie hlasovacích lístkov

17:30-18:00    –   Privítanie členov OZ na Valnom zhromaždení
–   Odsúhlasenie programu schôdze
–   Voľba zapisovateľa
–   Voľba mandátovej (sčítacej) komisie
–   Voľba overovateľa zápisnice
–   Voľba účtovníka OZ
–   Predstavenie kandidátov do volieb za členov správnej rady a dozornej rady OZ

18:00 -18:15   –   Výročná správa OZ Právo na bývanie za rok 2010
–   Finančná správa za rok 2010

18:15 – 18:25   –  Aktuálny stav po prijatí „zákona o ukončení nájomných vzťahov.“

18:25 – 19:00 –  právne otázky, ich riešenie, čo budeme robiť v budúcnosti.

19:00 – 19:30        –  VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
–  Diskusia
–  Záver schôdze

 

Správna rada OZ

 


08.07.2011
Vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

legislatívny proces ukončený, schválené znenie zákona
Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

legislatívny proces ukončený, schválené znenie zákona


01.07.2011

 

STRETNEME SA 06.07.2011 v stredu o 9:00 pred budovou NRSR, alebo na balkóne

Bod 22.      317   Vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317) – druhé čítanie.

Bod 23.    318     Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318) – druhé čítanie.

Začiatok schôdze bol v utorok 28. 6. 2011 popoludní od 13:00

Prvé 3 body programu už boli prerokované, prerušené boli rokovania ďalších 4 bodov.

Treba vziať do úvahy fakt, že dnes bol prvý rokovací deň a rokovanie začalo poobede.

Odhadujeme, že bod programu č.22 príde na rokovanie vo štvrtok dňa 30.6.2011.      

Je pre nás nevyhnutné aby sme sa v čase, keď Národná rada SR bude o návrhu zákona rokovať, zhromaždili pred NR SR, resp. na balkóne v budove NR SR.

Zásadne sme proti zvyšovaniu nájomného (každoročne o 20%), proti skúmaniu majetkových pomerov (považujeme to za diskrimináciu) a navrhujeme ako druhú alternatívu riešenia situácie nájomníkov aj možnosť finančnej kompenzácie ( želá si to približne 80% nájomníkov, ide o riešenie rýchle a lacnejšie pre štát).

Budeme musieť pred NR SR vyjadriť svoj názor. Je to jedna z mála našich posledných možností. Preto požiadajte svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby nás prišli v hojnej miere podporiť. Veríme, že zhromaždenia sa zúčastnia nielen obyvatelia Bratislavy, ale z celého Slovenska.

AKTUALITA:

Dnes, t.j. 28.6.2011 dopoludnia zasadal gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ktorého predsedom je poslanec pán Stanislav Janiš (SDKÚ), ktorý k navrhovanému zákonu predniesol 14 pozmeňovacích návrhov. 13 pozmeňovacích návrhov výbor schválil (netešte sa, nie sú v náš prospech), jeden našťastie nie – okamžité zvýšenie nájomného o 100%. Za tento návrh hlasovali iba poslanci p. Janiš a p. Kaník (obaja SDKÚ).

Zabráňme diskriminácii nájomníkov!!!!!!!!!


10.6.2011

Program zasadnutí výborov NR SR, ktoré budú rokovať o návrhu zákonov, ktoré sa týkajú nás:

Utorok 14. 6. 2011

9:30     Ústavnoprávny výbor NR SR

budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150

tlač 305, 323, 349, 350, 317, 318, 327, 372, 342, 345, 316, 329, 328, 346, 341, 335, 340

13:00   Výbor NR SR pre financie a rozpočet

budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 31

tlač 359, 344, 343, 384, 358, 339, 338, 332, 362, 363, 341, 335, 350, 318, 317, 305, 349, 328, 316, 346, 381, 382, 382, 382, 382, 382, 315, 374, 366,360

streda 15.6.2011

10:00   Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 147a

tlač 317, 318, 349, 350, 340, 327, 328, 359, 366, 362, 360, 332, 363, 344

štvrtok 16.6.2011

9:00     Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

budova NR SR v areáli Bratislavského hradu „pri Mikulášskej bráne“

tlač 327, 372, 305, 317, 318, 350, 323, 328, 364, 358, 381, 382, 374, 389, 332, 345, 342, 335, 340, 316, 352, 363, 360, 366

 

9:00     Výbor NR SR pre sociálne veci

budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 76

tlač 338, 339, 345, 346, 317, 318, 360, 366, 363

Zasadnutia výborov sú verejné, zúčastnime sa ich!!!


7.6.2011

POZVÁNKA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V PREZIDENTSKOM PALÁCI

bude v PIATOK 10. júna 2011 od 9:00 hodiny

4.6.2011
Počúvajte Kontakty na rozhlasovej stanici SLOVENSKO
V UTOROK 7. júna od 20:05 do 21:30
Hostia relácie: Tatiana Rosová, starostka Starého Mesta a poslankyňa NR SR,
Pavol Baxa, generálny riaditeľ – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,
Karol Spišák, predseda OZ vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným,
Kristián Straka, predseda OZ Právo na bývanie.
Beseda s odborníkmi na aktuálne i nadčasové témy s priamou účasťou poslucháčov.
Do relácie sa môžete so svojimi otázkami zapojiť aj Vy prostredníctvom týchto kontaktov:
tel.: 02/52 44 44 33 alebo 02/52 44 44 66;
e-mail: slovensko@rozhlas.sk;
SMS: 7773 (formát SMS: slovensko „medzera“ a text otázky).
Volajte, mailujte, podporte naše úsilie za spravodlivé riešenie problému.


17.5.2011

VÝZVA

Program 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 17. 5. 2011 o 13:00

Bod č. 13.                           

Vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona uvedie 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ján Figeľ..

Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.

Naše občianske združenie návrh zákona pripomienkovalo. Zásadne sme boli proti zvyšovaniu nájomného (každoročne o 20%), proti skúmaniu majetkových pomerov (považujeme to za diskrimináciu) a navrhovali sme ako druhú alternatívu riešenia situácie nájomníkov aj možnosť finančného odškodnenia ( želá si to približne 80% nájomníkov, ide o riešenie rýchle a lacnejšie pre štát).

Žiaľ, naše pripomienky neboli akceptované. Tento návrh zákona je podobný predchádzajúcim dvom návrhom. Okrem toho návrh zákona je v praxi nerealizovateľný, predovšetkým pre nájomcov bytov bývajúcich v Bratislave.

Je pre nás nevyhnutné aby sme sa v čase, keď Národná rada SR bude o návrhu zákona rokovať, zhromaždili pred NR SR, resp. na balkóne v budove NR SR.

Budeme musieť pred NR SR vyjadriť svoj názor. Je to jedna z mála našich posledných možností. Preto požiadajte svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby nás prišli v hojnej miere podporiť. Veríme, že zhromaždenia sa zúčastnia nielen obyvatelia Bratislavy, ale z celého Slovenska.

Snažili sme sa vyriešiť problém dialógom a diskusiou. Neúspešne. Boli sme postavení pred hotovú vec. Mohli sme si povedať svoje, ale nikto z tých, ktorí o nás rozhodujú, nechce akceptovať naše názory. Je potrebné aby sme o sebe dali vedieť, že rozhodnúť „ o nás – bez nás“ v demokratickom štáte je prinajmenšom zarážajúce.

Našou poslednou nádejou je prijatie pozmeňovacích návrhov k uvedenému návrhu zákona. Snažíme sa, aby poslanci predniesli pozmeňovacie návrhy v takom znení, aby boli naše požiadavky splnené. Či sa nám to podarí, alebo nie, závisí aj od našej účasti pred parlamentom. Pozmeňovacie návrhy sa predkladajú v druhom čítaní. Treba pozorne sledovať zasadnutie parlamentu, aby sme v tento deň boli pred parlamentom.

Buďme preto všetci v pohotovosti a nepremeškajme túto – možno našu poslednú možnosť v rámci Slovenskej republiky.

 


19.4.2011

Vydali sme tretie číslo nepravidelného periodika PRÁVO NA BÝVANIE


06.04.2011

Odkaz vláde:

Aj na ohryzenej kosti sa dá pochutiť (ak je v nej dostatok špiku). Vláda mala výjazdové rokovanie v Tatranskej Štrbe. Rokovala síce o nás, ale bez nás. Škoda, že vláda nerokovala na Bermudách. Tam síce medvede nie sú, ale je tam bermudský trojuholník. Na medvede som sa nespoliehal, lebo medveď…

Nevadí, veď aj keď sme boli pred týždňom pred Úradom vlády v Bratislave, vláda tu síce bola, ale aj tak si nás nikto z vlády nevšimol. Minulé rokovanie vlády bolo prerušené. Vraj do týždňa predloží minister práce soc. vecí a rodiny návrh zákona o príspevku na bývanie.

ZA TÝŽDEŇ TO NIE JE LEGISLATÍVNE MOŽNÉ !!!

Nepredložil nič. Ani nečakáme, že niečo predloží. Veď v programe „tatranského“ rokovania vlády zákon o príspevku na bývanie ani nefiguroval. Podľa uznesenia vlády č. 640 mal byť návrh zákona odovzdaný do 31.12. minulého roku. Pán minister sociálnych vecí nesplnil úlohu. Za to sa však netrestá. Nebude sa predsa hádzať pod vlak. Hoci vo vláde je aj taký minister, ktorý keď nesplnil svoje slová o charite a byte, tak povedal: A čo mám robiť, mám sa hodiť pod vlak?

Ten istý minister v TV relácii o 5 minút 12 povedal, že odmieta náš návrh na finančné vyrovnanie preto, lebo riešenie, ktoré navrhuje jeho ministerstvo je lepšie. Nepovedal v čom, nepovedal prečo.

Napriek tomu, že vyše 80% nájomníkov si želá práve finančné vysporiadanie. Je rýchlejšie a spravodlivejšie.

Navrhovaný zákon je zákonom o deregulácii nájomného. Trestá aj tých, ktorí byt dostanú neskôr. Budú platiť každým rokom viac a viac.
Ak ho vôbec dostanú, lebo podľa zákona si iba budú môcť podať žiadosť o pridelenie bytu.
Vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení uviedla, že podporí legislatívne doriešenie problematiky vzťahov súkromných vlastníkov
a nájomcov reštituovaných bytov. Programové vyhlásenie vlády sa má naplniť počas obdobia vlády, čiže do roku 2014.
V tomto zákone je dátum 2017, čiže doriešenie bytovej otázky sa presunie na vládu budúcu. Bude sa zvyšovať iba nájomné.
Židovský kódex 1941:

(1) Ústredný hospodársky úrad môže po dohode s Ministerstvom vnútra uložiť povinnosť vysťahovať sa z určitej obce (mesta),

pritom môže uložiť povinnosť nasťahovať sa do určitej obce (mesta).
(2) Ústredný hospodársky úrad môže po dohode s Ministerstvom vnútra určiť obvody okresných úradov, prípadne jednotlivé obce (mestá),
do ktorých sa Židia nesmú prisťahovať.
(3) Ústredný hospodársky úrad môže uložiť Židom povinnosť vysťahovať sa z určitej časti obce (mesta) a pritom môže súčasne uložiť
povinnosť nasťahovať sa do určitej jej časti, a to všeobecne alebo v jednotlivých prípadoch.
Figeľov zákon 2011:

3 Zánik nájmu bytu

(1) Prenajímateľ bytu podľa §2 ods.1 písm. a),b),d) a e) môže vypovedať nájom bytu bez udania dôvodu do 31. decembra 2011,

ak ide o byt podľa §2 ods. 1 písm. a) ustanovenie § 139 ods.2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Výpovedná lehota je 12 mesiacov
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.

Podobnosť čiste náhodná?
Dať výpoveď nájmu z bytu bez uvedenia dôvodu odporuje občianskemu zákonníku. Takto sa vyrába bezdomovec – zruší sa mu
trvalé bydlisko, dostane nový občiansky preukaz a bude si chodiť pre poštu na miestny či obecný úrad.

Nezúfajme, ešte nič nie je stratené. Ak áno, tak iba to, že s touto vládou sme nenašli spoločnú reč. Presnejšie povedané, reč žiadnu,
lebo žiaden člen tejto vlády s nami nerokoval.
Je tu ešte parlament a podpis pána prezidenta. Ústavný súd a Štrasburg.
Musíme držať spolu, byť v strehu a reagovať, keď to bude potrebné.
Vďaka všetkým, ktorí prišli pred Úrad vlády. Aj dnes, aj pred týždňom.


15.3.2011

Aktualizácia žiadosti o nájom bytu

Od 15. marca 2011 platí v bratislavskom Starom meste nové všeobecno-záväzné nariadenie o nájme bytov.

Nové pravidlá prijalo miestne zastupiteľstvo z dôvodu zvýšenia transparentnosti pri prideľovaní bytov v mestskej časti.

O prideľovaní bude rozhodovať sedemčlenná komisia zložená z troch poslancov miestneho zastupiteľstva volených miestnym zastupiteľstvom, troch zamestnancov mestskej časti menovaných starostom a ďalšej osoby z radov občanov mestskej časti menovanej starostom.

„Nové pravidlá zabezpečia, aby všetci občania vedeli, kto dostal byt, za akých podmienok a ako komisia hlasovala.

Všetky rozhodnutia komisie budú uverejnené aj na našej webovej stránke,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Žiadateľ zaradený do zoznamu žiadateľov je povinný aktualizovať žiadosť podľa tohto nariadenia do troch mesiacov

od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, inak bude vyradený zo zoznamu žiadateľov.

Formulár „Aktualizácia žiadosti o nájom bytu“ nájdete na

http://www.staremesto.sk/miestny-urad/tlaciva/aktualizacia-ziadosti-o-najom-bytu.html?page_id=3809

http://www.staremesto.sk/buxus//docs/miestny_urad/N04.pdf

http://www.staremesto.sk/buxus//docs/miestny_urad/N04.rtf


15.3.2011

Kto je kto?

Denník Pravda dňa 10.3.2011 na stranách č. 36 a č. 37 pod názvom „Platí zákon pre všetkých rovnako aj na Slovensku?“ uverejnil názor profesorky Jany Plichtovej, psychologičky a nájomníčky bytu v reštituovanom dome na Hviezdoslavovom nám. č.11 v Bratislave. V tom istom čísle denníka pod názvom „Rovní a tí rovnejší“ bol uverejnený aj názor Ireny Dorotjakovej, architektky a nájomníčky bytu, bývajúcej v tom istom dome ako profesorka Plichtová.

Tak ako viackrát v minulosti, tak ani v tomto článku nezabudla Jana Plichtová slovne zaútočiť na adresu predsedu občianskeho združenia. V závere článku píše:

„V tejto súvislosti je iste prekvapujúce, že predseda občianskeho združenia Právo na bývanie Kristián Straka, ktorý tvrdí, že zastupuje všetkých nájomníkov v reštituovaných domoch, nemal k predloženému návrhu žiadne zásadné pripomienky.“.

Pôvodne som nemal v úmysle na tieto slová profesorky psychológie reagovať. Zakladajúci členovia občianskeho združenia históriu spojenú s menami Jany Plichtovej a Ireny Dorotjakovej dobre poznajú. Robím tak iba preto, lebo sa na mňa obrátili viacerí nájomníci, ktorí sa stali členmi združenia neskôr. Odpovedám:

Na ustanovujúcej schôdzi občianskeho združenia začiatkom marca 2007 bola Jana Plichtová zvolená za podpredsedníčku združenia a Irena Dorotjaková za členku správnej rady združenia. Na mimoriadnom valnom zhromaždení občianskeho združenia na jeseň v tom istom roku boli obe členskou základňou odvolané zo svojich funkcií. Zároveň prestali byť členkami občianskeho združenia. Od tohto rozhodnutia ani jedna z menovaných nemá nič spoločné s našim občianskym združením. Žiaľ, nemôžem zabrániť tomu, keď niekto vo svojom osobnom záujme zneužíva dobré meno občianskeho združenia a nepravdivými údajmi občianske združenie poškodzuje.

Na výroky Jany Plichtovej uverejnené v  Pravde zo dňa 10.3.2011 reagovala správna rada občianskeho združenia listom šéfredaktorke denníka. List uverejňujeme v plnom znení na stránkach našich novín, ako aj na našej webovej stránke.

Ing.Kristián Straka, predseda OZ


18.02.2011
Nové VZN Bratislavského Starého Mesta č. 3/2011

o nájme bytov

 


12.3.2011

POZVÁNKA

Vážení členovia občianskeho združenia,

občianske združenie Právo na bývanie usporiada dňa 31. marca 2011  Medzinárodný seminár

k problematike nájomníkov bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných domoch na Slovensku.

Svoju účasť na seminári potvrdili okrem iných aj pán Lauri Sivonen, poradca komisára pre ľudské

práva Rady Európy Thomasa Hammarbergera, pán Magnus Hammar, Generálny tajomník Medzinárodnej

únie nájomníkov IUT a pani Katarina Bezgachina, riaditeľka organizácie Habitat for Humanity pre Európu

a strednú Áziu. Na seminár sme pozvali poslancov Výboru NR SR pre sociálne veci, Výboru NR SR

pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, primátora mesta Bratislavy pána Milana Ftáčnika,  starostku mestskej

časti Bratislava Staré Mesto pani Tatianu Rosovú a  župana BSK pána Pavla Freša.

 

Seminár sa uskutoční dopoludnia. Pozvánky sme poslali aj niektorým z Vás, počet účastníkov je limitovaný priestormi.

V prípade, že ste pozvánku nedostali a ste presvedčení, že Vaša účasť na seminári by bola prínosom pre riešenie danej problematiky, kontaktujte sa so správnou radou OZ.

Po skončení seminára v čase od 16:30 hod. sa v priestoroch Zichyho paláca na Ventúrskej ul. č 9. uskutoční členská schôdza občianskeho združenia Právo na bývanie, na ktorú Vás srdečne pozývame. Schôdze sa zúčastní aj pán Lauri Sivonen a veríme, že aj ďalší pozvaní hostia. Program schôdze bude predovšetkým zameraný na

poskytnutie týchto informácií :

–          súčasný stav nájomníkov podľa pripravovanej legislatívy (návrh zákona, pripomienkové konanie, atď).

–       problém nájomníkov bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných domoch v kontexte ľudských práv

(Rozhodnutia ESĽP, rozhodnutia iných orgánov v rámci Rady Európy, právo na bývanie v rámci medzinárodného práva).

Schôdza je určená iba pre riadnych členov OZ a preto si vo vlastnom záujme skontrolujte, či máte zaplatené členské príspevky za rok 2010, resp. na rok 2011.

Ako sa stať členom, ako platiť členský príspevok?

Toto sú otázky, ktoré nám často kladiete. Vzor prihlášky si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky

http://www.staromestan-ba.sk/prihlaska.htm.  Členské treba platiť za každý rok.

Ak ste tak dodnes neurobili, poponáhľajte sa, lebo budete zo združenia vyradení. Hovoria o tom aj stanovy občianskeho združenia, ktoré si môžete na našej webovej stránke prečítať. Ak ste doteraz nezaplatili členské za rok 2011, nezabudnite pri platbe uviesť meno člena a rok za ktorý platíte. Pri platbe cez Tatrabanku sa tieto údaje uvádza v špecifickom symbole.

Členské bude možné zaplatiť aj v hotovosti pred začiatkom schôdze, t.j. dňa 31.3.2011 od 16:00 hodiny.

Členské na rok 2011: pracujúci 15,00 € , dôchodca 8,00 €

Tešíme sa na Vašu účasť.

správna rada OZ Právo na bývanie


2.2.2011

Nová bezplatná poradňa pre občanov

Majitelia a správcovia bytov a nebytových priestorov v Starom Meste môžu od stredy 2. februára 2011,
využívať poradenstvo priamo na miestom úrade na Vajanského nábreží. Trikrát do týždňa im zamestnanci
miestneho úradu pomôžu s otázkami vlastníctva, nájmu a správcovstva bytov a nebytových priestorov.

„Poradňu pre vlastnícke, nájomné a správne vzťahy k bytom a nebytovým priestorom sme zriadili najmä
pre časté otázky občanov k týmto témam. Našou snahou je poskytnúť právnu a inú pomoc všetkým
obyvateľom Starého Mesta. Pomoc dostanú bezplatne počas úradných hodín poradne,“

 povedala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová.

Poradňu budú viesť predseda Občianskeho združenia Právo na Bývanie Ing. Kristián Straka a právnička JUDr. Eva Marianyiová.

Občania sa môžu prísť poradiť v nasledujúcich dňoch:

Pondelok 8.00 – 12.00
Streda     13.00 – 17.00

Ing. Kristián Straka

Piatok     8.00 – 12.00

xxx

telefónny kontakt  : 02 59246 420

Aktuality 2010


5.11.2010

Vydali sme druhé číslo nepravidelného periodika PRÁVO NA BÝVANIE


23.10.2010

Vážení členovia občianskeho združenia,

Dovoľujeme si zaslať Vám tento dotazník, ktorý sa týka prieskumu nájomníkov, ktorí bývajú v privatizovaných a reštituovaných domoch. Dotazník má predovšetkým zhromaždiť údaje o Vašich názoroch na riešenie formy odškodnenia nájomníkov, t.j. či máte záujem o finančnú náhradu resp. či budete čakať na výstavbu náhradných bytov.

Posledný termín na odovzdanie dotazníkov je 1.12.2010. Po tomto termíne prebehne rozporové konanie na MDVaRR SR a neodovzdané dotazníky nebudú vzaté do úvahy. Informujte aj Vašich susedov .

http://bratislava.sme.sk/c/5606442/stare-mesto-nuka-byty-znicene.html

http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-ukazovatele/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie-podla-krajov predovšetkým pripojené videozáznamy, ktoré Vám vysvetlia, z akého dôvodu tento prieskum robíme. Prosíme Vás, informujte všetkých Vašich známych, obráťte sa na nich, aby sme tento dotazník mali čím skôr späť, závisí od neho samotný návrh na pripravovanú legislatívu. Dotazník sa týka všetkých nájomcov, bývajúcich v privatizovaných a reštituovaných domoch na Slovensku.

Vyplnený dotazník môžete odoslať na adresu občianskeho združenia, t.j. emailom, poštou, alebo priamo vhodiť do schránky na Panskej ul. č. 29, 811 01 Bratislava.

Za správnu radu občianskeho združenia

Kristián Straka, predseda OZ


23.10.2010

V piatok dňa 22.10.2010 sa v zasadačke miestneho úradu Bratislava Staré Mesto na Vajanského nábreží č.3

uskutočnila prezentácia bytových priestorov pre členov občianskeho združenia Právo na bývanie.

Zároveň ďakujeme starostovi Starého Mesta pána Ing. arch. Andrejovi Petrekovi za súhlas s poskytnutím priestorov.

Správna rada OZ Právo na bývanie


5.6.2010

Vydali sme prvé číslo nepravidelného periodika PRÁVO NA BÝVANIE


05.06.2010

Poďakovanie MÚ Bratislava – Staré mesto za poskytnutie informácií

Občianske združenie PRÁVO NA BÝVANIE v zmysle zákona č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám požiadalo MÚ BA – Staré Mesto o poskytnutie informácií  formou ŽIADOSTI.

Ďakujeme MÚ m.č. BA Staré Mesto za odpoveď, ktorú naše OZ vyhodnotí. Ďakujeme aj za písomné prílohy, vrátane CD.

Občianske združenie Právo na bývanie po preštudovaní materiálov zaujme svoje stanovisko.

Doporučujeme našim členom v jednotlivých mestách, mestských častiach a obciach mestské (miestne, obecné) úrady o poskytnutie informácie tak, ako sme požiadali miestny úrad v Bratislavskom Starom Meste.


30.5.2010

Z príležitosti Dňa otvorených dverí sme sa na Úrade vlády stretli s predsedom vlády SR p. Ficom a podpredsedom vlády SR p. Čaplovičom. Mali sme možnosť s nimi diskutovať. Správna rada OZ ďakuje všetkým členom, ktorí sa, či už dopoludnia a predovšetkým popoludní na stretnutí zúčastnili. Príležitosť mali všetci.

POZVANIE

Pán podpredseda vlády SR nás pozval 4.6.2010 do Národného tenisového centra na predvolebné stretnutie.

Prijali sme aj pozvanie pána predsedu vlády na  6.6.2010 na Bratislavský hrad, kde sa konalo slávnostné

odhalenie sochy Svätopluka.


19.5.2010

Dňa 19.5.2009 sa uskutočnila členská schôdza OZ Právo na bývanie, na ktorej sa ako hostia zúčastnili poslankyne NR SR Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. a Tatiana Rosová, poslanec mestského zastupiteľstva hl. mesta, starosta MČ Bratislava – Petržalka a súčasne kandidát na primátora hl. mesta SR Bratislavy p. Ftáčnik, poslanec VÚC a MZ BA Staré Mesto p. Borguľa , poslanci MZ BA – Staré Mesto p. Halka Ležovičová, p. Bohdana Machajová,  p.Jaroslav  Ježek, p. Sven Šovčík.


19.5.2010

Občianske združenie PRÁVO NA BÝVANIE vyhlasuje PETÍCIU za zachovanie spolupráce MČ Bratislava – Staré Mesto

so spoločnosťou TV Centrum s.r.o. s týmto textom:

„ My, podpísaní občania žiadame starostu MČ Bratislava – Staré Mesto, aby podnikol všetky kroky ktoré by viedli k zachovaniu spolupráce MČ Bratislava – Staré Mesto so spoločnosťou TV Centrum s.r.o.“.

Vzor petičného hárku si môžete stiahnuť na webovej adrese občianskeho združenia www.staromestan-ba.sk v časti PETÍCIE

Vyplnené petičné hárky nie je možné faxovať ani posielať prostredníctvom internetu. Treba ich doručiť na adresu :

Občianske združenie PRÁVO NA BÝVANIE, Ing. Kristián Straka, Panská 29, 811 01 Bratislava poštou, resp. vhodením do poštovej schránky.

Petičná akcia potrvá do 1.septembra 2010.

Vyzývame nielen členov nášho občianskeho združenia, ale všetkých občanov, ktorým záleží na zachovaní úspešného pôsobenia lokálnej

televízie TV Centrum, aby svojim podpisom podporili PETÍCIU.

Ing. Kristián Straka

osoba poverená zastupovaním


9.5.2010

V dňoch 6. a 7. Mája sa uskutočnila v Barcelone konferencia, ktorú organizuje FEANTSA. Táto konferencia súvisí s našou problematikou a našou aktivitou riešenia situácie prostredníctvom európskych inštitúcií.


22.4.2010

Napriek tomu, že p. starosta Petrek našej petícii nevyhovel, dňa 20. apríla 2010 sa konalo 29.zasadnutie MZ MČ Bratislava – Staré Mesto. Na tomto zasadnutí sa nám podarilo získať podporu viac ako 1/3 poslancov zastupiteľstva, čím sme vyhoveli požiadavke starostu p. Petreka, aby mimoriadne zasadnutie zvolal.

Text petície a odpoveď starostu

Najvhodnejším termínom mimoriadneho zasadnutia by mohol byť mesiac máj. V mesiaci júl – august zastupiteľstvo nezasadá. September je mesiac predvolebný … .

Podľa Zákona o obciach, návrhy rokovacích materiálov môžu predkladať iba poslanci ( musia byť aj v písomnej podobe) preto Vás vyzývame, aby ste urýchlene akékoľvek

Vaše návrhy pre zlepšenie a vyriešenie nášho problému zo strany obce zaslali písomne na mailovú adresu nášho OZ. straka@posta.axonpro.sk

Akonáhle p. starosta oznámi termín mimoriadneho zasadnutia, budeme Vás včas informovať, lebo účasť členov OZ v čo najväčšom počte je veľmi dôležitá. Aj z hľadiska diskusie.


22.4.2010

OZ Právo na bývanie pripravilo projekt medzinárodnej konferencie pre krajiny strednej a východnej Európy. Medzinárodná únia nájomníkov ( IUT) náš projekt schválila a konferencia sa bude konať

10.septembra 2010 v Bratislave. Hlavné témy konferencie budú :

A, Bývanie na Slovensku pred rokom 1990 a po tomto roku

B, Možnosti riešenia ( aj z hľadiska medzinárodného práva)

C, Spoločenský status nájomníka

Táto konferencia bude obsahovo nadväzovať na konferenciu v Barcelone. Na prípravu tejto konferencie budeme potrebovať aj Vašu pomoc. Bližšie informácie Vám budú podané aj na schôdzi 19.mája 2010.

podklady Slovinsko

preklad a stanovisko OZ

No. 53/2008 European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA) v. Slovenia

The complaint was registered on 28 August 2008. The complainant organisation pleads a violation of Articles 31 (right to housing)

and 16 (the right of the family to social, legal and economic protection), read alone or in conjunction with Article E (non discrimination)

of the Revised Charter. In support of its request, the complainant organisation alleges that a vulnerable group of persons occupying

denationalised flats in the Republic of Slovenia have been deprived of their occupancy titles and subjected to eviction. As the persons

concerned were denied access to alternative housing in the long term, they have now become homeless. These measures have also

resulted in housing problems for the families of the evicted persons.

Case Document no. 1, Complaint registered at the Secretariat on 25 August 2008. 
Case Document no. 2, Submissions of the government on the merits
Case Document no. 3, Response from FEANTSA to the government’s submissions on the merits
Case Document no. 4,  Response from the government to FEANTSA’s response
The European Committee of Social Rights declared the complaint admissible on 2 December 2008.
The European Committee of Social Rights concluded that there was a violation of Article 31 of the Revised Charter and transmitted  its decision on the merits to the Committee of Ministers on 29 September 2009. http://hudoc.esc.coe.int/esc1doc/esce/doc/200850/01_%20admissibility%20decision%2053-2008.doc

13.3.2010

Starosta Starého Mesta zvolal mimoriadne zasadanie miestneho zastupiteľstva, ktorá bude pokračovať v utorok 16.3.2010.

Listom sme požiadali starostu, aby bol do programu schôdze zaradený bod, ktorý by sa zaoberal pomocou nájomníkom bývajúcich

v reštituovaných a privatizovaných bytoch v MČ Bratislava – Staré Mesto.


10.3.2010

Zúčastnili sme sa na verejnej prezentácii zámeru Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, ktorá pripravuje výstavbu nájomného bytového domu na Šintavskej ulici v Petržalke. V dome bude 54 bytových jednotiek určených na prenájom.

Polovica je vyčlenená pre účely mestskej časti Petržalka, zvyšok 27 bytov magistrátu hlavného mesta Bratislavy.


3.3.2010

OZ oslovilo všetky parlamentné politické strany listom. O výsledku stretnutí Vás budeme informovať na najbližšej

členskej schôdzi OZ, ktorú plánujeme uskutočniť v mesiaci máj.


3.3.2010

OZ Právo na bývanie požiada starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o zvolanie mimoriadneho

zasadania MZ. Text petície a prázdny  petičný hárok


1.3.2010

Dňa 1.3.2009 sa uskutočnila Výročná členská schôdza OZ Právo na bývanie, na ktorej sa ako hostia zúčastnili poslankyňa NR SR Prof. JUDr. Katarína TÓTHOVÁ, DrSc. a poslanci MZ BA – Staré Mesto


1 2010

Vypracovanie projektu za účelom poskytnutia dotácie z fin,. prostriedov MPSVaR SR

Rokovania.

Aktuality 2009


15.12.2009

Zúčastnili sme sa zasadnutia MZ BA – Staré Mesto, ďalší pokus o prijatie predloženého poslaneckého návrhu p. Borguľu na rekolaudáciu nebytových priestorov

Komisie okrem Sociálnej sa materiálom nezaoberali.


3.11.2009

Zúčastnili sme sa zasadnutia MZ BA – Staré Mesto aj s podporou poslankyne NR SR Prof. Tóthovou – vystúpila na začiatku schôdze

pokusy o prijatie predloženého poslaneckého návrhu p. Borguľu na rekolaudáciu nebytových priestorov – Výsledok – nech p. poslanec materiál predloží do komisií


15.10.2009

Dňa 14.10.2009 sa uskutočnila členská schôdza OZ Právo na bývanie, na ktorej sa ako hostia zúčastnili poslankyňa NR SR

Prof. JUDr. Katarína TÓTHOVÁ, DrSc. a poslanec MZ BA – Staré Mesto Ing. Martin BORGUĽA               fotogaléria

Hlavným bodom programu bola informácia o výsledku 23.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré sa uskutočnilo 29. septembra 2009 a poslanci na ňom prerokovali iniciatívny návrh poslanca Martina Borguľu pomoci našim členom, nájomcom bytov v reštituovaných domoch. Využitím majetkových rezerv,  rekolaudáciou nevyužitých nebytových priestorov na bytové, navrhol získať byty a tieto transparentne prideľovať do nájmu obyvateľom mestskej časti za ich aktívnej účasti prostredníctvom novozriadenej bytovej komisie.

Žiaľ tento návrh poslanci neschválili. Pani poslankyňa Prof. Tóthová vysvetlila našim rozčarovaným členom akými prostriedkami sa môžu domáhať pozornosti poslaneckého zboru. Poslanec Borguľa napriek skutočnosti, že rokovací poriadok neumožňuje zaradiť do programu  rokovania materiál, ktorý už zastupiteľstvo neschválilo, opakovane pred uplynutím 6 mesačnej lehoty, prisľúbil nájsť riešenie a návrh v rovnakej alebo podobnej štruktúre predložiť opäť. Netajil sa však tým, že bez našej masívnej podpory je nemožné presadiť jeho návrh do programu rokovania. Pani Prof. Tóthová prisľúbila účasť na najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa má konať 3.11.2009, kde v prípade potreby využije svoje právo poslankyne NR SR.

Na našom rokovaní bolo jednomyseľne prijaté uznesenie ktorým plénum odporúčalo všetkým členom osobnú účasť na 24.  zasadnutí  Miestneho zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré sa uskutoční 3. novembra 2009  so začiatkom o 9 hodine v čo najväčšom počte!“


5.10.2009

Dňa 5.10. 2009 sa v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli uskutočnil Medzinárodný deň nájomníkov,  organizovaný Medzinárodnou úniou nájomníkov (IUT). Na podujatí, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia z 55 krajín sveta, zastupovali Slovensko predstavitelia OZ Právo na bývanie, ktoré SR zastupuje v IUT. Témami tohtoročného podujatia boli implementácia práva na bývanie v jednotlivých krajinách a otázky riešenia dopadov svetovej hospodárskej krízy na bývanie.

Na odpoludňajšom plenárnom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnili aj poslanci Európskeho parlamentu a Švédskeho predsedníctva EU, vystúpil v mene nájomníckych zväzov strednej a východnej Európy predstaviteľ OZ Právo na bývanie.

Slovenský zástupca sa vo svojom prejave sústredil na problém nájomníkov v reštituovaných a privatizovaných domoch, otázky právnej ochrany nájomníkov a jej posilnenia v kontexte ekonomických reforiem, problematiky dopadov výstavby nových obytných projektov na kvalitu a dostupnosť bývania. V tejto súvislosti zdôraznil nevyhnutnosť budovania nových bytov na bývanie a nie na špekulatívne účely (vystúpenie predstaviteľa SR podporili ostatní účastníci diskusie).

V prílohe prejav v plnom znení v slovenskej úprave.


1.10.2009

Vo štvrtok 1. októbra 2009 o 11.30 hod. v priestoroch OMAMA CAFÉ na Sasinkovej ul. č.19
sa konala tlačová konferencia občianskeho združenia Právo na bývanie.


16.9.2009

 www.hn.sk 16.9.2009 Náhradné byty od vlády tak skoro nedostanú

www.financnik.sk 16.9.2009 Vojna s majiteľmi bude podľa nájomcov bytov pokračovať

www.webnoviny.sk 16.9.2009 Reštituované byty má kompenzovať tisíc náhradných

www.sme.sk 16.9.2009 Regulované nájomné majú vyriešiť náhradné byty, postup určí zákon

www.pravda.sk 16.9.2009 Nájomníkom z regulovaných bytov štát postaví náhradné, rýchlo to však nebude

www.plus1den.sk 16.9.2009 Vojna nájomníkov a majiteľov bude pokračovať

www.ta3.com 15.09.2009 Vláda sa opäť raz pokúsi riešiť nájomníkov a reštituentov

www.ta3.com 16.09.2009 Reštituované byty má kompenzovať tisíc náhradných

www.rozhlas.com 17.09.2009 Regulované nájomné

www.sme.sk 18.9.2009 Regulované nájomné bude strašiť ešte roky

www.tvnoviny.sk 16.09.2009 Problém s bytmi reštituentov opäť odsunuli

www.ta3.com 17.09.2009 Riešenie vlády neuspokojilo nájomcov ani majiteľov domov

www.stv.sk 19.9.2009 Správy : Koncepcia: Riešenie v nedohľadne


10.9.2009

 Návrh koncepcie spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov 


1.9.2009

 Pri príležitosti Dňa ústavy SR, sme sa opäť pripomenuli našim poslancom v NR SR.

Dohodli sme si pracovné stretnutia.


29.6.2009

 Uskutočnilo sa Valné zhromaždenie OZ „Právo na bývanie“.

V najbližších dňoch bude vyhotovený zápis VZ.

Správna rada OZ


26.6.2009

 Uskutočnilo sa na pôde Ministerstva výstavby SR prerokovanie zásadných pripomienok, ktoré v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo OZ „Právo na bývanie“.

Na prerokovaní pripomienok sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva financií SR.


2.6.2009

Uskutočnilo sa pracovné stretnutie na MVaRR SR. Stretnutia sa zúčastnil minister výstavby p. Štefanov, generálny riaditeľ sekcie stavebníctva a bytovej politiky p. Černega, riaditeľka odboru bytovej politiky p. Szolgayová, primátor Hl. mesta SR p. Ďurkovský a predseda OZ „Právo na bývanie“ p. Straka .

O priebehu a výsledkoch rokovania budeme informovať členov na Valnom zhromaždení OZ.


31.5.2009

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na úrade vlády SR, členovia OZ „Právo na bývanie“ sa stretli s premiérom p. Ficom, podpredsedom vlády p. Čaplovičom a podpredsedom vlády p. Kaliňákom.

Pri tejto príležitosti predseda OZ p. Straka odovzdal predsedovi vlády p. Ficovi list spolu s návrhom OZ „Právo na bývanie“ na riešenie problému nájomníkov v privatizovaných a reštituovaných domoch.

Viac informácií poskytneme na Valnom zhromaždení OZ.


20.5.2009

Konalo sa pracovné stretnutie na Magistráte hlavného mesta Bratislavy s primátorom Andrejom Ďurkovským

Informácia MVaRR SR v zmysle zákona č. 211/2000 na list predsedu OZ zo dňa 8.5.2009


4.5.2009

Dňa 4.5.2009 sa konala Výročná členská schôdza občianskeho združenia „Právo na bývanie“

Hosťom bol poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto Ing. Martin Borguľa ( kandidát strany SMER-SD ), ktorý bol pozvaný aj z dôvodu poďakovania sa za finančný príspevok, ktorý poskytol na činnosť nášho OZ – dar vo výške 1300,- €.

Správa o činnosti OZ za rok 2008

dokumenty Ľubľana : správa o stave v SR , cestovná správa

V januári 2009 sme vypracovali projekt a požiadali na MPSVaR SR o dotáciu. Zistile sme zo zverejnených materiálov  , že nám bola pridelená dotácia z MPSVaR SR vo výške 1350,- €

Ďakujeme Vám, za Vašu hojnú účasť a podporu.

Správna rada OZ


!!!  Dôležité  !!!

Po rokovaní na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja sme boli požiadaní o spoluprácu pri informovaní verejnosti o prihlasovacom formulári.

Prihlasovanie nájomcov bytov podľa opatrenia Ministerstva financií SR z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

http://www.build.gov.sk/mvrrsr/source/news/files/003490.zip

Overené formuláre môžete odovzdať u tajomníčky p. Mikulcovej alebo ostatného personálu v kaviarni SONÁTA na Palackého ul. č 14

www.markiza.sk 6.12.2008 Televízne noviny

www.markiza.sk 6.12.2008 Príspevok 9 Nájomné bude štát regulovať aj naďalej

www.sita.sk 15.1.2009 Janušek stále nevie, koľko je bytov s regulovaným nájomným


25.4.2009 Magistrát Bratislava

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým členom OZ „Právo na bývanie“, ktorí sa zúčastnili na DNI OTVORENÝCH DVERÍ samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy

Správna rada OZ


17. – 18.4.2009 Ljubljana, Slovinsko

The 4th meeting of the IUT working group for sitting tenants in CEE

Prvé spoločné stretnutie IUT a  FEANTSA

národná správa Slovensko ,

protikrízové opatrenia Slovenska


28.3.2009

Informácia 

ku kolektívnej sťažnosti č. 53 FEANTSA vs. Slovinsko podanej na ESĽP v Štrasburgu

 Skrátený text preložený do slovenčiny si môžete prečítať tu

originál sťažnosti č. 53 FEANTSA vs. Slovinsko


Dňa 26.3.2009 sa konala v Prahe konferencia na tému :

K sociálnej Európe patrí dobré bývanie“.

Na túto konferenciu bolo pozvané aj naše občianske združenie ako zástupca SR a člen IUT.

O priebehu konferencie Vás budeme informovať na našej najbližšej členskej schôdzi. Konferenčné príspevky budú spracované v pripravovanom ZBORNÍKU, ktorý po obdržaní uverejním na našich stránkach.

Aktuality 2007 – 2008


!!!!!! 19.11.-2.12 2008 – materiál v štádiu ‚Medzirezortné pripomienkové konanie‚ !!!!!

Návrh koncepcie spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov

Kompletný materiál na stiahnutie     zo stránok verejného portálu  https://lt.justice.gov.sk treba najprv povoliť oprávnenie

alebo od nás materiál MVaRR

Pripomienky OZ „Právo na bývanie“ ktoré sme poslali na ministerstvo výstavby

si môžete prečítať tu

pripomienky, ktoré podalo MPSVaR a PPV materiál 
Zozbierali sme s Vašou pomocou 1774 podpisov na podpisové hárky.

Ďakujeme za podporu.

Pár odkazov na dôležité právne normy

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

UŽ NEPLATÍ – Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22.decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov – UŽ NEPLATÍ

Návrh opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 02/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

Zákon o cenách 18/1996 , bol novelizovaný k 1.1.2008

Tu nájdete aktuálne znenia zákonov>

Vážení členovia Občianskeho združenia

„ Právo na bývanie“
Pripravili sme už tretiu verziu návrhu zákona -“ o zmiernení (vyrovnaní) následkov vydania a prevodu obytných domov fyzickým a právnickým osobám podľa osobitných predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. „

návrh zákona


29.2.2008 sme odovzdali predsedovi vlády list, ktorý si môžete prečítať tu

Otvorený list ministrovi výstavby a RR SR Marianovi Janušekovi

V Bratislave 4.3.2008

Vážený pán minister,

dňa 5.3.2008 opätovne predkladáte na rokovanie vlády SR návrh zákona „o ukončení niektorých nájomných vzťahov…“. V mene občanov, ktorých sa tento zákon existenčne dotýka si dovoľujeme skonštatovať:

Vami predkladaný legislatívny návrh nerieši komplexne situáciu obyvateľov v reštituovaných domoch, ktorí sa bez vlastného zavinenia ocitli vo veľmi vážnej kritickej životnej situácii.

Vo Vašom vyhlásení tvrdíte, že naše argumenty o tom, že sme diskriminovaní, nie sú relevantné, keďže byty si mohlo odkúpiť len 19% obyvateľov a ostatní si bývanie zabezpečili vlastnými prostriedkami. Toto tvrdenie je zavádzajúce. V skutočnosti v čase, keď sme si chceli a nemohli odkúpiť svoje byty, takmer všetci obyvatelia, ktorých uvádzate, získali svoje bývanie s výraznou štátnou pomocou. Družstevné byty, ktoré spomínate (a v takom údajne sám bývate) sa stavali na štátnych pozemkoch, štát platil infraštruktúru, poskytoval nenávratné dotácie a reálna čiastka, ktorú musel družstevník z vlastných prostriedkov vynaložiť predstavovala približne 30-40 tisíc korún. Aj individuálna výstavba rodinných domov bola výrazne dotovaná štátom (pozemky takmer zadarmo, inžinierske siete za štátne, stavebný materiál s nenávratnou štátnou pôžičkou, daňové úľavy atď.).

Na toto všetko sme sa skladali aj my (určite budete súhlasiť, že štát nemá vlastné peniaze, takže to mohli byť iba prostriedky z práce a daní občanov, teda aj nás) a dnes z toho máme čerpať benefity vo forme „vyhadzovu“ na ulicu, čo vyplýva z Vami predkladaného návrhu zákona. Keď sa prideľovali byty nikto si nemohol vyberať.

Sme riadni občania a myslíme si, že máme právo na také bývanie, ako všetci ostatní (Vami uvádzané bývanie v kláštoroch a humanitárnych zariadeniach radšej nekomentujeme).

Dovolili sme si týchto pár poznámok, pretože sme presvedčení, že materiál predkladaný na rokovanie vlády by nemal byť zavádzajúci. Účel Vami predkladaného zákona jasne vyjadril Váš hovorca „Ministerstvo nerieši to, či tento zákon poškodzuje, nepoškodzuje, pomáha. Ministerstvo malo za úlohu tento zákon vypracovať, tak sa aj stalo“.

Chceme sa teda opýtať: Komu prospeje Vami predkladaný zákon? Zákony sa podľa nás tvoria pre občanov a nie preto, aby malo ministerstvo splnenú úlohu.

OZ „Právo na bývanie“

Veríme, že Vláda SR, predseda vlády a celá vládna koalícia v spolupráci s našim občianskym združením situáciu v ktorej sme sa ocitli vyrieši k plnej spokojnosti vlastníkov a nájomcov .

Dňa 5.marca pred Úradom vlády sa uskutočnilo zhromaždenie členov nášho OZ. Predstavitelia vládnej koalície prerokovali predkladaný návrh z dielne MVaRR SR, ktorý zamietli. Dodržali to, čo sľúbili už začiatkom roka. Teraz nás čaká ďalšia, taktiež ťažká cesta , dúfajme, že na nej už nebude toľko prekážok, že my nebudeme musieť riešiť náš problém prostredníctvom ulice a zúčastníme sa pri tvorbe návrhu nového zákona.

Ďakujeme Vám za Vašu účasť aj v tak nepriaznivom počasí a ešte raz ďakujeme , že ste to vydržali.


Výzva!!!

Prosíme touto cestou občanov z iných miest a obcí Slovenska, ktorí majú podobné problémy,
aby sa s nami skontaktovali. Viac ľudí spolu viac dokáže ako jednotlivec. straka@posta.axonpro.sk

www.slovakradio 33:50-34:30 min. 29.12.2007

www.sme.sk 9.1.2008 16:18

www.expres.sk 11.1.2008

www.markiza.sk 12.1.2008 Regulované nájomné

www.stv.sk 13.1.2008 Reštitúcie


Vážení členovia Občianskeho združenia

„ Právo na bývanie“

obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste napísali príbeh Vášho domu.
Pre inšpiráciu pripájam aj vzory príbehov.

príbeh 1

príbeh 2


Sú dôležité pre zmapovanie Vašej situácie, podklady právnikom, podnety pre médiá…,
Príbehy posielajte na  kir@chello.sk , straka@posta.axonpro.sk

Zároveň si vyplňte tlačivá – žiadosť o byt, podajte ich na Miestny úrad aj na Magistrát.

žiadosť a čestné prehlásenie

príloha 2

Vážené členky a členovia OZ „Právo na bývanie“, obraciame sa na Vás s prosbou
o vyplnenie jedného z nasledovných dotazníkov, ktorý zodpovedá Vášmu prípadu

dotazník podielové domy

dotazník výlučný vlastník
Ak ho chcete vo vytlačenej forme, volajte na číslo 6241 0487. Dotazník ne je je zložitý a jeho vyplnenie Vám nezaberie veľa času. Na väčšinu otázok možno odpovedať v podobe áno – nie.
Dotazníkový prieskum nám umožní zmapovať prípady všetkých domov, v ktorých žijete a ktoré potrebujeme poznať, ak máme dôveryhodne zastupovať záujmy všetkých členov združenia.
O výsledkoch prieskumu budete informovaní.

Vyplnené dotazníky posielajte na, straka@posta.axonpro.sk
Ďakujem za spoluprácu
Kristián Straka

Podarilo sa nám zozbierať 1336 podpisov, ďakujeme Vám za pomoc.

Vyplnené petičné hárky s podpismi sme 20.7.2007 odovzdali na podateľni MVaRR.

Ďakujeme

Touto cestou chceme poďakovať aj p. Klimentovi, ktorý nám výraznou mierou pomohol pri vypracovaní pripomienok k nami pripomienkovanému materiálu: MVRR-2007-5397/109890